АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
- середньооблiкова чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 785 осiб.; - середня чисельностi позаштатних працiвникiв i осiб, якi працюють за сумiсництвом та за цi вiльно-правовим договорами 7,5 осiб; - чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 51 особа; Фонд оплати працi у звiтному роцi склав 41103,5 тис. грн. Факти змiн розмiру фонду оплати працi вiдносно минулого року збiльшення вiдносно 2010 року на 5227,3 тис. грн. (14,6%) за рахунок: - компенсацiйних виплати при звiльненi у звязку зi скороченням штату - середнiх заробiткiв та невикористаних днiв щорiчної вiдпустки; - додаткового матерiального стимулювання за виконання виробничої програми, а саме: випуск продукцiї з доданою вартiстю, за подачу та впровадження кайзенов, виявлення небезпечних ситуацiй та небезпечних дiй, доплати за виконання додаткового обсягу робiт та розширення функцiональних обовязкiв; - iндексацiї грошових доходiв. У ПАТ ЗАлК iснує й розвивається система безперервної пiдготовки й розвитку персоналу в рамках дiючих на комбiнатi положень: 1. Положення про професiйну пiдготовку персоналу у ВАТ ЗАлК 2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працiвникiв у ВАТ ЗАлК з питань охорони працi 3. Положення про проведення оцiнки персоналу та затвердженнi цiлей дiяльностi у ВАТ ЗАлК 4. Положення про порядок навчання та перевiрки знань з питань охорони працi в ПАТ ЗАлК У рамках вимог iнтегрованих систем менеджменту (ISO 9001, ISOITS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001) на пiдприємствi дiє стандарт пiдприємства Порядок органiзацiї й проведення процесу навчання персоналу на комбiнатi. Професiйна пiдготовка персоналу здiйснюється як безпосередньо на пiдприємствi, так i в зовнiшнiх органiзацiях i установах, що мають вiдповiднi дозвiльнi документи. Пiдготовка персоналу вiдбувається в трьох напрямках: пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї й охоплює робiтникiв, фахiвцiв, службовцiв i керiвникiв. Iснує так само система формування, навчання й стажування кадрового резерву пiдприємства й пiдготовки зовнiшнього резерву. У 2011р. прiоритетним напрямком у пiдготовцi персоналу було пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, а так само пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв, розвиток їх базових i специфiчних компетенцiй, перепiдготовка робiтникiв за новими професiями. За 2011р. професiйною пiдготовкою у ВАТ ЗАлК було охоплено 750 спiвробiтникiв, тобто всi працюючi на пiдприємствi. За рiк проведено 2270 людино курсiв, що свiдчить про те, що багато працiвникiв навчались за рiк декiлька разiв за рiзними напрямками навчання. У системi професiйно-технiчного навчання було навчено 598 робiтника (бiльше 95%), з них 503 були охопленi рiзними формами пiдвищення квалiфiкацiї та 95 навченi другим (сумiжним) професiям. Пiдвищили квалiфiкацiю 152 спiвробiтникiв з числа керiвникiв, фахiвцiв i службовцiв, з них 5 осiб пiдвищували квалiфiкацiю за кордоном. Усi працiвники пiдприємства мали можливiсть пiдвищити свою квалiфiкацiю шляхом активного використання системи дистанцiйного навчання Департаменту Корпоративний унiверситет РУСАЛ, фактично скористалися цiєю можливiстю 311 працiвникiв, якi опанували 836 дистанцiйних курсiв навчання, а також шляхом iнтерактивного участi в тематичних вебiнарах. Охоплено оцiнкою методом ассессмент-центр 7 керiвникiв i фахiвцiв з числа кадрового резерву пiдприємства, за пiдсумками оцiнки були розробленi iндивiдуальнi програми розвитку. Щоквартальної оцiнкою персоналу по цiлям дiяльностi охопленi всi керiвники. На пiдприємствi дiє програма Зовнiшнiй резерв - система органiзацiйно-методичних та навчальних заходiв, спрямована на формування зовнiшнього кадрового резерву з числа студентiв профiльних вузiв, коледжiв та професiйних училищ. У 2011р. цiєю програмою було охоплено понад 42 студента профiльних навчальних закладiв. Роботу з пiдготовки й розвитку персоналу на пiдприємствi органiзує й координує дирекцiя по персоналу - вiддiл розвитку й пiдготовки персоналу.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: