ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ЕМIСIЯ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33961297
Місцезнаходження д/н, Запорізька область, д/н, м.Запорiжжя, 69006, вул.Сорок рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286520
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (061)222-11-40
Факс (061)222-11-40
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Лiцензiя серiї АЕ №286520 вiд 08.10.2013 на провадження професiйної депозитарної дiяльностi - депозитарної дiяльностi депозитарної установи дiє з 12.10.2013р. Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 01001, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйнсює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПК-АУДИТ ЛТД."
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30674018
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м. Київ, 04116, вул. Шолуденка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2228
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 230-47-32
Факс (044) 230-47-34
Вид діяльності Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Особа надає аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31586485
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 03150, вул.Горького, буд. 172, офiс 71
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2846
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2002
Міжміський код та телефон (044) 351-11-78
Факс (044) 351-11-79
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2014 звiтний рiк у 2015 роцi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА-СIЧ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02307292
Місцезнаходження д/н, Запорізька область, д/н, м.Запорiжжя, 69104, вул.Малиновського, буд.16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 569237
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011
Міжміський код та телефон (061)224-08-64
Факс (061)224-08-64
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту.
Опис Особа надає послуги зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальности власникiв наземних транспортних засобiв з метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної третiм особам внаслiдок ДТП.