ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначене інше)
Підприємство створено шляхом перетворення державного підприємства «Запорізький виробничий алю-мінієвий комбінат» згідно Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації від 22.08.1994 р. № 23-р та у відповідності до Указу Президента України від 15.06.93 р. № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств», Указу Президента України від 21.02.94 р. № 61/97 «Про додаткові заходи щодо делегуван-ня Днiпропетровськiй, Донецькій, Запорiзькiй, Луганській обласним державним адміністраціям повнова-жень з управління майном, яке знаходиться в загальнодержавній власності».
Основною діяльністю Підприємства є виробництво алюмінію, легованих сплавів на його основі та криста-лічного кремнію. У зв’язку з обставинами, описаними у Примітці 2, у 2013 році основною продукцією ви-робництва була алюмінієва катанка.
Реєстрація Підприємства здійснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорізької міської Ради народ-них депутатів № 275р в 2004 році продажем на Донецькій фондовий бiржi 25 % пакету акцій, що належав державі в особі Фонду Державного Майна України, була завершена приватизація Підприємства, таким чином на цей час в статутному фонді товариства відсутня державна частка.
Нова редакція Статуту затверджена Загальними Зборами Акціонерів Підприємства (Протокол №15 від 20 квітня 2011 року) та зареєстрована 31 травня 2011 року Виконавчим комітетом Запорізької міської ради Запорізької області за номером 11031050022000000, яким приведено статут у відповідність до норм За-кону України «Про акціонерні товариства».
Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алю-мінієвий комбінат»
Скорочене найменування ПАТ «ЗАлК»
Організаційно-правова фор-ма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00194122
Код території за КОАТУУ 2310137200
Територія (область) Україна, Запорізька область
Район Орджонiкiдзенський р-н
Поштовий індекс 69032
Населений пункт м. Запоріжжя
Вулиця, будинок Південне шосе, 15
Міжміський код та телефон +38 (0612) 212-26-99
Факс +38 (0612) 212-27-57
Станом на 31 грудня 2013 року власником Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» є Velbay Holdings Limited (Кіпр д/н 2036 Nikosia Filimona, 12), що входить в Групу РУСАЛ.
Товариство взяте на облік у Державній податковій інспекції м. Запоріжжя 01.10.1997 року за №137.
Товариство є:
- платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах за ставкою, передбаченою п.10.1. ст.10. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (в редакції Закону України № 283/97-ВР від 22.05.1997 року) а з 01.04.2011 р. - згідно вимог Розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового Кодексу України.
- платником податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер 001941208245, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 11045348, видане 18.03.02 року Державною податко-вою інспекцією по роботі з великими платниками податків в м. Запоріжжя), з 01.04.2011 р. - згідно вимог Розділу V «Податок на додану вартість» Податкового Кодексу України, а з 16.01.2013р. – згідно свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 2001019255, видане Державною податковою ін-спекцією в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя.
2. Здатність Підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, збиток, що належить власникам материнського Підприємства, складає 89,429 тис. грн. При цьому станом на 31 грудня 2013 року, поточні зобов'язання Підприємства перевищували її поточні активи на 1,524,825 тис. грн.
Головним фактором збиткової діяльності підприємства є відсутність ринкових механізмів формування тарифів на електроенергію в Україні.
ПАТ «ЗАлК» - одне з найбільш енергоємних підприємств України. Через високу вартість електроенергії комбінат зупинив технологічний процес виробництва алюмінію та кремнію. У наслідок зупинки основного виробництва об'єкти промислової інфраструктури були законсервовані. На цей час на ПАТ «ЗАлК» пра-цює одна виробнича ділянка, яка випускає алюмінієву катанку з імпортованої сировини. Витрати на утри-мання законсервованих промислових і природоохоронних об'єктів, а також на оплату податків не можуть бути повністю перекриті результатами фінансово-господарської діяльності підприємства від випуску алюмінієвої катанки. Як наслідок, діяльність ПАТ «ЗАлК» залишається збитковою.
У разі введення ринкових механізмів ціноутворення на електроенергію існує можливість відновити техно-логічний процес виробництва первинного алюмінію і кремнію на промисловому майданчику ПАТ «ЗАлК». У той же час залежність підприємства від дій уряду створює істотну невизначеність, яка може викликати серйозні сумніви щодо його можливості продовжувати свою діяльність.
3. Основа представлення
Фінансова звітність Підприємства складена за методом історичної вартості, за винятком основних засобів та фінансових інструментів, які відображені за справедливою вартістю. Фінансова звітність представлена в українських гривнях із округленням усіх сум до найближчої тисячі (тис. грн.), якщо не зазначено інше.
Заява про відповідність
Фінансова звітність Підприємства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітно-сті (надалі — «МСФЗ») у редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі — «Рада з МСФЗ»).
4. Зміни в обліковій політиці
У поточному році Підприємство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітетом із тлумачень Міжнарод-них стандартів фінансової звітності, які є обов’язковими для застосування при складанні фінансової звіт-ності за періоди, що починаються з 1 січня 2012 року та пізніше.
На дату затвердження даної фінансової звітності наступні стандарти, тлумачення та зміни до стандартів були випущені, але не вступили в дію:
– МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» (оновлення щодо питань пов’язаних з веденням та розкриттям операцій хеджування) – набирає чинності разом з МСФЗ 9 з 1 січня 2015 ро-ку;
– МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (новий стандарт, що в перспективі за-мінить МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка») — набирає чинності з 1 січня 2015 року;
– МСФЗ (IFRS) 11 «Спільні підприємства» (прийнятий у травні 2011 р. та чинний з 1 січня 2014 р.);
– МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про долі володіння в інших компаніях» (прийнятий у травні 2011 р. та чинний з 1 січня 2014 р.);
– Поправки до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» – набирають чинності з 1 липня 2014 року;
– МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» (нововведення щодо пропорційного перерахунку амортизації за ме-тодом переоцінки) – набирає чинності з 1 липня 2014 року;
– Поправки до МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» (прийняті у травні 2011 р. та чинні з 1 січня 2014 р.);
– МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи». Зміни стосовно перерахунку амортизації за методом переоці-нки набирає чинності з 1 липня 2014 року.
Керівництво Підприємства очікує, що набуття чинності переліченими стандартами та тлумаченнями не матиме істотного впливу на фінансову звітність. На сьогодні Підприємство не планує дострокове засто-сування перелічених стандартів та тлумачень.
5. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення
Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від керівництва винесення суджень та припущень, які мають вплив на суми активів, зобов'язань та потенційних зобов'язань, які представлені у звітності на дату фінансової звітності та відображених сум доходів від реалізації товарів, робіт та послуг за звітний період.
Оцінки та судження постійно оцінюються та базуються на досвіді керівництва та інших факторах, вклю-чаючи очікування майбутніх подій, котрі припускаються достовірними у відповідності до обставин. Таким чином, фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних.
Судження
У процесі застосування облікової політики керівництвом Підприємства були зроблені певні судження, крім облікових оцінок, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі суджен-ня, зокрема, включають правомірність припущення щодо безперервності діяльності Підприємства.
Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел оцінки невизначеності на дату балансу фінансової звітності, які несуть у собі значний ризик виникнення необхід-ності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.
Ризики, пов'язані з податковим та іншим законодавством
Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності, включаючи конт-роль за валютними та митними операціями, продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх Тлумачення залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Часто точки зору різних органів на пев-не питання відрізняються. Керівництво вважає, що Підприємство дотримувалось всіх нормативних поло-жень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані. Водночас існує ризик того, що операції й інтерпретації, що не були поставлені під сумнів у минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з пли-ном часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовів, що можуть бути пред'явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого несприятливого результату.
Основні засоби
Підприємство обліковує основні засоби, що їй належать, за переоціненою вартістю, при цьому зменшен-ня корисності відображається у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід, дооцінка осно-вних засобів відображається як резерв переоцінки в складі капіталу. Підприємство залучило незалежного оцінювача з метою визначення справедливої вартості основних засобів станом на 31 грудня 2011 року. В процесі оцінки визначалася справедлива вартість об'єктів основних засобів з використанням:
• для спеціалізованого майна - амортизованої вартості заміщення із застосуванням витратного під-ходу;
• для неспеціалізованого майна - ринкової вартості як бази оцінки із застосуванням порівняльного підходу для активів тих, що мають як операційний, так і не операційний характер участі в госпо-дарській діяльності Компанії;
