АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2017
Кворум зборів** 68.8
Опис Загальнi збори скликалисґ за iнiцiативою Наглядової ради.
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.
Порядок денний зборiв та результати розгляду питань:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства.
Постановили: Обрати членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства у наступному складi: Васильченко Олександру Iгорiвну - голова лiчильної комiсiї, Бойко Iрину Олександрiвну - член лiчильної комiсiї, Павленко Iрину Григорiвну - член лiчильної комiсiї, Крахмальова Вадима Iвановича - член лiчильної комiсiї, Волошину Євгенiю Вячеславiвну - член лiчильної комiсiї.
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у повному обсязi.
2. Обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв Товариства.
Постановили: Обрати Головою рiчних загальних зборiв Товариства - Лобiкова Дмитра Валентиновича.
Обрати Секретарем рiчних загальних зборiв Товариства – Мазалову Наталiю Володимирiвну.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства.
Постановили: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) рiчних загальних зборiв Товариства (далi – збори):
Звiт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звiт Наглядової ради, звiт Ревiзiйної комiсiї та iншi доповiдi по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторнi виступи – до 2 хв.
Вiдповiдi на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурi ведення зборiв – до 2 хв.
Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться.
Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи «за», «проти», «утримався»). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов’язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо:
- вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);
- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;
- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Бюлетенi для голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в рiчних загальних зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою акцiонерного товариства.
4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Постановили: Взяти до вiдома звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
5. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Постановили: Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
Постановили: Взяти до вiдома звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Постановили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, з урахуванням обставин, що стали пiдставою для висловлення Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Капiтал Аудит» умовно-позитивної думки пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
Постановили: Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства, отриманих за пiдсумками роботи у 2016 роцi.
Постановили: Визначити, що збитки, отриманi Товариством у 2016 роцi, будуть покритi за рахунок прибуткiв, отриманих Товариством у майбутнiх роках.
10. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
Постановили: Рiшення не прийнято.
11. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Постановили: Рiшення не прийнято.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
Постановили: Рiшення не прийнято.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Постановили: Рiшення не прийнято.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Постановили: Рiшення не прийнято.
15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Постановили: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi.
16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Постановили: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Iвахнiну Iнну Владиславiвну, 2. Дишлюка Петра Михайловича, 3. Фонд державного майна України, 4.Круглову Свiтлану Володимирiвну.
17. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi Товариства на 2017 – 2018 роки.
Постановили: Встановити такi чiткi цiлi дiяльностi Товариства на 2017 - 2018 роки:
- провадження Товариством ринкової дiяльностi, забезпечення прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської дiяльностi.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.