ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 77749 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1884266 X X
Усього зобов'язань X 1962015 X X
Опис До iнших зобовязань вiднесенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги – 325677 тис.грн., поточнi зобов`язання з одержаних авансів - 109 тис.грн., поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування - 415 тис.грн., поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 905 тис.грн., поточна зоборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 1064268 тис.грн., пенсійні зобов'язання - 96690 тис.грн., довгострокові забезпечення - 918 тис.грн., iншi поточнi зобов`язання – 395284 тис.грн.