Для усіх операційних спеціалізованих активів, вартість яких розрахована із застосуванням амортизованих витрат заміщення додатково проведено визначення цінності використання і проведений тест на знеці-нення для виявлення можливої величини знецінення згідно вимог МСБЗ 36. Виявлене знецінення було розподілене пропорційно амортизованій вартості заміщення на спеціалізовані операційні активи Компанії. Результатом переоцінки при застосуванні різних оціночних підходів є економічне знецінення (балансова вартість активів перевищує суму їх очікуваного відшкодування). Отже, справедлива вартість спеціалізо-ваних активів, що становить більшість всіх активів, які були переоцінені, була визначена як балансова вартість за вирахуванням економічного знецінення.
Забезпечення за судовими процесами
Підприємство виступає в якості відповідача в численних судових процесах зі своїми контрагентами. За-безпечення за судовими процесами є оцінкою керівництва можливих втрат, що можуть бути понесені в результаті негативних судових рішень.
Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інші виплати по закінченню трудової діяльності
Витрати за соціальними гарантіями, які затверджені законодавством України, визначаються з викорис-танням актуарних оцінок. Актуарна методика розрахунку передбачає здійснення припущень щодо ставки дисконтування, майбутнього збільшення заробітної плати, рівня смертності та майбутнього збільшення пенсій. У зв'язку з тим, що такі програми є довгостроковими за своєю природою, зроблені припущення містять елемент суттєвої невизначеності.
Резерв знецінення дебіторської та іншої заборгованості
Підприємство регулярно перевіряє стан дебіторської заборгованості, передплат, здійснених постачаль-никам, та інших сум до отримання на предмет зменшення корисності заборгованості. Підприємство вико-ристовує своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких збитків від зменшення корисності у ви-падках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів.
Зменшення корисності нефінансових активів
Основні засоби та нематеріальні активи перевіряються на предмет зменшення корисності у тих випадках, коли обставини дають підстави припустити потенційне зменшення корисності. Серед факторів, які Під-приємство вважає такими, що дають підстави для перегляду зменшення корисності, є наступні: значне падіння ринкових цін; значне погіршення операційних результатів у порівнянні з минулими періодами чи прогнозом; значні зміни у використанні активів чи усієї стратегії бізнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рішення про поступове виведення з експлуатації чи заміну, а також активи, які є пошкодженими чи виведеними з експлуатації; суттєві негативні галузеві чи економічні тенденції та інші фактори.
Оцінки суми відшкодування активів базуються на оцінках керівництва, включаючи оцінки операцій у май-бутньому, майбутній прибутковості активів, припущеннях щодо ринкових умов у майбутніх періодах, роз-витку технологій, змін у законодавстві та інших факторів. Ці припущення використані у розрахунку варто-сті використання активу та включають прогнози щодо майбутніх грошових потоків і вибір відповідної став-ки дисконтування. Підприємство оцінює ці припущення на дату звітності, тому реальні результати можуть відрізнятись від припущень. Зміни обставин, припущень та оцінок керівництва можуть спричинити збитки від зменшення економічної корисності активів у відповідних періодах. Сума зменшення корисності станом на 31 грудня 2011 була розрахована незалежними спеціалістами з оцінки, ґрунтуючись на припущеннях зробленими керівництвом Підприємства.
Строки корисного використання основних засобів
Підприємство переглядає строки корисного використання основних засобів щонайменше в кінці кожного фінансового року. Якщо результат перегляду відрізняється від попередніх припущень, зміни відобража-ються як зміни в облікових оцінках у відповідності до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцін-ках та помилки». Ці оцінки можуть мати вплив на залишкову вартість основних засобів, відображену в звіті про фінансовий стан, та амортизаційні витрати, які відображені у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Справедлива вартість фінансових інструментів
У випадку, коли справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, визнаних в обліку, не може бути визначена на основі даних активних ринків, вона визначається на основі оціночної методики, використовуючи модель дисконтованих грошових потоків. В якості вхідних даних для цієї методики по можливості використовується інформація з ринків, на яких проводиться моніторинг. Однак, коли це не може бути практично здійсненим, для визначення справедливої вартості необхідним є експертне суджен-ня. Судження базується на таких факторах, як ризик ліквідності, кредитний ризик і волатильність. Зміна в припущеннях, які використовуються при визначенні цих показників, може впливати на справедливу вар-тість фінансових інструментів, відображених у звітності.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, що підлягають ви-рахуванню, тією мірою, якою є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна ви-користати оподатковувану тимчасову різницю. Значні судження керівництва вимагаються для визначення суми відстрочених податкових активів, що можуть бути визнані на основі ймовірного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегії податкового планування.
6. Основні принципи облікової політики
Усі облікові політики, про які йдеться нижче, стосуються Підприємства.
Перерахунок іноземних валют
Фінансова звітність представлена в гривнях («грн.»), що є функціональною валютою і валютою представ-лення звітності Підприємства та кожного з його дочірніх підприємств. Операції в іноземній валюті первіс-но відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Мо-нетарні активи і зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на дату звітності. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Немонетарні статті, які оці-нюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату первісної операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості.
Основні засоби
Після первісного визнання за собівартістю, об'єкти основних засобів визначаються за переоціненою вар-тістю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корис-ності.
Переоцінка здійснюється з такою періодичністю, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю.
Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься на резерв з переоцінки в складі капіталу в звіті про фінансовий стан, за винятком сум, що компенсують зменшення вартості активу, раніше відображеного у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід. В цьому випадку сума збільшення вартості такого активу відображається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Зменшення балансової вартості визнається у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід, за винятком випадків, коли зменшення компенсується збільшенням балансової вартості цих активів. В такому випадку сума зменшення такого активу відноситься на рахунок цього резерву. Після вибуття акти-ву відповідна сума, включена до резерву переоцінки, переноситься до складу нерозподіленого прибутку.
Витрати на заміну обладнання збільшують балансову вартість основних засобів як витрати на заміну, якщо характер витрат відповідає всім критеріям капіталізації.
Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його ба-лансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за рік, у якому актив був знятий з обліку. Резерв з переоцінки основних засобів за вибувшим активом перекласифікову-ється до складу нерозподіленого прибутку в складі іншого сукупного доходу.
Наступні строки корисної експлуатації активів були встановлені у 2013 році:
Будівлі і споруди 1-50 років
Виробниче устаткування 1-50 років
Транспортні засоби 1-15 років
Інші 1-20 років
Інвестиційна нерухомість 1-20 років
Нематеріальні активи 1-5 років
Строки корисного використання і методи нарахування амортизації аналізуються наприкінці кожного звіт-ного року й коригуються по мірі необхідності.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання відповідно до намірів Підприємства або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості активу.
Всі інші витрати на позики відносяться на витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики включають виплату процентів та інші витрати, понесені компанією у зв'язку з позико-вими коштами.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною варті-стю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за переоціненою вартістю за вираху-ванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи, які створю-ються в рамках підприємства, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не капіталізуються, а ви-трати відображаються у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід в тому році, в якому вони були понесені.
Нематеріальні активи амортизуються протягом періоду корисного використання та оцінюються щодо на-явності ознак можливого зменшення корисності. Строки й метод амортизації нематеріальних активів ана-лізуються, як мінімум, наприкінці кожного фінансового року. Зміна передбачуваних термінів чи способу отримання прогнозованих економічних вигод, втілених в активах, відображається як зміна методу або періоду амортизації, залежно від ситуації, і враховується як зміна облікової оцінки. Витрати на амортиза-цію нематеріальних активів визнаються у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід в ка-тегорії витрат відповідно до функцій активу.
Зменшення корисності не фінансових активів
На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Підприємство визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є більшою із двох величин: справедли-вої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за мінусом витрат на реалізацію і вартості його використання. Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей ак-тив генерує надходження коштів, і ці кошти, в основному, не залежать від інших активів або груп активів. Коли балансова вартість активу перевищує суму його відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування. При оцінці вартості використання очіку-вані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту (до оподатковування), що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на реалізацію використовується належна модель оцінки.
