ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 227297 201090 4932 4719 232229 205809
будівлі та споруди 91930 87160 65 65 91995 87225
машини та обладнання 124283 105004 2842 2842 127125 107846
транспортні засоби 9113 7463 2015 1802 11128 9265
інші 1971 1463 10 10 1981 1473
2. Невиробничого призначення: 313 274 0 0 313 274
будівлі та споруди 216 199 0 0 216 199
машини та обладнання 85 67 0 0 85 67
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 12 8 0 0 12 8
Усього 227610 201364 4932 4719 232542 206083
Опис Термiни користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 15 - 20 рокiв ; обладнання - 2-5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iншi - 4-12 рокiв. Умови користування основними засобами задовiльнi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звітного періоду - 608643 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв на кінець звітного періоду - 609530 тис.грн. Ступiнь зносу на початок звітного періоду 62,2%, на кінець - 66,96%. Ступiнь використання ОЗ: для виробництва алюмінієвої катанки - 13,49%, для виробництва глинозему та технічного кремнію - ОЗ не використовуються. Сума нарахованого зносу на 31.12.2013 р. становить 408166 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не відбулось. Обмеження на використання майна немає.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -1524825 -1411763
Статутний капітал (тис.грн.) 155682 155682
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 155682 155682
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Вартість чистих активів не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України.