АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 75410 67858 0 0 75414 69192
будівлі та споруди 35816 40025 0 0 35816 40025
машини та обладнання 36989 25675 0 0 36989 25675
транспортні засоби 2462 2081 0 0 2462 2081
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 143 77 4 1334 147 1411
2. Невиробничого призначення: 37120 25358 0 0 37120 25358
будівлі та споруди 5542 7515 0 0 5542 7515
машини та обладнання 104 33 0 0 104 33
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 2819 2819 0 0 2819 2819
інвестиційна нерухомість 28626 14958 0 0 28626 14958
інші 29 33 0 0 29 33
Усього 112530 93216 4 1334 112534 94550
Опис Термiни користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 15-20 рокiв ; обладнання - 2-5 рокiв; транспортнi засоби -5 рокiв; iншi - 4-12 рокiв. Умови користування основними засобами задовiльнi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду – 510 046 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду – 509 879 тис.грн. Ступiнь зносу на початок звiтного перiоду 77,94%, на кiнець –81,72%. Ступiнь використання ОЗ: для виробництва алюмiнiєвої катанки, для виробництва глинозему та технiчного кремнiю - ОЗ не використовуються. Сума нарахованого зносу на 31.12.2017 р. становить 416 663 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось. Обмеження на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -6538431 -6278348
Статутний капітал (тис.грн.) 155685 155682
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 155682 155682
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вiдомостi до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказоом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (-6538431.000 тис. грн.) менше скоригованого статутного капiталу (155682.000 тис. грн.). Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товарсивто зобов"язане оголовити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтнього перiоду становить 1523 тис.грн. Це свiдчить про те, що згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.