Збитки від зменшення корисності визнаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід в скла-ді витрат, які відповідають функціям активів зі зменшеною корисністю, за виключенням попередньо пере-оцінених об'єктів основних засобів, сума дооцінки яких відображалась безпосередньо у капіталі. В такому випадку зменшення корисності також відображається в капіталі в сумі, що не перевищує попередню пе-реоцінку.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випад-ку, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова вартість активу збі-льшується до суми його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за мінусом амортизації), яку б визначили, якщо збиток від зменшення корисності активу не визнали б у попередні роки. Сторну-вання збитку від зменшення корисності визнається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за винятком випадків, коли актив відображається за переоціненою вартістю. У таких випадках сторнуван-ня відображається як дооцінка.
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Згідно з положеннями МСБО 39 фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи за спра-ведливою вартістю з відображенням змін справедливої вартості як прибутку або збитку; позики та дебі-торська заборгованість; інвестиції утримувані до погашення або інвестиції наявні для продажу, або як похідні інструменти призначені для хеджування при ефективному хеджуванні. Підприємство визначає класифікацію її фінансових активів при первісному визнанні.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції.
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, коли Підприємство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцій з при-дбання або продажу відносяться операції з придбання або продажу фінансових активів, умови яких вима-гають передачі активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку.
Фінансові активи Підприємства включають грошові кошти та депозити; дебіторську заборгованість та ін-шу дебіторську заборгованість; та фінансові інструменти що не котируються.
Станом на 31 грудня 2013 року жоден з фінансових активів Підприємства не було віднесено до категорії «фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збит-ку».
Подальша оцінка
Наступне визначення вартості фінансових активів залежить від їх класифікації та наведено нижче:
Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з установленими або обумо-вленими виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання такі фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процен-тної ставки за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуван-ням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат які є невід'ємною частиною ефек-тивної процентної ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включаєть-ся до складу доходів від фінансування у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Інвестиції утримувані до погашення
Непохідні фінансові активи з фіксованими чи обумовленими платежами і фіксованим строком погашення класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, коли Підприємство твердо має намір і здатна утримувати їх до строку погашення. Після первісної оцінки інвестиції, утримувані до погашення, оціню-ються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збитків від знецінення. Прибутки та збитки відображаються у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід при вибутті та знеціненні інвестицій, а також в процесі амортизації.
Фінансові активи наявні для продажу
Фінансові активи наявні для продажу є непохідними фінансовими активами, що класифікуються як наявні для продажу та не включені до фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцін-ки як прибутку або збитку; позик і дебіторської заборгованості; інвестицій, утримуваних до погашення. Після первісної оцінки фінансові інвестиції наявні для продажу оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані доходи або витрати за ними визнаються як інший сукупний дохід у складі фонду інструмен-тів наявних для продажу аж до моменту припинення визнання інвестиції, в якій накопичені доходи або витрати перекласифіковуються з фонду інструментів наявних для продажу, до складу прибутку або збит-ку, і визнаються як витрати з фінансування.
У випадку наявності фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії «наявні для продажу», пов'язані з ними доходи або витрати, раніше визнані у складі капіталу, амортизуються у складі прибутку або збитку протягом строку інвестицій, що залишився із застосуванням ефективної процентної ставки. Різниця між новою оцінкою амортизованої вартості та очікуваними грошовими потоками також амортизу-ється протягом строку використання активу, що залишився, із застосуванням ефективної процентної ста-вки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецінився, сума відображена у капіталі перекласифікову-ється до звіту про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Справедлива вартість інвестицій, які активно обертаються на організованих фінансових ринках, визнача-ється за ринковими котируваннями, що пропонуються покупцями на момент закінчення торгів на дату фі-нансової звітності. Справедлива вартість інвестицій, що не мають активного обігу на ринку, визначається за собівартістю за мінусом резерву від зменшення корисності.
Припинення визнання фінансових активів
Визнання фінансового активу (або, де застосовано - частина фінансового активу чи частина групи анало-гічних фінансових активів) припиняється, якщо:
• строк дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;
• Підприємство утримує свої права на отримання грошових потоків від активу, але взяла на себе зобов'язання з виплати третій стороні отримуваних грошових потоків у повному обсязі і без істот-ної затримки за «транзитною» угодою; або
• якщо Підприємство передало свої права отримувати грошові потоки від активу та (а) передало практично всі ризики й вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ані передала, ані зберегла за собою практично всі ризики та вигоди, пов'язані з ним, але при цьому передала контроль над ак-тивом.
У разі якщо Підприємство передало свої права на отримання грошових надходжень від активу і при цьо-му не передала, не зберегла за собою практично всі ризики й вигоди пов'язані з ним, а також не переда-ла контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі участі Підприємства в цьому ак-тиві.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбу-лися після первісного визнання активу (настання «випадку понесення збитку»), які мали вплив на очіку-вані майбутні грошові потоки за фінансовим активом або групою фінансових активів, що піддається на-дійній оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або група боржників за-знають істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою заборгованість або невчасно здій-снюють виплату процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність того, що ними буде про-ведена процедура банкрутства або іншої фінансової реорганізації. Крім цього, до таких ознак відносяться дані спостережень, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за фінан-совим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої заборгованості або еко-номічних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів.
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Підприємство спочатку про-водить окрему оцінку існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значимими. Якщо Підприємство визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні незалежно від його значимості, вона включає цей актив до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупній основі. Активи, окремо оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення.
За наявності об'єктивної ознаки понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без обліку майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від зне-цінення є поточною ефективною ставкою відсотка.
Початкова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Процентні доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична перспектива їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або передане Підприємству. Якщо протя-гом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується або зменшується через будь-яку подію, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення визнається у складі витрат із фінансування у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість обраховується за методом ФІФО або середньозваженої вартості і складається з вартості прямих витрат на матеріали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рівня виробництва, та не включає витрати на позики.
Чиста вартість реалізації є оціночною вартістю реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до готовності та її реалізацією.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки в касі та короткострокових банківських депозитів з терміном погашення не більше трьох місяців.
Грошові кошти з обмеженою можливістю використання
Грошові кошти з обмеженою можливістю використання – це кошти на банківських рахунках, право вико-ристання яких обмежене в результаті зобов'язання Підприємства використати кошти на певні заздалегідь визначені цілі. Якщо очікується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти місяців після балансової дати, грошові кошти з обмеженою можливістю використання класифікуються як оборотні активи, в іншому випадку вони класифікуються як необоротні.
Фінансові зобов'язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання що перебувають у сфері дії МСБО 39 класифікуються відповідно як фінансові зо-бов'язання переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток або похідні інструменти визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Підприємство класифікує свої фінан-сові зобов'язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною, у випадку позик і кредитів, на безпосередньо пов'язані з ними витрати за угодою.
