АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (до 1990 р. "Днiпровський алюмiнiєвий завод") спецiалiзується на виробництвi спецiальних марок алюмiнiю первинного, легiрованих алюмiнiєвих сплавiв для автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування, алюмiнiєвої катанки.Будiвництво алюмiнiєвого заводу було розпочато в 1930 роцi. У 1933 роцi одержано перший Запорiзький алюмiнiй. Завод працював на привiзному глиноземi та анодах. У 1934 роцi був пущений глиноземний цех. У 1941 роцi в зв`язку з припиненням подачi електроенергiї на заводi приступили до демонтажу та евакуацiї обладнання на Урал. Разом з обладнанням були вивезеннi всi залишки металу та сировини. По закiнченнi Великої Вiтчизняної вiйни розпочата вiдбудова Днiпровського алюмiнiєвого заводу. Перший пiслявоєнний метал завод видав 22 липня 1949 роцi. У 1990 роцi на Днiпровському алюмiнiєвому заводi розпочата корiнна реконструкцiя. В тому ж роцi завод перетворений в Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат.ПАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.93 р. № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.94 р. № 61/97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi". У 2011 роцi згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" i за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗАлК" (Протокол № 15 вiд "20" квiтня 2011 року) найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат ".Реєстрацiя ПАТ "ЗАлК" здiйснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв № 275р.В 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовiй бiржi 25 % пакету акцiй, що належав державi в особi ФДМ України, була завершена приватизацiя ПАТ "ЗАлК", таким чином на цей час в статутному фондi товариства вiдсутня державна частка.У 2011 роцi вiдбулася зупинка електролiзного виробництва через нерентабельнiсть виробництва у зв`язку з високими тарифами на електроенергiю i була сформiровона група зберiгання законсервованого устаткування, в яку включенi зупиненi виробничi потужностi: електролiзний i глиноземний цеху, ливарнi дiльницi 1,2, цех пиловловлення, автотранспортний цех, теплоелектроцентраль, ремонтнi та будiвельнi цехи. У 2012 роцi проведена переоцiнка основних фондiв комбiнату. У липнi 2014 зупинена i законсервована дiлянка з виробництва алюмiнiєвої катанки. У червнi 2015 року Господарський суду м. Києва своїм рiшення передав Фонду державного майна контрольний пакет акцiй ПАТ "ЗАлК" у розмiрi 68,01%, що до останнього часу контролювався росiйським холдингом "РУСАЛ". Дiяльнiсть Товариства у 2017 роцi була спрямована на виконання рiчного затвердженого Фiнансового плану на 2017 рiк, у виглядi виробництва та реалiзацiї катанки алюмiнiєвої, реалiзацiї металобрухту вiд демонтажу обладнання, реалiзацiї непрофiльних активiв i надання послуг оренди площ i обладнання.

організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариством. - Наглядова рада Товариства - орган Товариства, який захищає права акцiонерiв та представляє їхнi iнтереси в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, а також контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До складу якої входять 7 осiб. - Ревiзiйна комiсiя - орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. До складу якої входять 4 особи. Керiвництво поточною дiяльнiстю Товарситва здiйснює колегiальний виконавчий орган Товарситва-Дирекцiя. Очолює та керує дiяльнiстю дирекцiї - Генеральний директор, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, якому пiдпорядкованi пiдроздiли комбiнату:
- вiддiл охорони працi та промислової безпеки;
- юридичний вiддiл;
- бухгалтерiя;
- фiнансово-економiчний вiддiл;
- вiддiл власностi та корпоративних вiдносин;
- дiльниця соцiальних об’ектiв;
- група законсервованого виробництва;
- вiддiл iнформацiйних технологiй;
- адмiнiстративно-господарський вiддiл.
Дирекцiя з захисту ресурсiв, до складу якої входить:
– служба охорони.
Технiчна дирекцiя, до складу якої входять:
- електротехнiчна лабораторiя;
- дiльниця контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики;
- монтажна дiльниця;
- дiльниця обслуговування устаткування;
- дiльниця шламоудаления;
- лабораторiя охорони навколишнього середовища;
- дiльниця електропостачання;
- енергодiльниця;
- група планування виробництва;
- основна виробнича дiльниця лиття;
- вiддiл головного механiка;
- вiддiл головного енергетика;
- дiльниця з технiчного обслуговування та ремонту електрообладнання;
- центральна заводська лабораторiя;
- ремонтно-механiчний цех;
- цех металоконструкцiй.
Коммерцiйна служба, до складу якої входять:
- вiддiл матерiально-технiчного постачання;
- дiльниця складського господарства.
Служба управлiння персоналом, до складу якої входять:
- вiддiл працi та заробiтной плати;
- група кадрового облiку та пiдготовки персоналу.
