АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Долгiнцева Ольга Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДОНЄЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.12.2016, безстроково, до дати фактичного виходу Сичової I.I. з вiдпустки по догляду за дитиною до трьох рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки - Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням вимог законодавства України, нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановленi строки фiнансової звiтностi, контроль та вiдображення на вiдповiдних рахунках всiх господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Посадова особа у 2016 р. отримала винагороду 288412,53 тис. грн., у натуральнiй формi винагороду не отримувала. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер. Особа обiймає посаду головного бухгалтера за сумiсництвом в ТОВ "ДОНЄЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" (84207, Донецька обл., м.Дружкiвка, вул. Дружби, буд. 80, оф. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Наталiя Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.01.2017, до наступних рiчних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки – згiдно iз Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2)Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4)Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5)Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. 8)Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв. Члени Наглядової ради зобов`язанi: 1)Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4)Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5)Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Згiдно Статуту Голова Наглядової ради: 1)Органiзовує та керує роботою Наглядової ради. 2)Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. 3)Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради. 4)Постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також – на пiдставi рiшення Наглядової ради - представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами. 5)Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. 6)Пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради. 7)На пiдставi рiшень Загальних зборiв, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї. 8)На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього. 9)Надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем. 10)Здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни. 31.01.2017 року Павлюк Наталiя Василiвна обрана на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол Наглядової ради № 1 вiд 31.01.2017р. Cтаж роботи – 39 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: Начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, головний спецiалiст Фонду державного майна України, член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Генерала Алмазова,18/9). Посадова особа є представником акцiонера. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Харiна Наталiя Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних рiчних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки - згiдно iз Статутом,члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2)Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4)Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5)Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. 8)Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв. Члени Наглядової ради зобов`язанi: 1)Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4)Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5)Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи не вiдбулисося змiн. Cтаж роботи - 18 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: Начальник вiддiлу, заступник начальника Управлiння-начальник вiддiлу, заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, член Наглядової ради. Особа обiймає посаду начальника вiддiлу ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Генерала Алмазова, 18/9). Посадова особа є представником акцiонера. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобiков Дмитро Валентинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор – Адвокатське обєднання «Премiум»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.12.2015, 3 роки
9) опис Згiдно зi Статутом, керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий орган Товариства – Дирекцiя. Очолює та керує дiяльнiстю Дирекцiї – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. Компетенцiя дирекцiї: 1)Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради. 2)Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання. 3)Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства. 4)Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства. 5)Виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання. 6)На вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi. 7)За погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. 8)Розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради. 9)Виконує рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв. 10)Приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства. 11)Приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства. 12)Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 13)За погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. 14)Визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. 15)Приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Товариства. 16)Приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов’язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення. 17)Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв. 18)Пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство. 19)Пiсля отримання дозволу Наглядової ради укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб. 20)Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi. 21)З урахуванням вимог цього Статуту приймає рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми особами, вчинення правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою. 22)Затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства. 23)Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами. 24)Забезпечує ефективне використання активiв Товариства. 25)Приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства. 26)Звiтує перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради. 27)Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Посадова особа у 2017 р. отримала винагороду 467,3 тис. грн., у натуральнiй формi винагороду не отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному роцi не було. Стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: заступник генерального директора з правових питань, керiвник юридичної служби, директор, радник генерального директора, директор, генеральний директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашених судимостей за посадовi i корисливi злочини особа не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Iрина Миколївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних рiчних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки - згiдно iз Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2)Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4)Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5)Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. 8)Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв. Члени Наглядової ради зобов`язанi: 1)Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4)Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5)Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи не вiдбулося змiн. Стаж роботи - 33 роки. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу, начальник вiддiлу Фонду державного майна України, член Наглядової ради. Особа обiймає посаду заступника начальника управлiння - начальник вiддiлу ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Генерала-Алмазова, 18/9). Посадова особа є представником акцiонера. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безверха Свiтлана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Голден тайл", начальник юридичного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.09.2016, до наступних рiчних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки - згiдно iз Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2)Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4)Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5)Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. 8)Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв. Члени Наглядової ради зобов`язанi: 1)Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4)Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5)Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи не вiдбулося змiн. Стаж роботи – 16 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: начальник Управлiння Фонду державного майна України, начальник юридичного вiддiлу, Голова Наглядової ради, член Наглядової ради. Особа обiймає посаду начальника Управлiння ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Генерала Алмазова, 18/9). Посадова особа є представником акцiонера. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузуб Тетяна Олександрiвнва
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГУ ДФС у м.Києвi, головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу особливо важливих перевiрок
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних рiчних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки - згiдно iз Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2)Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4)Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5)Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. 8)Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв. Члени Наглядової ради зобов`язанi: 1)Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4)Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5)Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради.Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2017 роцi посадова особа не отримувала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2017 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи не вiдбулося змiн. Стаж роботи - 8 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв:Головний державний ревiзор - iнспектор, головний спецiалiст, член Наглядової ради. Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Генерала Алмазова, 18/9). Посадова особа є представником акцiонера. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манкiвська Анастасiя Геннадiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних рiчних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки - згiдно iз Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2)Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4)Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5)Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. 8)Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв. Члени Наглядової ради зобов`язанi: 1)Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4)Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5)Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи не вiдбулося змiн. Стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: головний спецiалiст, заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, член Наглядової ради. Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Генерала Алмазова, 18/9). Посадова особа є представником акцiонера. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Вiталiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних рiчних загальних зборiв
9) опис Повноваження та обов'язки - згiдно iз Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiю йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради. 2)Вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради. 4)Iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради. 5)Вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв. 8)Отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв. Члени Наглядової ради зобов`язанi: 1)Дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради. 4)Пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради. 5)Оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи не вiдбулося змiн. Стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, заступник начальника юридичного управлiння Київської мiської ради,; директор, начальник юридичного вiддiлу, начальник юридичного управлiння, член Наглядової ради. Особа обiймає посаду заступника начальника вiддiлу ФДМУ (01601, м.Київ, вул.Генерала Алмазова, 18/9). Посадова особа є представником акцiонера. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iвахнiна Iнна Владиславiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок з окремих питань управлiння податкового аудиту Запорiзької ОДПI ГУ ДФС у Запорiзькiй областi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: - пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам; - перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - здiйснює аналiз фiнансового становища Товариства; - здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв Товариства; - здiйснює перевiрку використання прибутку товариства; - здiйснює iншi дiї, необхiднi для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 18.04.2017 р. Загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження посадової особи Члена Ревiзiйної комiсiї Постернак Вiти Григорiвни, у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї Товариства, та обрали на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Iвахнiну Iнну Владиславiвну (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 18.04.2017р.). Стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: Головний державний ревiзор-iнспектор пiдроздiлiв аудиту Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу контрольно-перевiрочної роботи i зборiв з фiзичних осiб Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор iнспектор вiддiлу аудиту Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок з окремих питань управлiння податкового аудиту Запорiзької ОДПI ГУ у Запорiзькiй областi Особа обiймає посаду головного державного ревiзора-iнспектор пiдроздiлiв аудиту ДПI у Запорiзькiй областi (69001, м.Запорiжжя, вул. Перемоги, 14). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дишлюк Петро Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГУ ДФС у Запорiзькiй областi, начальник вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: - пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам; - перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - здiйснює аналiз фiнансового становища Товариства; - здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв Товариства; - здiйснює перевiрку використання прибутку товариства; - здiйснює iншi дiї, необхiднi для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 18.04.2017 р. Загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження посадової особи Члена Ревiзiйної комiсiї Дишлюка Петра Михайловича, у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї Товариства, та обрали на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Дишлюка Петра Михайловича (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 18.04.2017р.). Стаж роботи - 24 роки. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: начальник вiддiлу ГУ ДФС у Запорiзькiй областi, начальник вiддiлу ГУ Мiндоходiв у Запорiзькiй областi, начальник вiддiлу ДПС у Запорiзькiй областi, заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу ДПА у Запорiзькiй областi, головний спецiалiст ФДМУ, член Ревiзiйної комiсiї. Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м.Київ-133 вул.Генерала Алмазова, 18/9). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Круглова Свiтлана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: - пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам; - перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - здiйснює аналiз фiнансового становища Товариства; - здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв Товариства; - здiйснює перевiрку використання прибутку товариства; - здiйснює iншi дiї, необхiднi для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 18.04.2017 р. Загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження посадової особи Члена Ревiзiйної комiсiї Галигiной Вiкторiї Георгiївни, у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї Товариства, та обрали на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Круглову Свiтлану Володимирiвну (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 18.04.2017р.). Стаж роботи - 31 рiк. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: Провiдний економiст з фiнансової роботи, начальник фiнансового вiддiлу, член Ревiзiйної комiсiї, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. Особа обiймає посаду посаду начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ «ЗАлК» (69032, Запорiзька обл. м.Запорiжжя, вул.Пiвденне шосе, 15). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
3) ідентифікаційний код юридичної особи 00032945
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: - пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - аналiзує вiдповiднiсть ведення бухгалтерського облiку нормативно-правовим актам України та мiжнародним стандартам; - перевiряє дотримання встановлених норматив i правил у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - здiйснює аналiз фiнансового становища Товариства; - здiйснює перевiрку своєчасностi та правильностi платежiв Товариства; - здiйснює перевiрку використання прибутку товариства; - здiйснює iншi дiї, необхiднi для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Винагороду у 2017 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 18.04.2017 р. Загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження посадової особи юридичної особи Члена Ревiзiйної комiсiї Фонду державного майна України, у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї Товариства, та обрали на посаду члена Ревiзiйної комiсiї юридичну особу Фонд державного майна України (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 23 вiд 18.04.2017р.). У зв"язку з тим, що членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є юридична особа, iнформацiя про рiк народження, освiту, стаж роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємтсва та попередню посаду, яку займав не наводиться.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорЛобiков Дмитро Валентиновичд/н10000.000161000000
Головний бухгалтерДолгiнцева Ольга Анатолiївнад/н000000
Голова Наглядової радиПавлюк Наталiя Василiвнад/н000000
Член Наглядової радиХарiна Наталiя Миколаївнад/н000000
Член Наглядової радиЛепявко Iрина Миколаївнад/н000000
Член Наглядової радиМанкiвська Анастасiя Геннадiївнад/н000000
Член Наглядової радиБезверха Свiтлана Володимирiвнад/н000000
Член Наглядової радиКузуб Тетяна Олександрiвнад/н000000
Член Наглядової радиДенисенко Вiталiй Миколайовичд/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїIвахнiна Iнна Владиславiвнад/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїДишлюк Петро Михайловичд/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїКруглова Свiтлана Володимирiвнад/н10000.000161000000
Член Ревiзiйної комiсiїФонд державного майна України0003294542351492368.00949392423514923000
Усього 423516923 68.00971155 423516923 0 0 0