Фінансові зобов'язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, позики.
Подальша оцінка
Після первісного визнання кредиторська заборгованість з фіксованою датою погашення оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Процентні кредити і позики після первісного визнання оцінюються за амортизованою вартістю з викорис-танням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід при припиненні їх визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комі-сійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу витрат із фінансування у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Припинення визнання фінансових інструментів
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання пога-шене, анульоване або строк його дії минув.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Зобов'язання по пенсійних та інших виплатах
Державна пенсійна програма
Підприємство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників. Внески розраховуються як певний відсоток від загальної суми заробітної плати. Ці витрати відносяться до того ж періоду в звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід, що й відповідна сума заробітної пла-ти.
Пенсійна програма з визначеною виплатою
Крім вищезазначених внесків до Державного пенсійного фонду, Підприємство приймає участь в обов'яз-ковій державній програмі пенсійного забезпечення з визначеною виплатою, яка передбачає дострокове пенсійне забезпечення працівникам, що працюють у ризикованих та шкідливих для здоров'я умовах.
Сума виплати залежить від стажу роботи працівника та інших факторів. Під ці зобов'язання не створюва-лись окремі фонди. Підприємство фінансує пенсійну програму шляхом покриття (компенсації) фактичних витрат Державного пенсійного фонду, що були здійсненні для оплати пенсійних внесків працівникам, то-му активи програми не створюються. Витрати на пенсійні виплати за цією програмою визначаються ви-ходячи з актуарної оцінки зобов'язання за методом нарахування прогнозованих одиниць. Актуарні прибу-тки та збитки відразу визнаються в інших сукупних прибутках та збитках в тому періоді в якому вони ви-никли.
Вартість раніше наданих послуг визнається як витрати на прямолінійній основі протягом середнього пе-ріоду до того моменту, коли ці суми належать до виплати. Вартість раніше наданих послуг визнаються негайно тією мірою, якою виплати вже є гарантованими після введення або внесення змін до програми з визначеною виплатою.
Актив або зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами є приведеною вартістю зобо-в'язання за планом з установленими виплатами (визначену з використанням номінальної ставки дискон-тування, розрахованої на основі прогнозованого індексу інфляції та реальної ставки дисконтування, яка є нижчою за прогнозований рівень інфляції) за вирахуванням ще не визнаної вартості минулих послуг пра-цівників і актуарних доходів і витрат та справедливої вартості активів плану, з якої безпосередньо пови-нні бути виплачені зобов'язання.
Оренда
Визначення того, чи є договір орендною угодою або чи містить договір положення про оренду, залежить від сутності операції, а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує виконання відповідного договору використання окремого активу чи активів, а також передачі прав на використання активу.
Підприємство як орендар
Оренда, за якої до Підприємства не переходять основні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як оперативна оренда. Платежі за такою орендою визнаються витратами у звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід протягом строку оренди на прямолінійній основі.
Підприємство як орендодавець
Оренда, за якої Підприємство несе основні ризики, пов'язані з активом, та отримує пов'язані з ним основ-ні вигоди, класифікується як оперативна. Прямі витрати, що виникли в результаті договору оперативного лізингу, включаються до балансової вартості наданого в оренду активу та визнаються протягом терміну оренди на тій самій підставі, що й дохід від орендних платежів.
Доходи
Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних ви-год Підприємства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана, за виключенням знижок, податків на реалізацію або мита. Ниж-че наведено критерії, в разі задоволення яких, визнається дохід:
Реалізація продукції
Дохід від реалізації продукції (виробництво алюмінію) визнається, коли значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію, переходять до покупця.
Реалізація послуг
Дохід від реалізації послуг визнається, коли послуги надані, та сума доходу може бути достовірно визна-чена.
Проценти
Дохід визнається при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективної процентної ставки, яка дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента до чистої балансової вартості фінансового активу).
Дивіденди
Дохід визнається при виникненні права Підприємства на отримання платежу.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередні періоди оцінюються в сумі, що очіку-ється до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Ця сума розрахову-ється на основі податкових ставок та положень податкового законодавства, що діють або оголошені на дату звітності. Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу і валових витрат, відображених Підприємством у її податкових деклараціях. В 2013 році ставка податку на прибуток підприємств складала 19%.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання фі-нансової звітності щодо всіх тимчасових різниць між податковою базою активів і зобов'язань та їх балан-совою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, за винят-ком:
• ситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає від первісного визнання гудвілу, акти-ву чи зобов'язання в господарській операції, яка не є об'єднанням компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та
• щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані під-приємства та частки в спільні підприємства, у випадку, коли можна контролювати час сторнуван-ня тимчасової різниці та існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближ-чому майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць та перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, якщо є ймо-вірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподаткову-вані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи і невикори-стані податкові збитки, за винятком ситуацій:
• коли відстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими різницями від первісного визнання активу чи зобов'язання в господарській операції, що не є об'єднанням ком-паній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); та
• щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні й асоційовані підприємства, частками в спільній діяльності у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різ-ниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.
На кожну дату складання звітності Підприємство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього опода-тковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податко-вого активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Підприємством на кожну да-ту фінансової звітності й визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатко-вуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату фінансової звітності податкових ставок і положень податкового законодавства.
Відстрочені податкові активи, які відносяться до об'єктів, які визнаються у капіталі, а не в звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід, визнаються у капіталі, а не в звіті про сукупні прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявнос-ті повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобо-в'язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
У грудні 2010 року в Україні був прийнятий Податковий кодекс, який діє з січня 2011 року, а в частині по-датку на прибуток підприємств – з 1 квітня 2011 року. Новий Податковий кодекс передбачає, крім іншого, також і зближення бухгалтерського та податкового обліків. Для розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися наступні ставки податку на прибуток:
до 1 квітня 2011 року 25 %;
з 1 квітня 2011 року до 31 грудня 2011 року 23 %;
з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2012 року 21 %;
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року 19 %;
з 1 січня 2014 року 18 %.
Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових акти-вів та зобов’язань проводилась на основі суджень керівництва Підприємства, що базувалось на інфор-мації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.
Податок на додану вартість
Виручка, витрати і активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім ви-падків, коли ПДВ, що виник при купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом. У цьому разі ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат.
Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебі-торської чи кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про фінансовий стан.
Потенційні зобов'язання
Потенційні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існує ймові-рність того, що для погашення зобов'язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють в собі еко-номічні вигоди, і є можливість достовірно визначити суму зобов'язання. Інформація про потенційні зобо-в'язання розкривається за винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, є віддаленою.
7. Доходи від реалізації
2013 2012
Готова продукція 347,086 311,630
Товари 111,421 77,907
Всього: 458,507 389,537
8. Собівартість реалізації 2013 2012
Матеріальні витрати (283,662) (251,273)
Собівартість реалізованих товарів (106,774) (76,282)
Оплата праці та нарахування (10,650) (11,975)
Енерговитрати (6,708) (6,234)
Амортизація (3,797) (7,983)
Послуги промислового характеру (2,836) (3,195)
Податки та обов'язкові платежі (38) (68)
Інші витрати (1,451) (3,183)
Всього: (415,916) (360,193)

