АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Капiтал Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38520462
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69035, м.Запорiжжя, пр. Соборний, 170-б. примiщення 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4549, 31.01.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0761, 22.02.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора негативна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) вiдсутнiй
Номер та дата договору на проведення аудиту № 07/18, 14.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 19.02.2018 - 15.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 15.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 60000
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ» за 2017 рiк Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондовогу ринку України , Наглядовiй радi, власникам цiнних паперiв ПАТ "ЗАлК" Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi Негативна думка Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат» (код ЄДРПОУ 00194122; мiсцезнаходження юридичної особи: 69032, м. Запорiжжя, Пiвнiчне шосе, будинок 15; дата державної реєстрацiї 30.09.1994р.), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, оскiльки питання, описанi в роздiлi «Основа для негативної думки» нашого звiту, є значущими, фiнансова звiтнiсть не вiдображає достовiрно фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2017 року та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основа для негативної думки 1. Станом на 31.12.2017 товариством не проведено оцiнку знецiнення активiв. Вiдповiдно до п. 12 МСФЗ (IFRS) 36 «Зменшення корисностi активiв» пiдприємство повинно здiйснити оцiнку наявностi ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися. При цьому, як мiнiмум необхiдно врахувати, застарiння або фiзичне пошкодження активу, негативний вплив на суб’єкта господарювання у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi. Станом на 31.12.2017 усi вищенаведенi ознаки стосовно необоротних активiв були наявнi: пiдприємство не працює, поточнi рахунки арештованi, розрахунки за зобов’язаннями не проводяться, виробничi потужностi зупиненi, бiльшiсть об’єктiв необоротних активiв морально застарiли (ступiнь зносу на 31.12.2017 складає 81,7%), окремi об’єкти основних засобiв розукомлектованi (вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку залишкова вартiсть таких об’єктiв складає 1,8 млн. грн.). У складi капiтальних iнвестицiй врахованi витрати на будiвельно-монтажнi роботи та обладнання, передане у монтаж, загальною вартiстю 9 214,7 тис. грн., якi у бухгалтерському облiку знаходяться без руху. Визначити повний вплив на фiнансову звiтнiсть внаслiдок не визнання знецiнення об’єктiв основних засобiв та капiтальних iнвестицiй ми не мали можливостi, проте вважаємо, що пiдприємство повинно було врахувати у витратах знецiнення залишкову вартiсть розукомплектованих основних засобiв у сумi 1 784 тис. грн. Вiдповiдно на таку суму необхiдно зменшити залишкову вартiсть основних засобiв (ряд. 1010) Балансу (Звiту про фiнансовий стан). Ця помилка впливає на збитки поточного року, якi потрiбно збiльшити на 1 784 тис. грн, та на власний капiтал, який необхiдно зменшити на 1 784 тис. грн. Запаси товариства вiдображенi у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) у сумi 34 669 тис. грн. (рiд 1100), у тому числi частина запасiв врахована за чистою вартiстю реалiзацiї. По нелiквiдних запасах у сумi 4 727,3 тис. грн. управлiнський персонал визначив балансову вартiсть за собiвартiстю, що не вiдповiдає вимогам п. 9 МСФЗ (IFRS) 2 «Запаси» та вимогам облiкової полiтики товариства. Визначити повний вплив на фiнансову звiтнiсть внаслiдок не визнання запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї ми не мали можливостi. 2. Безперевнiсть дiяльностi. Пiд час аудиту ми з’ясували, що станом на кiнець звiтного перiоду ПАТ «ЗАлК» не має угод iз постачальниками сировини, усi грошовi активи заарештованi на виконання постанови про арешт коштiв боржника у розмiрi 30 млн. грн. внаслiдок невиконання зобов’язань перед УПФУ та постачальником електроенергiї, пiдприємство має податковий борг бiльше 65 млн. грн.(складає 30% валюти балансу). Товариство не має можливостi погасити свої борги внаслiдок iснування заборони на вiдчуження активiв вiдповiдно до Закону України «Про управлiння об’єктами державної власностi» вiд 21.09.2006 № 185 та Закону України «Про приватизацiю державного майна» вiд 04.03.1992 № 2163. По бiльшостi зобов’язань перед iноземними постачальниками ведуться кримiнальнi справи, на частину заборгованостi накладенi обмеження рiшенням СНБО України вiд 16.09.2016. Незважаючи на те, що вiдповiдно до наказу ФДМУ вiд 20.02.2018 № 227 «Про внесення змiн до наказу ФДМУ вiд 13.12.2017 № 1869 «Про затвердження плану-графiка виставлення об’єктiв груп В, Г, Е на продаж у 2018 роцi» ПАТ «ЗАлК» включено до виставлення на продаж за конкурсом з вiдкритiстю пропонування цiни за принципом аукцiону у травнi 2018 року, у примiтцi 28 до фiнансових звiтiв не розкрита iнформацiя про укладенi угоди iз постачальниками та покупцями на 2018 рiк, про наявнi необхiднi виробничi потужностi та ресурси (матерiальнi, трудовi та iн.) для виготовлення продукцiї, та вiдсутня характеристика ситуацiї такою, що має суттєву невизначенiсть. Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої негативної думки. Ключовi питання аудиту. За винятком питання 2, означеного у роздiлi «Основа для негативної думки», ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi Подальший опис нашої вiдповiдальностi за аудит фiнансової звiтностi включено в додаток № 1 цього звiту аудитора. Цей опис, розмiщений на сторiнцi 4, є частиною нашого звiту аудитора Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Аудит проведено Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Капiтал Аудит», Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрма та аудиторiв № 4549 от 31.01.2013р. Аудит проводився на пiдставi договору вiд 14.02.2018 № 07/18, у строк з 19.02.2018 по 15.03.2018. Аудитор ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал Аудит» ______________ О.М Черноус (Сертифiкат аудитора № 007058 вiд 29.04.2013, чинний до 29.04.2023) Директор ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал Аудит» ___________I.Г. Дядюра (Сертифiкат аудитора серiї А № 005338 вiд 27.06.2002, чинний до 27.06.2022) 69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45 15 березня 2018 року
д/н
д/н
д/н