До складу ПАТ "ЗАлК" також входять: 1. Вiдокремленi структурнi пiдроздiли без права юридичної особи: 1.1. Приднiпровське виробниче управлiння ВАТ "ЗАлК" (м. Свiтловодськ, Кiровоградська область, вул. Обсерваторна, 5), 1.2. Санаторiй-Профiлакторiй ВАТ "ЗАлК" (м. Запорiжжя, о.Хортиця, вул. буд. Вiдпочинку, 33). Iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. До складу ППУ входять:
- керiвництво управлiння;
- персонал управлiння;
- сторожова охорона.
Перспективи розвитку - у разi полiпшення кон'юнктури ринку можливе виробництво алюмiнiєвих профiлiв та алюмiнiєвих конструкцiй для виробничих i побутових потреб.
На протязi 2017р. змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбулося.


середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; За звiтний перiод - протягом 2017 року:
- середньооблiкова чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 218 осiб.;
- середня чисельностi позаштатних працiвникiв i осiб, якi працюють за сумiсництвом та за цiвiльно-правовим договорами – 3 особи;
- фонд оплати працi, усього (тис. грн.) – 20 239,2 тис. грн.
- факти змiн розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно минулого року – збiльшено вiдносно 2016 року на 6117,1 тис. грн. за рахунок пуску законсервованого виробництва з виготовлення алюмiнiєвої катанки.

У ПАТ «ЗАлК» iснує й розвивається система безперервної пiдготовки й розвитку персоналу в рамках дiючих на комбiнатi положень:
1. Положення про професiйну пiдготовку персоналу у ПАТ «ЗАлК»
2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працiвникiв у ПАТ «ЗАлК» з питань охорони працi
3. Положення про проведення оцiнки персоналу та затвердженнi цiлей дiяльностi у ПАТ «ЗАлК»
4. Положення про порядок навчання та перевiрки знань з питань охорони працi в ПАТ «ЗАлК».
У рамках вимог iнтегрованих систем менеджменту (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001) на пiдприємствi дiє стандарт пiдприємства «Порядок органiзацiї й проведення процесу навчання персоналу на комбiнатi».
Професiйна пiдготовка персоналу здiйснюється як безпосередньо на пiдприємствi, так i в зовнiшнiх органiзацiях i установах, що мають вiдповiднi дозвiльнi документи та лiцензiї. Пiдготовка персоналу вiдбувається в трьох напрямках: пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї й охоплює робiтникiв, фахiвцiв, службовцiв i керiвникiв. Iснує також система формування, навчання й стажування кадрового резерву пiдприємства й пiдготовки зовнiшнього резерву.

належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звiтного року збоку третiх осiб не надходило пропозицiї щодо реорганiзацiї.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Використовуються програми бухгалтерського та фiнансового облiку ЦИС ЗАлК. На пiдприємствi розроблена i затверджена наказом генерального директора облiкова полiтика пiдприємства. Данi бухгалтерського облiку спiвставнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i балансi та пiдтверджуються первинними документами.Метод нарахування амортизацiї - лiнейний. Запаси оцiнюються за методом ФIФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй наказом про облiкову полiтику не передбачений.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; На виконання затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану на 2017 рiк, з вересня 2016 року виробництво алюмiнiєвої катанки було вiдновлено. Основнi ринки збуту це галузi споживання катанки - кабельна i металургiйна промисловостi.
У 2017 роцi основними споживачами товарної продукцiї, яке вироблялася комбiнатом були: ТОВ «Тринадцятий елемент», ТОВ Торговий дiм «Запорiжнафтострой».
За звiтнiй перiод було виготовлено 1 363 тони алюмiнiєвої катанки, з яких реалiзовано 1 801 тонну.
До зниження товарної продукцiї у 2017 роцi у порiвняннi з 2016 роком пов'язане зi збiльшенням випуску катанки з давальницької сировини, вартiсть якої значно нижче.
Основними ризиками в дiяльностi емiтента та проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента є виробничо-технологiчнi, а саме: зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання. Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн); 2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);5) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення основних засобiв, якi ранiше використовувалися у виробництвi, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.Заходи захисту своєї дiяльностi: оптимiзацiя структури капiталу; мiнiмiзацiя фiнансових зобов'язань. Здiйснення комплексу заходiв з метою недопущення банкрутцтва Товариства; забезпечення виконання обовязкових поточних зобов'язань; здiйсненню комплексу юридичних i технiчних заходiв з метою недопущення збiльшення поточних зобовязань; забезпечення виконання соцiальних зобов'язань. У якостi перспектив щодо планiв розвитку виробництва емiтентом - планується поновити та забезпечити достатнiй рiвень виробництва основної продукцiї (виробництва алюмiнiєвої катанки).
