АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.06.2010142/08/1/10Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФРUA4000086029Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25622729120155682280100
Акцiї Товариства не торгуються на органiзацiйно оформлених ринках. На зовнiшних ринках торгiвля акцiями Товариства не здiйснюється. Акцiонери публiчного акцiонерного товариства мають право вiдчуджувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. У звiтному перiодi додаткової емiсiї не здiйснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розмiщення цiнних паперiв не здiйснювалося. Дострокового погашення не було.