АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансових звiтiв ПАТ «ЗАлК»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.

1. Фiнансовi звiти
ПАТ «ЗАлК» фiнансовi звiти за 2017 рiк складенi за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73.
Зважаючи на те, що данi форми не вiдповiдають вимогам, викладеним у МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансових звiтiв», а саме, Баланс (Звiт про фiнансовий стан) та Звiт про власний капiтал не дають можливостi розкрити порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди, у письмових примiтках пiдприємство наводить форми Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року iз порiвняльними даними.

Надана фiнансова звiтнiсть ПАТ «ЗАлК» складена згiдно iз вимогами Мiжнародних стандартiв.

Ця фiнансова звiтнiсть пiдписана та затверджена до випуску вiд iменi ПАТ «ЗАлК» 23.02.2018.

2. Загальна iнформацiя про пiдприємство.
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат» (далi «Пiдприємство») створено шляхом перетворення державного пiдприємства «ЗАлК» згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 №23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.1993 №210/93 «Про корпоратизацiю пiдприємств», Указу Президента України вiд 21.02.1994 №61/97 «Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi».
Основною дiяльнiстю Пiдприємства є виробництво алюмiнiю, легованих сплавiв на його основi та кристалiчного кремнiю. У 2011 роцi через нерентабельнiсть дiяльностi у зв`язку з високими тарифами на електроенергiю основне виробництво було зупинено. До липня 2014 року основною продукцiєю виробництва була алюмiнiєва катанка.
Реєстрацiя Пiдприємства здiйснена 30.08.1994. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв за №275р в 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовий бiржi 25% пакету акцiй, що належав державi в особi Фонду Державного Майна України, була завершена приватизацiя Пiдприємства, на цей час в статутному фондi Пiдприємства державна частка становить 68,01%.
Згiдно Наказу Фонду Державного майна України №227 вiд 20.02.2018 р. «Про внесення змiн до наказу ФДМУ вiд 13.12.2017 № 1869 «Про затвердження плану-графiка виставлення об’єктiв груп В, Г, Е на продаж у 2018 роцi» пiдлягає виставленню на продаж за конкурсом з вiдкритiстю пропонування цiни за принципом аукцiону державна частка ПАТ «ЗАлК» у травнi 2018 року.

Станом на 31 грудня 2017 року акцiї Пiдприємства розподiленi наступним чином:
Кiлькiсть акцiй в статутному капiталi Пiдприємства (%)
Найменування власникiв 31.12.2017 31.12.2016
Фонд державного майна України 68,01 68,0
Velbay Holdings Limited 29,54 29,5
Акцiї на тимчасовому зберiганнi у НДУ 0,3
Iншi юридичнi особи 1,08 1,1
Фiзичнi особи 1,37 1,1
Разом: 100 100

Товариство взяте на облiк у Державнiй податковiй iнспекцiї м. Запорiжжя 01.10.1997 за №137. Товариство є:
• платником податку на прибуток пiдприємств;
• платником податку на додану вартiсть (дата реєстрацiї платником 27.03.2015р., iндивiдуальний податковий номер 001941208299).
До складу ПАТ «Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат» входять вiдокремленi структурнi пiдроздiли без права юридичної особи:
- Приднiпровське виробниче управлiння ВАТ «ЗАлК», Україна, м.Свiтловодськ, Кiровоградська обл., вул. Обсерваторна, 5, (05236) 2-05-20В;
- База вiдпочинку «Надiя» ПАТ ЗАЛК, м Приморськ, Запорiзька обл., вул.Курортна, 77.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв 221 осiб. Фонд оплати працi штатних працiвникiв ПАТ «ЗАлК» у 2017 роцi збiльшився у порiвняннi з 2016 роком на 6 117 тис. грн. i склав 20 239 тис. грн. Середньомiсячний дохiд штатних працiвникiв склав 7649 грн. у порiвняннi з 7209 грн. у 2016 роцi.

3. Iнформацiя про господарську дiяльнiсть
Основнi види дiяльностi: виробництво алюмiнiю, легованих сплавiв на його основi та кристалiчного кремнiю.
КОД КВЕД 24.42.
Мета дiяльностi ПАТ «ЗАлК» - здiйснення виробничої дiяльностi з метою отримання доходу.
Напрямки дiяльностi: виробництво алюмiнiєвої катанки, надання в оренду майна, реалiзацiя нелiквiдних запасiв.

Фактори ризику
Факторами (чинниками) ризику, пов'язаними з iнвестуванням у цiннi папери Товариства є:
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями;
- недостатня лiквiднiсть та iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв Товариства їхнiми власниками.
Фактори ризику, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ «ЗАлК»:
- високий ступiнь державного регулювання енергетичного ринку України;
- висока чутливiсть до впливу полiтичних ризикiв, що у довгостроковiй перспективi може негативно вплинути на дiяльнiсть Товариства;
- неякiсне, фактично застарiле обладнання. Ступiнь зносу основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi на 31.12.2017р – 81,7%.

3.1. Основа складання фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа надання фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Валюта вимiру та представлення
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.

3.2. Заява про використання облiкових полiтик.
При складаннi фiнансової звiтностi ПАТ «ЗАлК» використовувало тi ж самi облiковi полiтики, що i при складаннi фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2016р.
Пiдприємство не веде сезонну або циклiчну дiяльнiсть. Операцiї iз пов’язаними особами не здiйснювались.
Внаслiдок виявлення помилок, якi були допущенi при складаннi фiнансових звiтiв за перiод, що закiнчився 31.12.2016, на вимогу МСФЗ (IAS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» проведено виправлення шляхом ретроспективного перерахування статей фiнансових звiтiв.
Стаття фiнансових звiтiв Залишок на 01.01.2017до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Залишок на 01.01.2017 пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв
внаслiдок змiн облiкових полiтик внаслiдок iнших змiн внаслiдок виправлення помилок
Основнi засоби – первiсна вартiсть 474 010 -6 474 004
Основнi засоби – знос 390 109 -9 390 100
Знос iнвестицiйної нерухомостi 0 7 416 7416
Iншi фiнансовi iнвестицiї 634 2 636
Запаси 51 654 249 51 903
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2 100 -5 2 095
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -6 742 794 -7 196 6 749 990
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 680 382 38 680 420
Доходи майбутнiх перiодiв 7 771 -3 7 768
Iншi поточнi зобов'язання 1 981 680 -6 1 981 674
Усього коригувань х 0 -7 167 0 х

3.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення.

Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ потребує вiд керiвництва винесення суджень та припущень, якi мають вплив на суми активiв, зобов'язань та потенцiйних зобов'язань, якi представленi у звiтностi на дату фiнансової звiтностi та вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод.
Оцiнки та судження постiйно оцiнюються та базуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у вiдповiдностi до обставин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних.
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Пiдприємства були зробленi певнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Пiдприємства (примiтка 28).
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу фiнансової звiтностi, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Ризики, пов'язанi з податковим та iншим законодавством
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх Тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Часто точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Пiдприємство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Основнi засоби
Пiдприємство облiковує основнi засоби, що йому належать, за переоцiненою вартiстю, при цьому зменшення корисностi вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, дооцiнка основних засобiв вiдображається як резерв переоцiнки в складi капiталу. Пiдприємство залучило незалежного оцiнювача з метою визначення справедливої вартостi основних засобiв станом на 31 грудня 2011 року. В процесi оцiнки визначалася справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв з використанням:
• для спецiалiзованого майна — амортизованої вартостi замiщення iз застосуванням витратного пiдходу;
• для неспецiалiзованого майна — ринкової вартостi як бази оцiнки iз застосуванням порiвняльного пiдходу для активiв тих, що мають як операцiйний, так i не операцiйний характер участi в господарськiй дiяльностi Пiдприємства;
Для усiх операцiйних спецiалiзованих активiв, вартiсть яких розрахована iз застосуванням амортизованих витрат замiщення додатково проведено визначення цiнностi використання i проведений тест на знецiнення для виявлення можливої величини знецiнення згiдно вимог МСБО (IAS) 36. Виявлене знецiнення було розподiлене пропорцiйно амортизованiй вартостi замiщення на спецiалiзованi операцiйнi активи Пiдприємства. Результатом переоцiнки при застосуваннi рiзних оцiночних пiдходiв є економiчне знецiнення (балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваного вiдшкодування). Отже, справедлива вартiсть спецiалiзованих активiв, що становить бiльшiсть всiх активiв, якi були переоцiненi, була визначена як балансова вартiсть за вирахуванням економiчного знецiнення.
Станом на 31 грудня 2017 р. керiвництво пiдприємства передивилось наявнiсть ознак зменшення корисностi активiв, якi були переданi вiйськовим формуванням на перiод мобiлiзацiї. Оскiльки пiдприємство не має можливостi розпоряджатися такими активами, на вартiсть таких активiв було нараховане зменшення корисностi у розмiрi 129 тис. грн.
Забезпечення за судовими процесами
Пiдприємство виступає в якостi вiдповiдача в численних судових процесах зi своїми контрагентами. Забезпечення за судовими процесами є оцiнкою керiвництва можливих втрат, що можуть бути понесенi в результатi негативних судових рiшень.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iншi виплати по закiнченню трудової дiяльностi
Витрати за соцiальними гарантiями, якi затвердженi законодавством України, визначаються з використанням актуарних оцiнок. Актуарна методика розрахунку передбачає здiйснення припущень щодо ставки дисконтування, майбутнього збiльшення заробiтної плати, рiвня смертностi та майбутнього збiльшення пенсiй. У зв'язку з тим, що такi програми є довгостроковими за своєю природою, зробленi припущення мiстять елемент суттєвої невизначеностi.
Резерв знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi
Пiдприємство регулярно перевiряє стан дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi. Пiдприємство використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
Станом на 31 грудня 2017 р. керiвництво Пiдприємства визнало резерв пiд зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi у сумi 3 194 тис. грн. Вiдносно iншої поточної дебiторської заборгованостi визнано резерв пiд зменшення корисностi на 31 грудня 2017 р. у сумi 7 757 тис. грн.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби та нематерiальнi активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Серед факторiв, якi Пiдприємство вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори.
Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. Пiдприємство оцiнює цi припущення на дату звiтностi, тому реальнi результати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах. Сума зменшення корисностi станом на 31 грудня 2011 була розрахована незалежними спецiалiстами з оцiнки, ґрунтуючись на припущеннях зробленими керiвництвом Пiдприємства.
Строки корисного використання основних засобiв
Пiдприємство переглядає строки корисного використання основних засобiв щонайменше в кiнцi кожного фiнансового року. Якщо результат перегляду вiдрiзняється вiд попереднiх припущень, змiни вiдображаються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Цi оцiнки можуть мати вплив на залишкову вартiсть основних засобiв, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан, та амортизацiйнi витрати, якi вiдображенi у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадку, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в облiку, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi оцiночної методики, використовуючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вхiдних даних для цiєї методики по можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, на яких проводиться монiторинг. Однак, коли це не може бути практично здiйсненим, для визначення справедливої вартостi необхiдним є експертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiна в припущеннях, якi використовуються при визначеннi цих показникiв, може впливати на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображених у звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнанi щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi ймовiрного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегiї податкового планування.

3.4. Основнi принципи облiкової полiтики

Усi облiковi полiтики, про якi йдеться нижче, стосуються Пiдприємства.
Перерахунок iноземних валют
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях («грн.»), що є функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Пiдприємства та кожного з його дочiрнiх пiдприємств. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на дату звiтностi. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi.
Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

Показник 31.12.17 31.12.2016 31.12.2015
Гривня/ 1 долар США 28.067223 27,190858 24,000667
Гривня/ 1 євро 33.495424 28,422604 26,223129
Гривня/ 1 росiйський рубль 0,487030 0,45113 0,32931

Основнi засоби
Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, об'єкти основних засобiв визначаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється з такою перiодичнiстю, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю.
Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься на резерв з переоцiнки в складi капiталу в звiтi про фiнансовий стан, за винятком сум. що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. В цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, за винятком випадкiв, коли зменшення компенсується збiльшенням балансової вартостi цих активiв. В такому випадку сума зменшення такого активу вiдноситься на рахунок цього резерву. Пiсля вибуття активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Витрати на замiну обладнання збiльшують балансову вартiсть основних засобiв як витрати на замiну, якщо характер витрат вiдповiдає всiм критерiям капiталiзацiї.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю), включаються до звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, у якому актив був знятий з облiку. Резерв з переоцiнки основних засобiв за вибувшим активом перекласифiковується до складу нерозподiленого прибутку в складi iншого сукупного доходу.
Наступнi строки корисної експлуатацiї активiв були встановленi у 2017 роцi:
Будiвлi i споруди 1-50 рокiв
Виробниче устаткування 1 -50 рокiв
Транспортнi засоби 1-15 рокiв
Iншi 1-20 рокiв
Iнвестицiйна нерухомiсть 1-20 рокiв
Нематерiальнi активи 1-5 рокiв
Строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi необхiдностi.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно до намiрiв Пiдприємства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi активу.
Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики включають виплату процентiв та iншi витрати, понесенi Пiдприємством у зв'язку з позиковими коштами.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi створюються в рамках пiдприємства, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, а витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в тому роцi, в якому вони були понесенi.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання та оцiнюються щодо наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних термiнiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.

