ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20197074
Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська область, д/н, м.Дніпроптеровськ, 49000, вул.Сєрова, буд.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2868
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.12.2011
Міжміський код та телефон (056)370-30-43, 370-30-44
Факс (056)370-30-45
Вид діяльності Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис Надання аудиторських послуг емiтенту, згiдно договору №114/03А/245Д(2012) від 15.11.2012р. Аудиторська перевiрка дiяльностi Товариства за 2012 рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Емісія"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33961297
Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м.Запоріжжя, 69006, вул.Сорок років Радянської України, буд.6, кв.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286520
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (061)222-11-40
Факс (061)222-11-40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну діяльність депозитарної установи
Опис Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. До цього діяла ліцензія на провадження професійної депоизтарної діяльності - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів АВ №581170 від 14.04.2011. Особа надає послуги депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Страхова компанiя "Лемма-Вiте"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30590333
Місцезнаходження Україна, Харківська область, д/н, м.Харкiв, 61166, вул.Коломенська, буд.15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 584801
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.05.2011
Міжміський код та телефон (057)702-03-86
Факс (057)702-03-86
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис Добровiльне довгострокове страхування життя працiвникiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 01001, вул. Б.Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 044-377-70-16
Факс 044-279-13-22
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Станом на 31.12.2013 діяльність депозитарію не є ліцензійною, ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарію. До 12.10.2013 діяла ліцензія АВ №581322, видана ДКЦПФР 25.05.2011. Особа надає послуги депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО УКРАЇНА"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 16285602
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 01054, вул.Воровського, буд.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 546570, 546579
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.07.2010
Міжміський код та телефон (044)4902744
Факс (044)4902744
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис Страхування майна і збитків від перерви у виробництві.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Страхова компанiя "Оранта-Сiч"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02307292
Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м.Запоріжжя, 69104, вул.Малиновського, буд.16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 569237
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011
Міжміський код та телефон (061)224-08-64
Факс (061)224-08-64
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис Cтрахування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних-транспортних засобiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 04107, вул.Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 044-238-61-93
Факс 044-238-61-94
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Частину 2013 року випуск цінних паперів обслуговувався в ПАТ "Розрахунковий центр" (в минулому - ПрАТ "ВДЦП"), поки глобальний сертифікат не був переданий до ПАТ "НДУ". Ці дії відбувалися на вимогу Закону України "Про депозитарну систему України". До цього особа надавала послуги депозитарію, станом на 31.12.2013 Товариства не користується послугами ПАТ "Розрахунковий центр".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Крестон Джі Сі Джі Аудит»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31586485.
Місцезнаходження Україна, д/н, м.Донецьк, 83011, вул. Кірова, буд.153, кв. 24.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 2846
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2002
Міжміський код та телефон (044) 351-11-78, (062) 344-99-37
Факс (044) 351-11-79, (062) 334-99-38.
Вид діяльності Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 2846, видане рішенням Аудиторської палати України №107 від 28.02.2002 р., дійсне до 26.01.2017 р.