АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 30.09.1994
4. Територія (область)* Запорізька область
5. Статутний капітал (грн) 155682280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 68.009
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 221
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.42 - ВИРОБНИЦТВО АЛЮМIНIЮ

55.90 - ДIЯЛЬНIСТЬ IНШИХ ЗАСОБIВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМIЩУВАННЯ

38.32 - ВIДНОВЛЕННЯ ВIДСОРТОВАНИХ ВIДХОДIВ

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 313399
3) Поточний рахунок 26004055719130
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ АБ "Укргазбанк"
5) МФО банку 320478
6) Поточний рахунок 26003924420646