Зменшення корисностi не фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування Пiдприємство визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за мiнусом витрат на реалiзацiю i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв, i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу перевищує суму його вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася, i його вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподатковування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю використовується належна модель оцiнки.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в складi витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалась безпосередньо у капiталi. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається в капiталi в сумi, що не перевищує попередню переоцiнку.
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за мiнусом амортизацiї є яку б визначили, якщо збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали б у попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за винятком випадкiв, коли актив вiдображався за переоцiненою вартiстю. У таких випадках сторнування вiдображається як дооцiнка.
У звiтному перiодi зменшення корисностi у фiнансових звiтах не вiдображалось.
Первiсне визнання та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39 фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн справедливої вартостi як прибутку або збитку: позики та дебiторська заборгованiсть: iнвестицiї утримуванi до погашення або iнвестицiї наявнi для продажу, або як похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджування. Пiдприємство визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Пiдприємство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Фiнансовi активи Пiдприємства включають грошовi кошти та депозити; дебiторську заборгованiсть та iншу дебiторську заборгованiсть; та фiнансовi iнструменти що не котируються.
Станом на 31 грудня 2017 року жоден з фiнансових активiв Пiдприємства не було вiднесено до категорiї «фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку».
Подальша оцiнка
Наступне визначення вартостi фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї та наведено нижче:

Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з установленими або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Припинення визнання фiнансових активiв
Визнання фiнансового активу (або, де застосовано - частина фiнансового активу чи частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
• строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
• пiдприємство утримує свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяла на себе зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi i без iстотної затримки за «транзитною» угодою; або
• якщо Пiдприємство передало свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передало практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передала, анi зберегла за собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Пiдприємство передало свої права на отримання грошових надходжень вiд активу i при цьому не передала, не зберегла за собою практично всi ризики й вигоди пов'язанi з ним, а також не передала контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi участi Пiдприємства в цьому активi.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або невчасно здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться ланi спостережень, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягу, простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв’язку вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.

Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно фiнансових активiв, шо облiковуються за амортизованою вартiстю. Пiдприємство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, шо не є iндивiдуально значимими. Якщо Пiдприємство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення є поточною ефективною ставкою вiдсотка.
Початкова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або передане Пiдприємству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть обраховується за методом ФIФО або середньозваженої вартостi i складається з вартостi прямих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї є оцiночною вартiстю реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання - це кошти на банкiвських рахунках, право використання яких обмежене в результатi зобов'язання Пiдприємства використати кошти на певнi заздалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля балансової дати, грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання класифiкуються як оборотнi активи, в iншому випадку вони класифiкуються як необоротнi.

Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання що перебувають у сферi дiї МСБО 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток або похiднi iнструменти визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною, у випадку позик i кредитiв, на безпосередньо пов'язанi з ними витрати за угодою.
Фiнансовi зобов'язання Пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть з фiксованою датою погашення оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Процентнi кредити i позики пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу витрат iз фiнансування у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Зобов'язання по пенсiйних та iнших виплатах
Державна пенсiйна програма
Пiдприємство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до того ж перiоду в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, що й вiдповiдна сума заробiтної плати.
Пенсiйнi виплати iз визначеною виплатою
Для виплати вищезазначених внескiв до Державного пенсiйного фонду. Пiдприємство приймає участь в обов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення працiвникам, що працюють у ризикованих та шкiдливих для здоров'я умовах.
Сума виплати залежить вiд стажу роботи працiвника та iнших факторiв. Пiд цi зобов'язання не створюються окремi фонди. Пiдприємство фiнансує пенсiйну програму шляхом покриття (компенсацiї) фактичних витрат Державного пенсiйного фонду, що були здiйсненнi для оплати пенсiйних внескiв працiвникам, тому активи програми не створюються. Витрати на пенсiйнi виплати за цiєю програмою визначаються виходячи з актуарної оцiнки зобов'язання за методом нарахування прогнозованих одиниць. Актуарнi прибутки та збитки вiдразу визнаються в iнших сукупних прибутках та збитках в тому перiодi в якому вони виникли.
Вартiсть ранiше наданих послуг визнається як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом середнього перiоду до того моменту, коли цi суми належать до виплати. Вартiсть ранiше наданих послуг визнаються негайно тiєю мiрою, якою виплати вже є гарантованими пiсля введення або внесення змiн до програми з визначеною виплатою. Актив або зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами є приведеною вартiстю зобов'язання за планом з установленими виплатами (визначену з використанням номiнальної ставки дисконтування, розрахованої на основi прогнозованого iндексу iнфляцiї та реальної ставки дисконтування, яка є нижчою за прогнозований рiвень iнфляцiї) за вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг працiвникiв i актуарних доходiв i витрат та справедливої вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути виплаченi зобов'язання.

Оренда
Визначення того, чи є договiр орендною угодою або чи мiстить договiр положення про оренду, залежить вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання вiдповiдного договору використання окремого активу чи активiв, а також передачi прав на використання активу.
Пiдприємство як орендар
Оренда, за якої до Пiдприємства не переходять основнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як оперативна оренда. Платежi за такою орендою визнаються витратами у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд протягом строку оренди на прямолiнiйнiй основi.
Пiдприємство як орендодавець
Оренда, за якої Пiдприємство несе основнi ризики, пов'язанi з активом, та отримує пов'язанi з ним основнi вигоди, класифiкується як оперативна. Прямi витрати, що виникли в результатi договору оперативного лiзингу, включаються до балансової вартостi наданого в оренду активу та визнаються протягом термiну оренди на тiй самiй пiдставi, що й дохiд вiд орендних платежiв.

