АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
20.04.2011
97.6210000
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря зборiв.
2. Затвердження звiту Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядової ради.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
6. Переобрання посадових осiб органiв управлiння Товариства (виконавчий орган, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя).
7. Затвердження умов договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.
9. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних у дiяльностi Товариства, та затвердження їх у новiй редакцiї.
10. Припинення Дочiрнього пiдприємства ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" Глухiвський кар`єр кварцитiв" шляхом перетворення в ТОВ "Глухiвський кар`єр кварцитiв".
11. Призначення членiв комiсiї з припинення Дочiрнього пiдприємства ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" Глухiвський кар`єр кварцитiв".
Осiб, що подавали пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного зборiв, не було.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати Головою зборiв - Котюка Олександра Володимировича - Генерального директора ВАТ ЗАлК, Секретарем зборiв - Лисенко Олександра Вiкторовича - начальника юридичного вiддiлу ВАТ ЗАлК.
2. Затвердити звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової ради.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт за 2010 рiк, чистий збиток у розмiрi 273780 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.
6.1.Переобрати Генерального директора Котюка Олександра Володимировича на новий строк.
6.2. Вiдкликати Наглядову раду Товариства у повному складi та обрати Наглядову раду Товариства в наступному складi:
Сахань Iван Якович член Наглядової ради Товариства;
Тихонова Яна Робертiвна член Наглядової ради Товариства;
Шевяков Дмитро Олександрович член Наглядової ради Товариства;
Нефедьєва Любов Анатолiївна член Наглядової ради Товариства;
Ольховик Олександр Федорович член Наглядової ради Товариства;
Горлов Вiктор Гаврилович член Наглядової ради Товариства;
Арнаутов Олексiй Миколайович член Наглядової ради Товариства.
6.3. Переобрати на новий строк Ревiзiйну комiсiю у повному складi.
7. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити безоплатну форму цих договорiв. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Генерального директора Товариства.
8. Внести змiни до Статуту вiдкритого акцiонерного товариства Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат шляхом затвердження нової редакцiї Статуту.
9. Внутрiшнiм положенням, необхiдним у дiяльностi Товариства, визначити: Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердити його у новiй редакцiї.
10. Не припиняти Дочiрнє пiдприємство ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" Глухiвський кар`єр кварцитiв" шляхом перетворення в ТОВ "Глухiвський кар`єр кварцитiв".
11. Не обирати комiсiю з припинення Дочiрнього пiдприємства ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" Глухiвський кар`єр кварцитiв" у наступному складi:
Голова комiсiї з припинення Янчук Валерiй Федорович;
Члени комiсiї з припинення: Синявська Тетяна Миколаївна, Лисенко Олександр Вiкторович. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
07.12.2011
97.5700000
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.
3. Обрання членiв Наглядової ради.
4. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
Осiб, що подавали пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного зборiв, не було.
Проведення позачергових зборiв iнiцiював акцiонер - юридична особа Velbay Holdings Limited, що володiє 97,5458 % акцiй Товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати Головою зборiв Котюка Олександра Володимировича, секретарем зборiв Лисенка Олександра Вiкторовича; Лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї Павленко Iнна Анатолiївна; член лiчильної комiсiї Бойко Iрина Олександрiвна; член лiчильної комiсiї Разикова Марина Володимирiвна.
2. Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради: Ольховик Олександр Федорович, Сахань Iван Якович, Тихонова Яна Робертiвна, Шевяков Дмитро Олександрович, Нефедьєва Любов Анатолiївна, Горлов Вiктор Гаврилович, Арнаутов Олексiй Миколайович.
3. Обрати склад Наглядової ради: Сахань Iван Якович, Тихонова Яна Робертiвна, Шевяков Дмитро Олександрович, Ристик Суркунис Александра, Горлов Вiктор Гаврилович, Арнаутов Олексiй Миколайович, Ольховик Олександр Федорович.
4.Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Генерального директора ПАТ ЗАлК. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.