ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00194122
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво алюмінію за КВЕД 24.42
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 458507 389537
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 415916 ) ( 360193 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
42591 29344
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 11051 16665
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 39220 ) ( 45935 )
Витрати на збут 2150 ( 2619 ) ( 3698 )
Інші операційні витрати 2180 ( 67847 ) ( 420065 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 56044 ) ( 423689 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 264 267
Інші доходи 2240 72955 4173
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 83220 ) ( 75053 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 6072 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 66045 ) ( 500374 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -26012 44545
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 679 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 91378 ) ( 455829 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 97686
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 1949 61590
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1949 159276
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1949 159276
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -89429 -296553

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 306947 288096
Витрати на оплату праці 2505 18118 21966
Відрахування на соціальні заходи 2510 6478 7615
Амортизація 2515 26752 382843
Інші операційні витрати 2520 51897 33314
Разом 2550 410192 733834

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 622729120 622729120
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 622729120 622729120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.14674 -0.73199
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.14674 -0.73199
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

О.В.Котюк

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

І.Й.Сичова