9. Адміністративні витрати
2013 2012
Податки та обов'язкові платежі (13,033) (14,034)
Оплата праці та нарахування (8,953) (10,398)
Енерговитрати (3,882) (3,850)
Амортизація (2,244) (4,159)
Юридичні послуги (1,901) (1,951)
Послуги по веденню
бухгалтерського обліку (1,858) (1,782)
Послуги по IT забезпеченню (1,844) (2,047)
Транспортні послуги (969) (1,014)
Послуги з обслуговування
обладнання (702) (787)
Телекомунікаційні послуги (627) (659)
Аудиторські послуги (479) (1,392)
Послуги по прибиранню (440) (420)
Послуги за страхуванням (345) (343)
Банківські послуги (129) (257)
Інші витрати (1,814) (2,842)
Всього: (39,220) (45,935)
10. Витрати на збут 2013 2012
Оплата праці та нарахування (1,011) (1,131)
Тара та тарні матеріали (562) (595)
Послуги з оренди (561) (449)
Амортизація (147) (178)
Транспортні послуги (84) (723)
Енерговитрати (76) (80)
Допоміжні матеріали, запчастини (59) (90)
Послуги сторонніх організацій (7) (11)
Інші витрати (112) (441)
Всього: (2,619) (3,698)
11. Інші доходи (витрати) 2013 2012
Відшкодування раніше
списаних активів 73,028 -
Оренда активів 4,600 -
Дохід від реалізації інших послуг 1,032 5,890
Реалізація оборотних активів 194 4,458
Дохід від оприбуткування
металобрухту одержаного
від списання основ-них засобів - 3,360
Інші доходи 5,152 7,128
Амортизація (20,346) (362,555)
Курсова різниця (11,147) (6,039)
Списання необоротних активів - (6,072)
Оплата праці та нарахування (3,314) (3,730)
Витрати від знецінення запасів (13,545) -
Інші витрати (19,495) (41,373)
Всього: 16,159 (405,299)
12. Фінансові доходи (витрати)
Фінансові витрати, включаючи нараховані відсотки за позиками, що надані ПАТ «ЗАлК» компанією JUDSON TRADING LIMITED, складають на 31.12.2013 74,863 тис. грн. (2012 р.: 74,786 тис. грн.).
13. Податок на прибуток
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчились 31 грудня:
2013 2012
Поточні витрати з податку
на прибуток - (390)
Вплив з відстроченого
оподаткування, пов'язаний з
виникненням і сторну-ванням
тимчасових різниць (26,012) 44,935
Витрати з податку на прибуток,
відображені в звіті про сукупні
при-бутки і збитки та інший
сукупний дохід (26,012) 44,545
14. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання
14.1 Відстрочені податкові активи 2013 2012
та зобов'язання
Балансова вартість виробничих
основних засобів 22,317 29,774
Резерв відпусток (165) (248)
Балансова вартість дебіторської
заборгованості - (187)
Резерв переоцінки основних
засобів 70,233 -
Зобов’язання за пенсійною
програмою (16,015) -
Чисті відстрочені податкові
зобов’язання 76,370 28,139
15. Основні засоби
Підприємством була проведена незалежна оцінка будівель, споруд, машин і устаткування, транспортних засобів, об'єктів незавершеного капітального будівництва станом на 31 грудня 2011 року. Оцінка прово-дилась товариством з обмеженою відповідальністю «Експертне бюро» (сертифікат суб’єкта оціночної ді-яльності ФГІУ №11725/11 від 19.04.2011 року). Оцінка основних засобів була виконана згідно з Міжнарод-ними стандартами оцінки.
16. Нематеріальні активи
Станом на 31 грудня 2013 нематеріальні активи включали:

