ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ" за ЄДРПОУ 00194122
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво алюмінію за КВЕД 24.42
Середня кількість працівників 276    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса Південне шосе, буд.15, м.Запоріжжя, Запоріжська обл.,69032
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 01.01.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 91 60
первісна вартість 1001 131 131
накопичена амортизація 1002 40 71
Незавершені капітальні інвестиції 1005 9797 9767
Основні засоби: 1010 193157 164943
первісна вартість 1011 574190 573109
знос 1012 381033 408166
Інвестиційна нерухомість: 1015 34453 36421
первісна вартість 1016 34453 36421
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 634 634
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 116276 43369
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 354408 255194
II. Оборотні активи
Запаси 1100 98246 91119
Виробничі запаси 1101 82977 67900
Незавершене виробництво 1102 3750 3994
Готова продукція 1103 6341 8932
Товари 1104 5178 10293
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 36491 35882
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
784 1366
з бюджетом 1135 36903 42198
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2167 420
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 8891 10709
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 4650 201
Усього за розділом II 1195 188132 181895
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2897 101
Баланс 1300 545437 437190

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 155682 155682
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 349252 327033
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1414 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1918111 -2007540
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -1411763 -1524825
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 28139 76370
Пенсійні зобов’язання 1505 117713 96690
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 572698 0
Довгострокові забезпечення 1520 1181 918
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 719731 173978
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 494171 1064268
за товари, роботи, послуги 1615 392716 325677
за розрахунками з бюджетом 1620 1484 1379
за у тому числі з податку на прибуток 1621 101 0
за розрахунками зі страхування 1625 321 415
за розрахунками з оплати праці 1630 856 905
за одержаними авансами 1635 220 109
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 347694 395284
Усього за розділом IІІ 1695 1237462 1788037
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 7 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 545437 437190

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

О.В.Котюк

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

І.Й.Сичова