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2012 роцi складав 545414 тис грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрiактивiв у 2012 роцi були пов'язанiiзвiдчуженням та списанням основних засобiв на суму 14213 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 685тис.грн.; машини та обладнання на суму 13163 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 300 тис.грн.;iншi на суму 65 тис.грн.; невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.; iншi на суму 0 тис.грн. Придбано основних засобiв в 2012 роцi на суму 1683 тис.грн. Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2013 роцi складав 437190 грн. Придбано основних засобiв в 2013 роцi на суму 367 тис.грн. Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2013 р. змiнився у зв'язку з дебюторською заборгованiстю та нарахуванням зносу за основними засобами. Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2014 роцi складав 263608 грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2014 роцi були пов'язанi iз вiдчуженням та списанням основних засобiв на суму 28 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 25 тис.грн.; iншi на суму 3 тис.грн. Придбано основних засобiв в 2014 роцi на суму 31 тис.грн. Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2015 роцi складав 216 864 грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2015 роцi були пов'язанi iз вiдчуженням та списанням основних засобiв на суму 58 273 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 55 104 тис.грн.; будинки та споруди на суму 2 072 тис.грн., iншi на суму 919 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2015 роцi на суму 4 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
Загаьний розмiр активiв пiдприємства у 2016 роцi склав 241 651 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 43992 тис. грн.; будинки та споруди на суму 5082 тис.грн., iншi на суму 0 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2016 роцi на суму 8061 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2017 роцi склав 196 163 тис.грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 25675 тис. грн.; будинки та споруди на суму 40025 тис.грн., iншi на суму 77 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2017 роцi на суму 86 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; За звiтнiй перiод емiтент не укладав значних правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, або членами виконавчого органу, афiльйованими особами.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Ступiнь використання ОЗ: для виробництва глинозему та технiчного кремнiю - ОЗ не використовуються.
Змiни в загальному розмiр активiв ПАТ "ЗАлК", що трапились протягом 2017 року: - Списано або вiдчужено основних засобiв на суму 72 тис.грн. у тому числi: 1. Виробничого призначення: машини та обладнання на суму 25675 тис.грн.; будинки та споруди на суму 40025 тис.грн., iншi на суму 77 тис.грн. 2. Невиробничого призначення - немає. - Придбано основних засобiв на суму 86 тис.грн. у тому числi: будинки та споруди 0 тис. грн.; машини та обладнання 61 тис. грн.; iнструменти, прилади 23 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму 2 тис.грн. Невиробничого призначення - немає. Нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 19284 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв: 69032, м.Запорiжжя, вул.Пiвденне шосе, буд.15. Умови користування ОЗ задовiльнi. Обмеження права власностi на основнi засоби ПАТ "ЗАлК" вiдсутнi. Оформленi у заставу основнi засоби вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi ОЗ не було. Емiтент не має планiв щодо капiтального будiвництва, не планує розширювати, удосконалювати основнi засоби.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента - виробничо технологiчнi (зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання). Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести: 1) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 2) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 3) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);4) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй). Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - високий. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення використовиваючих у виробництвi основних засобiв, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Сплачено 20.03.2017р. штраф та пеня за несвоєчасну сплату екологiчного податку у сумi 254,36 грн.
ПАТ "ЗАлК" сплатив штраф у сумi 3200 грн. за порушення законодавства про працю та зайнятiсть населення.
За неналежне виконання умов господарських договорiв з контрагентами сплачено штрафних санкцiй та пенi у сумi 104157.45 грн.

опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - емiтент аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi емiтент перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi. Емiтент найбiльшою мiрою використовує власний робочий капiтал для поточних потреб, при необхiдностi залучає позиковi кошти. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - реструктуризацiя непрофiльних активiв пiдприємства.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Загальний пiдсумок вартостi укладенних але ще не виконанних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає 7210,00 тис. грн. Очiкуваний прибуток вiд виконанняцих договорiв 2850,00 тис. грн.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк: забезпечення iнвестицiйної привабливостi пiдприємства; здiйснення комплексу заходiв з метою недопущення зупинки i банкрутства Товариства; концентрування iснуючих ресурсiв на найбiльш рентабельних i перспективних напрямках, в т.ч. виробництво алюмiнiєвої катанки, робота дiлянки лиття, дiлянки вапна, чавуно-ливарного вiддiлення, спiльне використання ЦМК i РМЦ; забезпечення виконання поточних зобов'язань Товариства; здiйснення комплексу юридичних i технiчних заходiв з метою недопущення збiльшення поточних зобов'язань у зв'язку з простроченням їх виконання; забезпечення виконання соцiальних зобов'язань Товариства та їх вирiшення з урахуванням вимог i iнтересiв трудового колективу, а саме:
- своєчасна виплата заробiтної плати, виконання соцiальних програм, пiльг i гарантiй;
- забезпечення умов працi, недопущення виробничого травматизму;
- взаємодiя з трудовим колективом, профспiлковою органiзацiєю та радою ветеранiв комбiнату.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження та розробки Товариством у звiтньому перiодi не здiйснювалися. Витрат на дослiдження та розробки не було.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; 1. Дата вiдкриття провадження у справi 22.06.2015р. Сторони - "Джатсон Трейдiнг Лiмiтед", Кiпр до ПАТ "ЗАлК". Про стягнення заборгованостi за кредитними договорами. Розмiр позовних вимог 39154924,11 дол. США. (еквiвалент 30 000 000, дол. США - сума кредиту; 9 154 924,11 дол. США - вiдсотки). Справа № 908/3736/15 розглядається Господарським судом Запорiзької областi. Господарським судом Запорiзької областi провадження по справi зупинено Ухвалою вiд 17.06.2016 р. матерiали справи направлено для перевiрки до СБУ. Позивач оскаржив в апеляцiйному порядку Ухвалу Господарського суду Запорiзької областi вiд 17.06.2016 р. Донецький апеляцiйний господарський суд Ухвалою вiд 20.07.2016 р. вiдмовив у задоволеннi апеляцiйної скарги. Постановою Вищого господарського суду вiд 28.09.2016 р. Позивачевi вiдмовлено у задоволеннi касацiйної скарги про скасування Ухвалу ДАГС вiд 20.07.2016 року. Ухвалою Верховного суду України вiд 24.11.2016р. вiдмовлено у переглядi Постанови Вищого господарського суду України 28.09.2016р.
Позивач звернувся до Господарського суду Запорiзької областi з клопотанням про постановлення у вiдношеннi службових осiб УСБУ у Запорiзькiй областi окремої ухвали у справi з метою вжиття належних заходiв реагування щодо порушення законностi та iнших недолiкiв в дiяльностi державного органу. Ухвалою вiд 06.02.2017 року в задоволеннi вказаного клопотання судом вiдмовлено. 06.06.2018 р. Донецький апеляцiйний господарський суд залишив без задоволення апеляцiйну скаргу позивача на Ухвалу вiд 06.02.2017 р.
Ухвалою Верховного суду України вiд 02.03.2018 року касацiйну скаргу позивача на ухвалу Господарського суду Запорiзької областi вiд 06.02.2017 та на постанову Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 06.06.2017 у справi № 908/3736/15 повернуто скаржнику за його заявою без розгляду.
07.11.2017 р. позивач звернувся до суду першої iнстанцiї з клопотанням про поновлення провадження у справi. Ухвалою вiд 27.11.2017 року суд вiдмовив в задоволеннi клопотання. Провадження у справi зупинено до усунення обставин, визначених ухвалою суду у данiй справi вiд 17.06.2016 р.
Позивач оскаржив в апеляцiйному порядку дану Ухвалу. 28.03.2018 року Донецький апеляцiйний господарський суд вiдкрив апеляцiйне провадження i встановив строк для учасникiв справи для подання вiдзиву на апеляцiйну скаргу по 13.04.2018р. включно.
2. Дата вiдкриття провадження у справi 19.07.2016р. Сторони - ПАТ "ЗАлК" до "Управлiння пенсiйного фонду України в Орджонiкiдзевському районi м. Запорiжжя." -. Вiдстрочити стягнення заборгованостi на 2 роки з розстрочкою рiвними частинами на 10 рокiв по 198 473,19 грн. вiдстрочити оплату поточних платежiв на 5 рокiв. Розмiр позовних вимог: 23 816 782,67 грн. Справа №808/2252/16 розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. 20.09.2016 р. в задоволеннi позову вiдмовлено.01.12.2016 р. Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд вiдмовив в задоволеннi апеляцiйної скарги. Ухвалою ВГСУ 07.02.2017 р. вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою ПАТ "ЗАлК". Дата судового засiдання буде повiдомлена додатково.
3. Дата вiдкриття провадження у справi 03.11.2016 р. Сторони – Запорiзька об’єднана державна податкова iнспекцiя Головного управлiння Державної фiскальної служби у Запорiзькiй областi до ПАТ "ЗАлК". Про надання дозволу на реалiзацiю майна. Розмiр позовних вимог: 23 986 550,43 грн.
Справа №808/3344/16 розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Постановою вiд 29.05.2017 р. в задоволеннi позову вiдмовлено. 05.12.2017 р. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду позивачу вiдмовлено в задоволеннi апеляцiйної скарги. Ухвалою Верховного суду України вiд 15.03.2018 р. касацiйна скарга позивача залишена без руху. Встановлено строк для усунення недолiку касацiйної скарги протягом десяти днiв з дня вручення ухвали про залишення касацiйної скарги без руху.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.