Програмне за-безпечення
Первісна вартість
На 01 січня 2012 року 135
Надходження
Вибуття (4)
На 31 грудня 2012 року (перераховано) 131

Надходження -
Вибуття -
На 31 грудня 2013 року 131
Накопичена амортизація
На 01 січня 2012 року (12)
Амортизація за рік (32)
Вибуття амортизації 4
На 31 грудня 2012 року (перераховано) (40)
Амортизація за рік (31)
Вибуття амортизації -
На 31 грудня 2013 року (71)
Чиста вартість
На 31 грудня 2012 року 91
На 31 грудня 2013 року 60


17. Фінансові активи для продажу

Цінні папери об’єктів інвестування ПАО «ЗАлК» не котуються на жодній біржі.


Фінансові інвестиції станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:

2013 2012
Фінансові інвестиції 1,614 1,614
Резерв створений під знецінення інвестицій (980) (980)
Чиста вартість фінансових інвестицій 634 634

Фінансові інвестиції ПАО «ЗАлК» на які створено резерв на знецінення згідно із Законодавством України під час приватизації не увійшли до Статутного капіталу Компанії і на сьогодні є державною власністю України. ПАО «ЗАлК» виступає балансоутримувачем таких активів до моменту підписання акту про пере-дачу цих активів у власність Фонду державного майна України, органу, уповноваженого управляти дер-жавним майном. У зв’язку з відсутністю інформації про об’єкти інвестицій Компанія створила резерв на знецінення фінансових активів у розмірі 980 тис. грн. Данні інвестиції класифіковані як активи для продажу.
18. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість
На 01 січня 2012 року 30,420
Надходження 4,033
Вибуття -
На 31 грудня 2012 року 34,453

Надходження 1,968
Вибуття -
На 31 грудня 2013 року 36,421
Накопичена амортизація -
На 01 січня 2012 року
Амортизація за рік -
Вибуття амортизації -
На 31 грудня 2012 року
Амортизація за рік -
Вибуття амортизації -
На 31 грудня 2013 року -
Чиста вартість
На 31 грудня 2012 року 34,453
На 31 грудня 2013 року 36,421

19. Інша довгострокова дебіторська заборгованість
Інша довгострокова дебіторська заборгованість складається з платежів до бюджету за податком на до-дану вартість в розмірі 43,369 тис. грн. Дебіторська заборгованість з платежів до бюджету класифікована

як довгострокова у зв’язку з невизначеністю одержання економічних вигод протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

20. Запаси
Запаси Підприємства станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:
2013 2012
Технологічні відходи 20,022 20,002
Товари 10,293 5,178
Сировина та матеріали 22,172 36,024
Готова продукція 8,932 6,341
Боксити 14,350 14,350
Незавершене виробництво 3,787 3,543
Запчастини 10,530 11,391
Напівфабрикати 207 207
Паливо 147 147
Інші 679 1,063
Всього: 91,119 98,246


21. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість Підприємства станом на 31 грудня може бути представ-лена таким чином:

21.1 Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 2013 2012
Торгівельна дебіторська заборгованість 35,882 36,491
Передплати 1,366 784
Інша дебіторська заборгованість 42,819 43,720
Всього: 80,067 80,995

Керівництво Підприємства вважає, що справедлива вартість точно відображена в балансовій вартості торгівельної та іншої дебіторської заборгованості.
21.2 Торгівельна дебіторська заборгованість 2013 2012
Торгівельна дебіторська заборгованість 36,375 43,212
Резерв сумнівних боргів (493) (6,721)
Всього: 35,882 36,491


Зміни в резерві на зменшення корисності дебіторської заборгованості включали:
Зменшення корисності
На 01 січня 2012 року 7,164
Збільшення за рік -
Використання за рік (443)
На 31 грудня 2012 року 6,721
Збільшення за рік 28
Використання за рік (6,256)
На 31 грудня 2013 року 493

21.3 Передплати 2013 2012
Передплати 1,492 908
Резерв сумнівних боргів (126) (124)
Всього: 1,366 784


Зміни в резерві на зменшення корисності дебіторської заборгованості включали:
Зменшення корисності
На 01 січня 2012 року 2
Збільшення за рік 122
Використання за рік -
На 31 грудня 2012 року 124
Збільшення за рік 2
Використання за рік -
На 31 грудня 2013 року 126

21.4 Інша дебіторська заборгованість 2013 2012
Розрахунки з бюджетом з податків 42,198 36,093
Інша дебіторська заборгованість 621 6,817
Всього: 42,819 43,720


22. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти Підприємства станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чи-ном:
2013 2012
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 10,709 8,889
Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті - 2
Всього: 10,709 8,891


23. Капітал
Зареєстрований номінальний акціонерний капітал, випущений Підприємством складається з 622,729,120 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна і складає станом на 31 грудня 2013 року 155,682 тис. грн. (2012: 155,682 тис. грн.) (сто п’ятдесят п’ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят гривень 00 коп.).

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму 155,682 тис. грн. від 25.08.2010 р. видано Запорізьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.


Станом на 31.12.2013 року єдиним власником, частка якого в статутному капіталі перевищує 10% є Velbay Holdings Limited (Кiпр д/н 2036 Nikosia Filimona, 12), і становить 607,446,012 акції (97.5458% стату-тного фонду Компанії).

Усі дозволені до випуску акції станом на 31.12.2013 були повністю оплачені.24. Позики

Поручителем по позикам виступає Компанія Velbay Holdings Limited.


25. Зобов'язання за соціальними гарантіями
Згідно вимог законодавства на Компанію покладена відповідальність за часткове або повне фінансуван-ня Державної пенсійної програми для тих працівників, які працювали або продовжують працювати на по-садах зі шкідливими і небезпечними умовами праці (пенсія у зв'язку з шкідливими умовами праці згідно переліку посад, що встановлюються Урядом за «списком №1» і «списком №2»). Така пенсія виплачується до моменту, коли її одержувач досягне загальнодержавного пенсійного віку (55 років для жінок і 60 років для чоловіків). Компанія також добровільно надає довгострокові виплати і виплати після закінчення тру-дової діяльності своїм працівникам, включаючи одноразові виплати по досягненню пенсійного віку, мате-ріальну допомогу і допомогу на поховання.

В таблицях нижче підсумовуються компоненти чистих витрат з пенсійного забезпечення, визнаних у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід та звіті про фінансовий стан.

Суми відображені в звіті про фінансовий стан:
2013 2012
Поточна вартість зобов'язань за програмою зі встановленими виплатами 96,690 117,713
Чисте зобов'язання в звіті про фінансовий стан 96,690 117,713

Суми відображені в звіті про прибутки та збитки:
2013 2012
Вартість поточних послуг 434 392
Відсоткові витрати 8,357 6,366
Чисті витрати визнані в звіті про прибутки і збитки 8,791 6,758


Рух чистого зобов'язання в Звіті про фінансовий стан:
2013 2012
Чисте зобов'язання на початок звітного періоду 117,713 76,326
Чисті витрати визнані в Звіті про прибутки і збитки 8,791 6,758
Внески роботодавця (27,865) (26,961)
Актуарні (прибутки) /збитки відображені в іншому сукупному доході (1,949) 61,590
Поточна вартість зобов'язання за програмою зі встановленими ви-платами на кінець звітного періоду 96,690 117,713
Рух активів програми:
2013 2012
Внески роботодавця 27,865 26,961
Сплата внесків (27,865) (26,961)
Залишок на кінець звітного періоду - -

Узгодження залишків поточної вартості зобов'язань за програмою з встановленою виплатою на початок і кінець періоду:
2013 2012
Поточна вартість зобов'язань за програмою зі встановленими виплатами на початок періоду 117,713 76,326
Вартість поточних послуг 434 392
Відсоткові витрати 8,357 6,366
Актуарні (прибутки) /збитки відображені в іншому сукупному доході (1,949) 61,590
Сплачені виплати (27,865) (26,961)
Поточна вартість зобов'язання за програмою зі встановленими ви-платами на кінець звітного періоду 96,690 117,713

Основні припущення, використані Підприємством при визначенні зобов'язань за пенсійною програмою, представлені нижче:
2013 2012
Ставка дисконтування 9% 8%
Зростання заробітної плати 10.24% 10.24%
Зростання пенсій 6% 6%


26. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
26.1 Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 2013 2012
Торгівельна кредиторська заборгованість 325,677 392,716
Нараховані проценти за кредитами 307,648 260,126
Податки до сплати 1,379 1,484
Аванси одержані 109 220
Інші зобов'язання 1,481 1,270
Всього: 636,294 655,816

26.2 Торгівельна кредиторська заборгованість 2013 2012
Розрахунки з іноземними постачальниками за сировину та матеріали 300,801 367,267
Розрахунки з іноземними підрядниками за роботи та послуги 302 289
Розрахунки з вітчизняними підрядниками за роботи та послуги 891 1,136
Розрахунки з вітчизняними постачальниками за сировину та матеріали 23,683 24,024
Всього: 325,677 392,716


26.2 Аванси одержані 2013 2012
Розрахунки за авансами одержаними за готову продукцію 64 173
Розрахунки за авансами одержаними за послуги 2 6
Інші 43 41
Всього: 109 220

26.3 Податки до сплати 2013 2012
Податок з доходів фізичних осіб 130 138
Інші податки до сплати 1,249 1,346
Всього: 1,379 1,484

26.4 Інші зобов’язання 2013 2012
Заборгованість з оплати праці з нарахуваннями 1,320 1,177
Інші зобов’язання 161 93
Всього: 1,481 1,270


