АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 55039 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 6679555 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 6734594 X X
Опис До iнших зобовязань вiднесенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, поточнi зобов`язання з одержаних авансiв, поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування, поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi, поточна зоборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, пенсiйнi зобов'язання, довгостроковi забезпечення, iншi поточнi зобов`язання.