Доходи
Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Пiдприємства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких, визнається дохiд:
Реалiзацiя продукцiї
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (виробництво алюмiнiю) визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю, переходять до покупця.
Реалiзацiя послуг
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi, та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Проценти
Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв (з використанням методу ефективної процентної ставки, яка дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента до чистої балансової вартостi фiнансового активу).
Дивiденди
Дохiд визнається при виникненнi права Пiдприємства на отримання платежу.

Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднi перiоди оцiнюються в сумi, що очiкується до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Ця сума розраховується на основi податкових ставок та положень податкового законодавства, що дiють або оголошенi на дату звiтностi. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу i витрат, вiдображених Пiдприємством у її податкових декларацiях. В 2017 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складає 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання фiнансової звiтностi щодо всiх тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, за винятком:
• ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
• щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та частки в спiльнi пiдприємства, у випадку, коли можна контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць та перенесення на наступнi перiоди невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковуванi тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi активи i невикористанi податковi збитки, за винятком ситуацiй:
• коли вiдстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими рiзницями вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); та
• щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi й асоцiйованi пiдприємства, частками в спiльнiй дiяльностi у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну дату складання звiтностi Пiдприємство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, шо дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Пiдприємством на кожну дату фiнансової звiтностi й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату фiнансової звiтностi податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстроченi податковi активи, якi вiдносяться до об'єктiв, якi визнаються у капiталi, а не в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, визнаються у капiталi, а не в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.

Податок на додану вартiсть
Виручка, витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм випадкiв, коли ПДВ, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом. У цьому разi ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат.
Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської чи кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан.

Потенцiйнi зобов 'язання
Потенцiйнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за виключенням випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде необхiдним вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i є можливiсть достовiрно визначити суму зобов’язання. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається за винятком випадкiв, коли ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є вiддаленою.

Операцiї з пов’язаними сторонами
Згiдно до МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн», зв’язанi сторони включають:
- пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
- асоцiйованi компанiї – пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора;
- фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної особи;
- провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб;
- пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує.
Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн.
До зв'язаних сторiн пiдприємства входять пiдприємства, що прямо або непрямо, через одне або бiльше пiдприємств, контролюють пiдприємство чи контролюються ним, чи контролюються спiльно з пiдприємством та/або керiвництвом пiдприємства.
Пов’язанi особи пiдприємства можуть бути представленi таким чином:
1. Фонд Державного майна України – 68,01%.
2. Velbay Holdings Limited – 29.54%.
3. Юридичнi особи – 1,08%.
4. Фiзичнi особи – 1,37%.
Операцiй з пов'язаними юридичними особами за 2016-2017рр. не проводилося.
Ключовий управлiнський персонал
Ключовий управлiнський персонал пiдприємства включає членiв Дирекцiї, Наглядової ради пiдприємства, Голову Ревiзiйної комiсiї товариства, головного бухгалтера.

Подiї пiсля звiтного перiоду

Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючi подiї), вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.


4. Дохiд вiд реалiзацiї
тис.грн.
Вид продукцiї
31.12.2017 31.12.2016
Катанка алюмiнiєва 27 526 6 314
Катанка алюмiнiєва з давальницької сировини 4 365 -
Разом 31 891 6 314

5. Собiвартiсть реалiзацiї
тис.грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016
Матерiальнi затрати 3 876 602
Витрати на оплату працi 2 562 238
Вiдрахування на соцiальнi заходи 555 49
Амортизацiя 2 375 341
Iншi операцiйнi витрати 12 911 2853
Усього 22 279 4083

6. Адмiнiстративнi витрати
тис. грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016
Матерiальнi затрати 693 605
Витрати на оплату працi з нарахуваннями 12 013 9 033
Амортизацiя 1 375 1 521
Податки 26 060 24 020
Послуги промислового характеру 7 020 8 235
Iншi витрати 3 512 2 923
Усього 50 673 46 337

7. Iншi доходи
тис. грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016
Вiд реалiзацiї ТМЦ 7 145 1 523
Вiд реалiзацiї необоротних активiв 4 917 11 541
Вiд операцiйної оренди 10 506 12 167
Вiд наданих послуг 1 049 843
Вiдшкодування нарахованого резерву з податку на прибуток 2 841 -
Вiд безоплатно отриманих активiв 812 268
повернення ТМЦ 1 905 18 609
Вiдшкодування збитку 1 042 -
Коригування по ПДВ згiдно уточнюючих розрахункiв (вiдновлення за рiшенням суду вiд’ємного значення) - 37 937
Iншi 115 71
Усього 30332 82959

8. Iншi витрати
тис.грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016
Операцiйна i неоперацiйна курсова рiзниця 199 955 725 619
Амортизацiя законсервованих об'єктiв 9 109 16 481
Витрати на утримання законсервованих об'єктiв 16 354 6 946
Витрати по об'єктах невиробничого призначення 14 439 9 112
Нестачi i втрати вiд знецiнення ТМЦ 842 249
Залишкова вартiсть необоротних активiв 13 11 792
Собiвартiсть наданих послуг 533 572
Витрати на утримання структурних пiдроздiлiв 578 491
Податки 2 606 3 136
Створення резервiв 10 471
Iншi витрати 4 953 865
Усього 259 853 775 263

9. Фiнансовi витрати
тис. грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016
Нарахованi вiдсотки за кредитами 16 58 355
Вiдсотки за зобов’язаннями з актуарних розрахункiв 11 815 14 013
Усього фiнансовi доходи (витрати) 11 831 72 368
.
10. Податок на прибуток

У фiнансовiй звiтностi оподаткування поточного податку на прибуток показано вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або фактично набули чинностi станом на звiтну дату.
Порiвняно з минулим роком ставка податку не змiнилась. Ставка податку на прибуток у 2017 роцi та подальших перiодах встановлена на рiвнi 18 %.
Складова вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань станом на 31.12.2017:
тис. грн.
Показник Бухгалтерська база Податкова база Тимчасова рiзниця ВПА (-), ВПЗ(+)
(з урахуванням ставки податку 18%)
Зобов’язання за пенсiйною програмою 110339 - 110339 -19861
Основнi засоби та нематерiальнi активи виробничi 83256 48713 34542 6218
Дооцiнка основних засобiв 381570 - 381570 68682
Всього ВПЗ 55039
Вiдповiдно до розрахунку станом на 31.12.2017 у бухгалтерському облiку вiдображено вiдстроченi податковi активи у розмiрi 19861 тис.грн., вiдстроченi податковi зобов’язання – 74900 тис.грн.
тис. грн.
Показник Податковi рiзницi станом на 31.12.2016 Податковi рiзницi станом на 31.12.2017 Змiни
за рахунок прибутку за рахунок власного капiталу
Зобов’язання за пенсiйною програмою -21267 -19861 1406
Основнi засоби та нематерiальнi активи виробничi 10800 6218 -4582
Дооцiнка основних засобiв 68690 68682 -8