27. Фактичні та потенційні зобов'язання
Умови функціонування
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особ-ливості, які властиві перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низь-ким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного конт-ролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабіль-ність економіки України значною мірою залежатиме від політики та дій Уряду, спрямованих на реформу-вання адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.
Українська економіка піддається впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на рин-ках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою під-тримки банківського сектору та забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначе-ність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Підприємства та її кон-трагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Під-приємства.
Керівництво Підприємства вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Підприємства в умовах, що склалися. Однак подальше погіршення ситуації в зазначених вище сферах може негативно вплинути на результати діяльності і фінансовий стан Підприємства. Наразі неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Юридичні питання
В ході звичайної господарської діяльності Підприємство виступає в якості відповідача за окремими судо-вими позовами та претензіями. У випадках, коли керівництво Підприємства оцінює ризик вибуття фінан-сових ресурсів як можливий або неможливо достовірно визначити суму, Підприємство не робить нараху-вання потенційного зобов'язання. Такі потенційні зобов'язання розкриті в даній фінансовій звітності. У майбутньому такі потенційні зобов'язання можуть стати фактичними, якщо вибуття ресурсів стане вірогі-дним.
Станом на 31 грудня 2013 року, Підприємство є учасником за судовою справою № 05-6-48/851-48/448 за позовом Замісника Генерального прокурора України в інтересах держави до ЗАО »Авто-ВАЗ - інвест», Компанії «Velbay Holdings limited», АКБСР «Укрсоцбанк» про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій ОАО «ЗАлК» у кількості 423514923 простих іменних акцій, що складає 68.01% акціонерного капіталу товариства та повернення пакету акцій до власності держави в особі фонду державного майна України. Рішенням Господарського суду м. Києва від 22.03.2012 року позовні вимоги задоволені. Відповідачем по-дано апеляційну скаргу. Розгляд апеляційної скарги призначено на кінець березня 2014 року.
Станом на 31 грудня 2013 року, Підприємство є відповідачем за судовою справою № 2а – 0870/1822/11 за позовом Спеціалізованої державної податкової інспекції в м. Запоріжжі до ПАТ «ЗАлК» про стягнення суми простроченої заборгованості перед державою по кредиту № 14/02-145 від 28.05.1997 року. Сума позову складає 1,203,232 тис. грн. Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 05.04.2012 року в задоволені позовних вимог відмовлено. Позивачем було подано апеляційну скаргу, 19 серпня 2013 року у задоволені апеляційної скарги відмовлено. 10.09.2013 р. Вищим адміністративним судом України відкрито касаційне провадження. Дата проведення засідання призначена не була.
Податкові ризики
Фінансовий стан та діяльність Підприємства продовжують залишатись під впливом розвитку ситуації в Україні, включаючи застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, зокрема податкового законодавства.
Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування і інші аспекти діяльності підприємств, включаючи контроль курсу обміну валют і митні правила, продовжують змінюватися внаслі-док перехідного періоду в економіці. Положення законів і нормативних документів іноді нечіткі, і їх тракту-вання залежить від позиції місцевих, регіональних і державних органів і інших державних органів. Випад-ки різних трактувань законодавства не одноразові. На діяльність Підприємства і її фінансовий стан і на-далі робитиме вплив розвиток політичної ситуації в Україні, а також застосування існуючих і майбутніх законодавчих і нормативних актів у сфері оподаткування. Керівництво вважає, що такі непередбачені об-ставини не матимуть на Підприємство більшого впливу, ніж на інші аналогічні підприємства в Україні.
28. Розкриття інформації про пов'язані сторони
Ключовий управлінський персонал включає співробітників, які наділені повноваженнями та зобов'язаннями в зв'язку з плануванням, керівництвом і контролем над діяльністю Підприємства. Винагороди ключовому управлінському персоналу включають витрати на оплату праці, які склали в 2013 році 2,865 тис. грн. (2012: 3,057 тис. грн.).
Умови угод з пов'язаними сторонами
Угоди продажу і купівлі з пов'язаними сторонами здійснюються на умовах, аналогічних умовам угод на комерційній основі. Балансові залишки на кінець року не забезпечені і оплата по них робиться грошовими коштами. За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року та 2012 року, Підприємство не зафіксувало знецінен-ня дебіторської заборгованості від пов'язаних сторін.
29. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основними фінансовими інструментами Підприємства є позики, грошові кошти та їх еквіваленти. Голо-вною метою фінансових інструментів є фінансування діяльності Підприємства. Підприємство також має інші фінансові інструменти, включаючи дебіторську та кредиторську заборгованість, що виникає в ході операційної діяльності. Підприємство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління про-центними та валютними ризиками, що виникають в ході діяльності Підприємства та джерел його фінан-сування. Протягом року Підприємство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.
Головними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Підприємства є ризик ліквідності, валю-тний, кредитний ризик та ризик, пов'язаний з підвищеною концентрацією бізнесу. Підприємство перегля-дає і узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
Валютний ризик
Підприємство підпадає під вплив валютного ризику, що пов'язаний із закупівлями та фінансуванням у валютах, інших ніж національна валюта, а саме: Підприємство приймає на себе валютний ризик, що обу-мовлюється отриманими позиками в доларах США. Коливання валютного курсу долара до гривні можуть мати значний вплив на баланс Підприємства. Підприємство не здійснювало операцій з метою хеджуван-ня зазначених ризиків.
Станом на 31 грудня офіційний курс, встановлений Національним банком України, та середній курс за рік складав:
Рік Курс на кінець року
2013 7.993
2012 7.993
2011 7.9898
Ризик процентної ставки
Компанія використовує фіксовану процентну ставку за кредитами і позиками. У зв’язку з цим вона не за-лежить від змін процентних ставок.
Кредитний ризик
Фінансові інструменти, які потенційно спонукають Підприємство значним кредитним ризикам, в основно-му складаються із торгівельної та іншої заборгованості.
Грошові кошти розміщені в фінансових установах, які, як вважається, мають мінімальний ризик невико-нання зобов'язань на момент внесення коштів.
Керівництво Підприємства прийняло відповідну кредитну політику, і можливі кредитні ризики постійно відслідковуються. За політикою Підприємства, покупці, що бажають співпрацювати на умовах кредиту, мають пройти відповідні процедури підтвердження кредитоспроможності, а значні залишки дебіторської заборгованості постійно контролюються.
Кредитний ризик Підприємства контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівниц-тво Підприємства вважає, що вона не має значного ризику виникнення збитків поверх сум, відображених в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії
Підприємство не здійснювала операцій з метою хеджування зазначених ризиків.
Ризик управління капіталом
Підприємство розглядає позики та акціонерний капітал як основне джерело фінансування. Головною ме-тою управління капіталом Підприємства є підтримка достатньої кредитоспроможності та коефіцієнтів за-безпеченості власними коштами з метою збереження можливості Підприємству продовжувати свою дія-льність.
Підприємство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розрахо-вується як співвідношення чистих зобов’язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов’язань. Під-приємство включає у розрахунок чистих зобов’язань процентні позики, кредиторську заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.
Політика Підприємства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних для доступу Під-приємства до ринків капіталу.
2013 2012
Загальна сума позик 1,151,743 1,151,743
Мінус: грошові кошти
та їх еквіваленти (10,709) (8,891)
Чисті зобов'язання 1,141,034 1,142,852
Капітал (1,524,825) (1,411,763)
Коефіцієнт фінансового
важеля (75%) (81%)
Ризик ліквідності
Завданням Підприємства є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю при ви-користанні умов кредитування, що надаються позичальниками та кредиторами. Підприємство аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків ви-конання зобов’язань за відповідними інструментами. У разі недостатньої або надмірної ліквідності Під-приємство перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності.
30. Справедлива вартість фінансових інструментів
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років балансова вартість фінансових інструментів приблизно дорівню-вала їх справедливій вартості.
Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської заборгованості, то-ргової кредиторської заборгованості та інших зобов'язань приблизно дорівнювала їх справедливій варто-сті, оскільки ці інструменти є короткостроковими. Справедлива вартість довгострокових фінансових зобо-в'язань визначається методом дисконтування майбутніх грошових потоків за ринковою ставкою, що вико-ристовується Підприємством для подібних фінансових інструментів. Справедлива вартість інструментів, що котируються, визначається за ціновим котируванням на звітну дату.
31. Події після звітної дати
Станом на 31 грудня 2013 року, Підприємство є учасником за судовою справою № 05-6-48/851-48/448 за позовом Замісника Генерального прокурора України в інтересах держави до ЗАО «Авто-ВАЗ - інвест», Компанії «Velbay Holdings limited», АКБСР «Укрсоцбанк» про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій ОАО «ЗАлК» у кількості 423514923 простих іменних акцій, що складає 68.01% акціонерного капіталу товариства та повернення пакету акцій до власності держави в особі фонду державного майна України. Рішенням Господарського суду м. Києва від 22.03.2012 року позовні вимоги задоволені. Відповідачем по-дано апеляційну скаргу. Розгляд апеляційної скарги призначено на кінець березня 2014 року.
Судова справа по поверненню пакету акцій до власності держави стосується власників Підприємства, однак потенційна зміна власника може негативно вплинути на подальшу діяльність Товариства та його фінансовий стан, однак ми не можемо визначити масштаби та характер цього впливу.
Станом на 31 грудня 2013 року, Підприємство є відповідачем за судовою справою № 2а – 0870/1822/11 за позовом Спеціалізованої державної податкової інспекції в м. Запоріжжі до ПАТ «ЗАлК» про стягнення суми простроченої заборгованості перед державою по кредиту № 14/02-145 від 28.05.1997 року. Сума позову складає 1,203,232 тис. грн. Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від 05.04.2012 року в задоволені позовних вимог відмовлено. Позивачем було подано апеляційну скаргу, 19 серпня 2013 року у задоволені апеляційної скарги відмовлено. 10.09.2013 року Вищим адміністративним судом України відкрито касаційне провадження. Дата проведення засідання призначена не була.

д/н

д/н