АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ЕМIСIЯ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33961297
Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м.Запорiжжя, 69006, вул. Незалежної України, буд. 6, кв. 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286520
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (061) 222-11-40
Факс (061) 222-11-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Лiцензiя серiї АЕ №286520 вiд 08.10.2013 на провадження професiйної депозитарної дiяльностi - депозитарної дiяльностi депозитарної установи дiє з 12.10.2013р. Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 01001, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйснює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 38520462
Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м.Запорiжжя, 69035, пр. Соборний, буд. 170-б, примiщення 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4549
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2013
Міжміський код та телефон (061) 213-17-45
Факс (061) 213-57-60
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фiрма складала аудиторський висновок за 2017 звiтний рiк у 2018 роцi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА-СIЧ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02307292
Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м.Запорiжжя, 69104, вул. Європейська, буд. 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 569237
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011
Міжміський код та телефон (061) 224-08-64
Факс (061) 224-08-64
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис Особа надає послуги зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної третiм особам внаслiдок ДТП.