Складовi доходу iз податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., були такими:
тис. грн.
Складова витрат Сума у тому числi
зменшення вiдстрочених податкових активiв зменшення вiдстрочених податкових зобов’язань
Поточний податок на прибуток -
Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць -3177 1406 -4582
Усього -3177 х х

За податковим облiком об’єкт оподаткування податком на прибуток має вiд’ємне значення, тому у 2017 роцi поточний податок на прибуток не нараховувався.
Сума заборгованостi з поточного податку на прибуток становить:
тис. грн.
Стаття звiту про фiнансовий стан 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток - 2 842 2 842
Зменшення дебiторської заборгованостi з податку на прибуток вiдбулось внаслiдок проведення взаємозалiку з кредиторською заборгованiстю з орендної плати за землю.

11. Основнi засоби

Пiдприємство прийняло рiшення використовувати справедливу вартiсть основних засобiв, визначену незалежними професiйними оцiнювачами, на дату переходу до МСФЗ 31 грудня 2011 року. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу до МСФЗ, оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля прийняття до облiку об'єкта ОЗ, об'єкт враховується за вартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв Групи не було.
За результатами iнвентаризацiї станом на 31.10.2017 року виявлена нестача основних засобiв, вартiсть яких буде вiдображено у звiтностi пiсля узгодження з Фондом державного майна.

Розшифровка вартостi основних засобiв, якi представленi у звiтi про фiнансовий стан:
тис. грн.
Перiод Залишкова вартiсть основних засобiв Резерв на вартiсть ОЗ, переданих вiйськовим формуванням Передплати за основнi засоби Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
На 31.12.15 104394 - - 9 769 114163
На 31.12.16 83904 - - 9 556 93460
На 31.12.17 78387 129- - 9 668 87926
Розшифровка основних засобiв за групами:
тис. грн.
Показник Група основних засобiв Усього
Будiвлi та споруди Земельнi дiлянки Машини та обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби
Первiсна вартiсть
31.12.2015 128 582 365 587 16 891 3 249 514 309
31.12.2016 123 460 2 819 327 423 17 019 3 283 474 004
31.12.2017 131 119 2 819 328 713 18 708 3 426 484 785
Накопичена амортизацiя*
31.12.2015 82 598 310 540 13 711 3 066 409 915
31.12.2016 82 102 290 330 14 557 3 111 390 100
31.12.2017 83 579 303 005 16 627 3 316 406 527
Чиста балансова вартiсть
31.12.2015 45 984 55 047 3 180 183 104 394
31.12.2016 41 358 2 819 37 093 2 462 172 83 904
31.12.2017 47 540 2 819 25 708 2 081 110 78258

Розшифровка незавершених капiтальних iнвестицiй
тис. грн.
Найменування показника Капiтальне будiвництво Придбання (створення) нематерiальних активiв Витрати, пов’язанi з полiпшенням основних засобiв Всього Аванси Всього
1 2 3 4 5 6 7
Залишок на 01.01.2017р 7 482 2 074 9 556 9 556
Надiйшло всього 123 31 154 154
Вибуло всього, у т.ч. 42 42 42
введено в дiю ОЗ, нематерiальних активiв, iнвестицiйної нерухомостi 35 35 35
Iнше вибуття - - 7 7 - 7
Залишок на 31.12.2017р. 7 605 2063 2063 9 668

Зведенi данi щодо вiдображення вiдповiдно до МСФЗ у звiтi про фiнансовий стан основних засобiв та нематерiальних активiв представленi у таблицi.

тис. грн.
Показник 2017 2016 2015
Вартiсть основних засобiв, у тому числi
Первiсна вартiсть 484 785 474 004 514 309
Знос 406 527 390 100 409 915
Вартiсть нематерiальних активiв
Первiсна вартiсть 77 131 131
Знос 77 131 131

Витрати на амортизацiю необоротних активiв розподiленi наступним чином:
тис. грн.
Стаття витрат 2017 2016 2015
Виготовлення продукцiї 3 000 2 180 2 043
Адмiнiстративнi витрати 1 375 1 521 1 707
Витрати на збут - - -
Iншi витрати 14 909 17 240 19 815
Усього 19 284 20 941 23 565

12. Iнвестицiйна нерухомiсть

До складу iнвестицiйної нерухомостi вiднесенi будiвлi та примiщення, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей.
тис. грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна вартiсть 25 094 36 042 36 895
Знос 10 136 7 416

13. Довгостроковi iнвестицiї

У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй врахованi iнвестицiї у наступнi пiдприємства:
Пiдприємство Станом на 31.12.2017 р.
% в УФ компанiї Балансова вартiсть, тис.грн
ОАО «Первый инвестиционный банк» 0,3 632
ОАО «Укрюникон» 2,4 89
ЗАО «Сервiс реєстр» 10,0 3
ТОВ СП «Интервиндоус» Даннi вiдсутнi 0,8
ПА «Укрбоксал» Даннi вiдсутнi 0,2
Всього - 725
Пiд час приватизацiї ПАТ «ЗАлК» до Статутного капiталу не увiйшли наступнi пiдприємства - ТОВ СП «Интервиндоус» та ПА «Укрбоксал», якi i на сьогоднi є державною власнiстю України. ПАТ «ЗАлК» виступає балансоутримувачем таких активiв до моменту пiдписання акту про передачу цих активiв у власнiсть Фонду державного майна України, органу, уповноваженого управляти державним майном. У зв’язку з вiдсутнiстю iнформацiї про об’єкти iнвестицiй Пiдприємство створило резерв на знецiнення фiнансових активiв у розмiрi 90 тис. грн. Iнвестицiї класифiкованi як активи для продажу.
тис.грн.
Показник 31.05.2017 31.12.2016 31.12.2015
Фiнансовi iнвестицiї 725 725 725
Резерв створений пiд знецiнення iнвестицiй (90) (91) (91)
Чиста вартiсть фiнансових iнвестицiй 636 634 634

