ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю «Крестон Джі Сі Джі Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31586485.
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 83011 м. Донецьк, вул. Кірова, буд.153, кв. 24.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №2846, 28.02.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року 1. Адресат Звіт незалежного аудитора призначається для власників та керівництва суб'єкту господарювання, фінан-совий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації компанією з управління активами. 2. Вступний параграф 2.1 Основні відомості про компанію з управління активами 2.1.1 Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі – Компанія). 2.1.2 Код за ЄДРПОУ: 00194122. 2.1.3 Місцезнаходження: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський р-н, Південне шосе, б.15. 2.1.4 Дата державної реєстрації: 30.09.1994. 2.2 Опис аудиторської перевірки Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності до вимогам Міжнародних ста-ндартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Ауди-торської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті неза-лежного аудитора». При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердже-них Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360. Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Ау-дитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки. У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерсь-кого обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансо-вої звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав захо-ди внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з ме-тою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, вико-наних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фі-нансової звітності. Фінансова звітність Компанії підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звіт-ності на кінець останнього дня звітного року. 2.2.1 Опис перевіреної фінансової інформації Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», яка складає повний комплект фінансової звітності та включає:  Звіт про фінансовий стан на 31.12.2013;  Звіт про сукупний дохід за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року;  Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;  Звіт про власний капітал за 2013 рік;  Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік. 3. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлін-ський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персо-налу охоплює: розробку, впровадження та ви¬користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помил¬ки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 4. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризи-ків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного по-дання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які від-повідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки. 5. Аудиторська думка 5.1 Підстава для модифікації При розрахунках відстрочених податкових зобов’язань, на деякі елементи тимчасових податкових різниць Компанією було використано ставку податку на прибуток у розмірі 16% замість визначеної законо-давством на 2014 рік ставки у розмірі 18%, в результаті чого відстрочені податкові зобов’язання було за-нижено на 10 179 тис. грн., відповідно було занижено податок на прибуток на 1 400 тис. грн. і резерв переоцінки було завищено на 8 779 тис. грн. 5.1 Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний) Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контро-лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської пала-ти України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора». На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспе-ктах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2013 року та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату та за попередній період, відповідно до Міжнародних стан-дартів фінансової звітності. В ході перевірки аудитор отримав свідоцтва щодо існування загрози безперервності діяльності Компанії згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 «Безперервність». 6. Інша допоміжна інформація 6.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Вартість чистих активів Компанії визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахун-ку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів Компанії здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних това-риств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного това-риства» п. 3 Цивільного кодексу України. Розрахункова вартість чистих активів Компанії на кінець звітного періоду має негативне значення в сумі 1 524 825 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 155 682 тис. грн. На кінець звітного періоду не-оплаченого та вилученого капіталу у Компанії немає, тобто скоригована сума статутного капіталу скла-дає 155 682 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів менше скоригованого статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. 6.2 Значні правочини Аудитором були виконані процедури щодо дотримання Компанією вимог законодавства стосовно вико-нання значних правочинів. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зро-бити висновок, що Компанія дотримувалась вимог законодавства стосовно значних правочинів. 6.3 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслі-док шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використову-валася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків сут-тєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зо-внішніх чинників діяльності суб’єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управ-ління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов’язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 6.4. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2013 року та можуть вплинути на фінан-сово – господарський стан Компанії та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів Протягом звітного періоду не мали місце події, які згiдно з частиною першою статті 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV вiднесенi до складу особливої інфор-мації. Протягом аудиторської перевiрки аудитором не було отримано вiдомостей щодо наявностi протягом року в дiяльностi Компанії інших подій, вiднесених законодавством до складу особливої iнформацiї. 7. Основні відомості про аудиторську фірму 7.1. Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Крестон Джі Сі Джі Аудит». 7.2. Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 28.02.2002 за №2846, виданого Аудиторською палатою України; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 109, згідно рішення НКЦПФР № 753 від 29.05.2012. 7.3. Юридична адреса: Україна, 83011 м. Донецьк, вул. Кірова, буд.153, кв. 24. 7.4. Місцезнаходження: Київський офіс: Україна, 031150 м. Київ, вул. Горького, 172. Донецький офіс: Україна, 83001 м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12 а, Телефон: (044) 351-11-78, (062) 344-99-37. Факс: (044) 351-11-79, (062) 334-99-38. 8. Дата і номер договору на проведення аудиту - Договір № 788/01 від 15.01.2014. 9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту. Аудит проводився з 11 лютого 2014 р. по 16 квітня 2014 р. Директор ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» Домрачов А.П., сертифікат серії А, № 004891, рішення Аудитор-ської палати України № 104 від 30 листопада 2001 р. Продовження строку дії до 30 листопада 2015р.— рішення Аудиторської палати України № 221/2 від 04 листопада 2010 р. Аудитор ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» Чужакова О.Г., сертифікат серії А, № 000456, рішення Аудитор-ської палати України № 78 від 02 червня 1999 р. Продовження строку дії до 30 листопада 2014р.— рішення Аудиторської палати України № 205/2 від 24 вересня 2009 р. 16 квітня 2014 р., м. Київ, Україна
д/н
д/н
д/н