АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00194122
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво алюмінію за КВЕД 24.42
Середня кількість працівників1 221    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 69032, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, вул.Пiвденне шосе, буд.15, т. 212-24-27
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 131 77
накопичена амортизація 1002 131 77
Незавершені капітальні інвестиції 1005 9556 9668
Основні засоби: 1010 83904 78258
первісна вартість 1011 474004 484785
знос 1012 390100 406527
Інвестиційна нерухомість: 1015 28626 14958
первісна вартість 1016 36042 25094
знос 1017 7416 10136
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 636 636
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 122722 103520
II. Оборотні активи
Запаси 1100 51903 34669
Виробничі запаси 1101 31626 30535
Незавершене виробництво 1102 8 8
Готова продукція 1103 16445 660
Товари 1104 3824 3466
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4714 27490
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
2095 2320
з бюджетом 1135 45589 24694
у тому числі з податку на прибуток 1136 2842 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 424 578
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 102
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 3809 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 2027 2594
Усього за розділом II 1195 110564 92447
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 196 196
Баланс 1300 233482 196163

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 155682 155682
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 315960 315932
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6749990 -7010045
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -6278348 -6538431
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 58223 55039
Пенсійні зобов’язання 1505 118148 110339
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 176371 165378
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 832 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 3620463 3737151
за товари, роботи, послуги 1615 680420 708944
за розрахунками з бюджетом 1620 40107 65666
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 1395
за розрахунками з оплати праці 1630 106 1560
за одержаними авансами 1635 3307 2765
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 782 954
Доходи майбутніх періодів 1665 7768 7033
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1981674 2043748
Усього за розділом IІІ 1695 6335459 6569216
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 233482 196163

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Лобiков Дмитро Валентинович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Долгiнцева Ольга Анатолiївна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.