14. Запаси
тис. грн.
Найменування 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Сировина i матерiали 30 640 31 448 40 185
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 248 532 291
Незавершене виробництво та напiвфабрикати 1 624 1 624 1 624
Готова продукцiя 660 16 445 660
Товари 3 466 3 824 4 676
Усього 36 638 53 873 47 436
Резерв на знецiнення запасiв 1 969 1 970 1 977
Разом 34 669 51 903 45 459

Станом на 31.12.2017 р. визнано резерв знецiнення на:
- сировину i матерiали на суму 353 тис. грн.;
- незавершене виробництво та напiвфабрикати на суму 1 615,5 тис.грн.
За результатами iнвентаризацiї, проведеної станом на 30.09..2017, виявлено нестачу та псування ТМЦ в сумi 46,3 тис.грн

15. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть

15.1. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
тис. грн.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Розрахунки з покупцями 30 684 4 714 2 028
Резерв сумнiвних боргiв 3 194 - -
Всього 27 490 4 714 2 028
На 31.12.2017 р. пiдприємством нараховано резерв сумнiвних боргiв за заборгованiстю, щодо якої ведуться судовi провадження, є прийнятi рiшення на користь ПАТ «ЗАлК», але ще не виконанi контрагентами.
Станом на 31.12.2017 врахована торгiвельна дебiторська заборгованiсть у сумi 10 130 тис. грн., щодо якої у наступному роцi пiдприємство має намiр провести дiї по вiдкликанню вiдвантаженого товару та приведення умов в первiсний стан.

15.2. Iнша дебiторська заборгованiсть
тис. грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Розрахунки за виданими авансами, у т.ч.: 2 949 2 707 692
Сировина та матерiали 630 657 609
Послуги, роботи 2 319 2 050 83
Резерв сумнiвних боргiв за виданими авансами 629 612 613
Всього розрахунки за виданими авансами 2 320 2 095 79
Розрахунки з бюджетом, у т.ч.: 31 643 48 431 19 499
за податком на прибуток - 5 684 5 684
за податком на додану вартiсть 31 643 42 559 13 815
Резерв сумнiвних боргiв за розрахунками з бюджетом 6 949 2 842 2 842
Всього розрахунки з бюджетом: 24 694 45 589 16 657
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, у т.ч.: 3 350 6 260 485
iз розрахункiв з iншими дебiторами 722
iз розрахункiв з Фондом соцiального страхування 34 5 25
iз iнших розрахункiв 2 594 5 836 415
iншi оборотнi активи 2 594 2 027 415
витрати майбутнiх перiодiв - 3 809 -
Резерв сумнiвних боргiв на iншу поточну дебiторську заборгованiсть 178 - -
За торгiвельною дебiторською заборгованiстю, термiн виникнення якої понад 12 мiсяцiв, пiдприємством нараховано резерв сумнiвних боргiв.

15.3. Оренда
Пiдприємством укладено угоди про операцiйну оренду необоротних активiв: будiвель, транспортних засобiв. Загальна вартiсть мiнiмальних орендних платежiв на майбутнiй рiк складає 3 630 тис.грн.

16. Змiни у резервах
тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв за видами заборгованостi Сума
Резерв на дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2016 р.) -
Списання активiв за рахунок резерву -
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть -
Збiльшення 3 194
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2017 р.) 3 194
Резерв по розрахунках за виданими авансами 612
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2016 р.) -
Списання активiв за рахунок резерву 3
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть -
Збiльшення 20
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2017 р.) 629
Резерв по розрахунках з бюджетом
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2016 р.) 2 842
Списання активiв за рахунок резерву -
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть 2 842
Збiльшення 6 949
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2017 р.) 6 949
Резерв на iншу дебiторську заборгованiсть
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2016 р.) -
Списання активiв за рахунок резерву -
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть -
Збiльшення (зменшення) резерву 178
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2017р.) 178

Пiдприємством збiльшено резерв за дебiторською заборгованiстю з податку на додану вартiсть на 6 949 тис.грн. по судових рiшеннях.

17. Кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти пiдприємства представленi наступним чином:
тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi 102 3 6

18. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття
У складi необоротних активiв, утримуваних для продажу на 31.12.2017р. пiдприємством вiдображено вартiсть у сумi 441,1 тис.грн.
За результатами iнвентаризацiї, проведеної станом на 31.05.2017, виявлено нестачу активiв утримуваних для продажу iз дорогоцiнних металiв у розмiрi 246 тис. грн. За цим фактом матерiали iнвентаризацiї вiдправлено до Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Запорiзькiй областi.
На суму нестачi активiв iз дорогоцiнних металiв утримуваних для продажу пiдприємством було нараховано резерв знецiнення.

19. Власний та статутний капiтал
1) Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений статутний капiтал ПАТ «ЗАлК» складає 155682 тис.грн. та подiлений на 622729120 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Кiлькiсть акцiй упродовж 2017 року не змiнювалася.
Перелiк акцiонерiв, що володiють пакетом акцiй, номiнальна вартiсть якого складає 10 вiдсоткiв та бiльше статутного капiталу станом на 31 грудня 2017, наведено нижче (у вiдсотках):

Акцiонери товариства, iншi 31.12.2017р. 31.12.2016р. 31.12.2015р.
Velbay Holdings Limited 29,54 29,5 29,5
Фонд державного майна України 68,01 68,0 68,0
Акцiї на тимчасовому зберiганнi у НДУ 0,3 0,2
Iншi юридичнi особи 1,080 1,1 1,2
Фiзичнi особи 1,37 1,1 1,1
РАЗОМ 100 100 100

2) У капiталi у дооцiнках враховуються суми дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв, яку було проведено на 31.12.2011р. У звiтному роцi при списаннi основних засобiв було вiдкориговано суму їх дооцiнки у розмiрi 28 тис.грн.

20. Резерви на виплату пенсiйних зобов’язань
тис. грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Поточна вартiсть зобов'язань за програмою зi встановленими виплатами 110 339 118 148 107 795

Пiдприємство має законодавчо встановлене зобов’язання компенсувати Державному Пенсiйному фонду України додатковi пенсiї сплаченi Фондом певним категорiям колишнiх i чинних працiвникiв пiдприємства. У вiдповiдностi з планом, працiвники пiдприємства, якi мають вiдповiдний стаж роботи на посадах шкiдливих для здоров’я, отримують спецiальнi пенсiї по достроковому виходу на пенсiю. Цi пенсiї безпосередньо виплачуються Державним Пенсiйним фондом України та потiм компенсуються пiдприємством. Зобов’язання за цим планом вiдносяться до планiв з визначеною виплатою.
Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списками №1 та №2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов’язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 «Резерви, умовнi зобов’язання, умовнi активи».
Розрахунок резерву базується на прогнозах вiд початку до закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання та проводиться iз застосуванням актуарних припущень для кожного учасника плану методом «прогнозованої умовної одиницi», приведена вартiсть зобов’язань визначається iз застосуванням дисконтування. Ставка дисконтування вибрана на рiвнi 12,5%.

21. Короткостроковi кредити банку
На 31.12.2016 року у складi короткострокових кредитiв банку враховано заборгованiсть за овердрафтом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
На кiнець звiтного року пiдприємство не має короткострокових кредитiв та овердрафтiв.
22. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
тис. грн.

Стаття звiту 31.12.2017р. 31.12.2016р. 31.12.2015р.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 3 737 151 3 620 463 3 195 689
Заборгованiсть постачальникам 708 944 680 420 599 253
Аванси отриманi 2 765 3 307 1 944
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 65 666 40 107 14 041
Поточнi зобов’язання по розрахунками iз з оплати працi 1 560 106 614
Iншi поточнi зобов’язання 2 043 748 1 981 674 1 700 893
Поточнi забезпечення (на оплату вiдпусток працiвникам) 954 782 537
Доходи майбутнiх перiодiв 7 033 7 768 -
Всього кредиторська заборгованiсть 6 569 216 6 334 627 5 512 971

Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом на 31.12.2017р. складає 65 666 тис.грн., у т.ч.:
- з плати за землю 60 855 тис.грн.;
- з податку на нерухоме майно 2 301 тис.грн.;
- з податку на доходи фiзичних осiб 2 310 тис.грн.;
- з вiйськового збору 188 тис.грн.
До складу поточної заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями та до iнших поточних зобов’язань врахована заборгованiсть за договорами позики:
тис. грн.
Назва 31.12.2017р. 31.12.2016р. 31.12.2015р.
Компанiя JUDSON TRADING LIMITED (Кiпр), у т.ч.: 5 715 915 5 537 442 4 831 713
- за договорами позики 4 044 316 3 918 037 3 458 350
- за нарахованими вiдсотками за отриманi та непогашенi позики 1 671 599 1 619 405 1 373 363
ТОВ "МГЗ 21 545 21 545 21 545
ТОВ "ЗАПОРIЖАЛЮМIНТОРГ" 43 000 43 000 43 000
Всього заборгованiсть 5 780 460 5 601 987 4 896 258

До складу заборгованостi постачальникам враховано на 31.12.2017 року кредиторська заборгованiсть перед компанiєю RS International GMBH у сумi 687 257 тис.грн., яка сформувалась за договорами поставки сировини у 2014 роцi.
На сьогоднi за кредиторською заборгованiстю перед JUDSON TRADING LIMITED, ТОВ "МГЗ, ТОВ "ЗАПОРIЖАЛЮМIНТОРГ" та RS International GMBH мається судове провадження, матерiали даної справи направленi до органiв СВ УСБУ в Запорiзькiй областi, вiдомостi внесенi до ЄРДР, вiдкрито кримiнальне провадження. Рiшення про зняття з облiку такої заборгованостi буде прийнято пiсля остаточного рiшення по кримiнальному провадженню.

22.1. Розшифровка доходiв майбутнiх перiодiв
тис. грн.
Показник 31.12.2017 2016 2015
Залишок на початок перiоду 7 768 - -
Отримано безкоштовно необоротних активiв 76 8 093 -
Нараховано доходiв 811 325 -
Залишок на кiнець звiтного перiоду 7 033 7 768 -
Доходи майбутнiх перiодiв представленi у виглядi вартостi безоплатно отриманих необоротних активiв. Доходи майбутнiх перiодiв визнаються вiдповiдно до п. 26 МСБО (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу» у складi прибутку на систематичнiй основi протягом строку корисного використання об’єкта.

22.2. Операцiйна оренда (для орендаря)
Пiдприємством укладенi договори оренди машин та обладнання.
Загальна вартiсть мiнiмальних орендних платежiв на майбутнiй рiк складає 197 тис.грн.
Договори суборенди майна не укладались.

23. Забезпечення виплат персоналу
тис. грн.
Показник 31.12.2017 2016 2015
На 1 сiчня 782 537 719
Нараховано 2 047 1367 1181
Використано 1 875 1122 1363
На 31 грудня 954 782 537

24. Операцiї iз пов'язаними сторонами
В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних». Рiшення про те, якi сторони являються пов’язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз пов’язаними сторонами.
До таких пiдприємств в першу чергу належать усi пiдприємства, якi контролюються ПАТ «ЗАлК» або здiйснюють контроль над пiдприємством.
Перелiк пов’язаних осiб станом на 31.12.2017р.
1 Фонд Державного майна України – 68,01%.
2.Velbay Holdings Limited – 29.54%
3.Юридичнi особи – 1,08%
4. Фiзичнi особи – 1,37%
Операцiй з пов'язаними юридичними особами за 2016-2017рр. не проводилося.
Ключовий управлiнський персонал
Ключовий управлiнський персонал пiдприємства включає членiв Дирекцiї та Наглядової ради пiдприємства, Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства, головного бухгалтера.
У 2016 роцi витрати пiдприємства на винагороду ключовому управлiнському персоналу склали короткостроковi виплати у сумi 445тис. грн., за 2017р. - 530 тис.грн.

25. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання
Загальнi економiчнi умови
2016 рiк та початок 2017 року можна охарактеризувати, як перiод, який має багато показникiв ризикiв. Головний - локалiзацiя зони збройного конфлiкту (в тiй чи iншiй формi). Незалежно вiд того, як будуть розвиватись подiї, тиснути на економiку буде падiння промислового виробництва через втрати на сходi країни, супроводжуване значним скороченням споживчого попиту через зниження реальних доходiв населення. Неможливо передбачити хвилi гострої напруженостi на валютному ринку, пiдвищення суспiльно-полiтичної напруженостi.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому.
На початку 2016 року почала розгортатись полiтична криза, що посилило невизначенiсть на фiнансових ринках, негативно починає впливати на взаємини України з мiжнародними партнерами i ставить пiд загрозу економiчне зростання в поточному роцi.
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.
В той же час керiвництво Пiдприємства вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися.

Податкова система
В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв вiдносно рiзноманiтних податкiв i зборiв, якi стягуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Податки, якi застосовуються, включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, ряд податкiв з обороту, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Закони, якi регулюють цi податки, часто змiнюються, а їх положення часто нечiткi або не розробленi.
Так, з 01.01.2015 проведено масштабну податкову реформу. Протягом року були введенi новi правила електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть. Введення таких правил привело до зниження фiнансових потокiв.
У 2017 роцi також проведено змiни у податковому законодавствi. Часто iснують рiзнi точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i органiзацiй (наприклад, податкової служби та її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання обкладання операцiй з перетiкання електроенергiї), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi в значних обсягах.
Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою системою.
Як правило, податковi декларацiї можуть перевiрятися протягом невизначеного перiоду часу. Проте, на практицi ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фiнансових санкцiй значно зменшується по закiнченнi трьох рокiв.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало всi вiдповiднi податки. У тих випадках, коли iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва пiдприємства на основi аналiзу iнформацiї, що є в її розпорядженнi.
Однак не може бути впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдальностi пiдприємства вiдповiдно до чинного податкового законодавства та не застосують штрафнi санкцiї.
У данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов’язаних з оподаткуванням.

Юридичнi зобов’язання
В ходi звичайної дiяльностi пiдприємство має справу iз судовими позовами та претензiями.
Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй пiдприємства.

Страхування
Витрати пiдприємства на страхування незначнi i включають у себе в основному тiльки обов’язковi види страхування, передбаченi законодавством України. На даний час страхування загальної вiдповiдальностi в Українi не поширене.

26. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов’язання пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов’язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв – забезпечити фiнансування дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi пiдприємства.
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам пiдприємства, є валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.
Процес управлiння ризиками пiдприємства здiйснюється пiд безпосереднiм щоденним контролем дирекцiї пiдприємства, при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння.

Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Валютний ризик компанiї низький, оскiльки пiдприємство має незначний обсяг операцiй в iноземнiй валютi, а саме тiльки у частинi розрахункiв iз пiдзвiтними особами, вiдрядженими за кордон. Цi операцiї не мають суттєвого впливу на дiяльнiсть пiдприємства.
Пiдприємство не має вкладень в iноземнi компанiї.

Вiдсотковий ризик
Вiдсотковi ризики для пiдприємства незначнi. Пiдприємство у 2017 роцi не залучало короткострокових кредитiв банкiв у нацiональнiй валютi. Тому керiвництво вважає, що пiдприємство не зазнавало суттєвого вiдсоткового ризику у 2017 роцi.

Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають довгострокову дебiторську заборгованiсть та поточну торгову дебiторську заборгованiсть
Кредитний ризик пiдприємства пов'язаний з невиконанням клiєнтами своїх зобов’язань обмежується балансовою вартiстю торгової дебiторської заборгованостi.
Ризик по дебiторськiй заборгованостi перiодично оцiнюється i приймається до уваги при нарахуваннi резерву сумнiвних боргiв..
Не зважаючи на це, керiвництво вважає, що у пiдприємства не виникає значних ризикiв збиткiв по цiй заборгованостi, крiм тих, по яких були створенi резерви на зниження вартостi дебiторської заборгованостi.

27. Управлiння капiталом
Метою пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу пiдприємство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу.
Як i iншi компанiї, що працюють у тiй же галузi, пiдприємство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов'язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується з рахуванням суми позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi у звiтi про фiнансовий стан) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює пiдприємство, дорiвнює власному капiталу, показаному в звiтi про фiнансовий стан.
ПАТ «ЗАлК» ще не визначило оптимальне для себе спiввiдношення власних i позикових коштiв.
тис. грн.
Показник 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Чиста сума зобов’язань 6734594 6511830 5694375
Усього капiталу -6538431 -6278348 -5477714
Спiввiдношення зобов’язань та капiталу -1,03 -1,0372 -1.0396

28. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. Припущення стосовно функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому зроблено на пiдставi розрахунку, який охоплює 12 мiсяцiв вiд звiтної дати.
У найближчому майбутньому пiдприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабiльної економiки в країнi.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена виходячи iз припущення про його функцiонування в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов’язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi.
Управлiнським персоналом здiйснена оцiнка iснування суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
На даний момент пiдприємство не веде основної виробничої дiяльностi, у зв’язку з тим, що:
- накладено арешт на банкiвськi рахунки та майно пiдприємства;
- ФДМ заборонено вiдчуження оборотних i необоротних активiв.
Тобто на даний момент iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «ЗАлК» продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Проте, вiдповiдно до наказу ФДМУ вiд 20.02.2018 № 227 «Про внесення змiн до наказу ФДМУ вiд 13.12.2017 № 1869 «Про затвердження плану-графiка виставлення об’єктiв груп В, Г, Е на продаж у 2018 роцi» ПАТ «ЗАлК» включено до виставлення на продаж за конкурсом з вiдкритiстю пропонування цiни за принципом аукцiону у травнi 2018 роцi. Керiвництво очiкує, що в результатi приватизацiї стратегiчний iнвестор з повноваженнями управлiння, зможе забезпечити стабiльну операцiйну дiяльнiсть, а органи державної влади надаватимуть необхiдну пiдтримку у подоланнi негативного впливу поточного операцiйного середовища. Вiрогiднiсть успiшностi запланованих заходiв та очiкувань наразi достовiрно визначити не можливо.
Отже, враховуючи об’єктивнi обставини, зовнiшнi фактори, на сьогоднi дiяльнiсть пiдприємства заблокована, однак всi необхiднi виробничi потужностi, внутрiшнi матерiальнi та адмiнiстративнi ресурси надають можливiсть працювати пiдприємству в повну силу i вести роботу по вiдновленню ранiше законсервованих виробництв. Пiдприємство докладає зусилля для збереження виробничих вiдносин з дiючими постачальниками i покупцями i веде активний пошук нових контрагентiв .
При подоланнi зовнiшнiх факторiв, пiдприємство може бути рентабельним
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.

29. Подiї пiсля дати балансу

Подiї, що вiдбулися пiсля дати складання балансу та якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi пiдприємства на цю дату, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.


Керiвник Лобiков Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер Долгiнцева Ольга Анатолiївнад/н

д/н

д/н