АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Котюк Олександр Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00194122
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Запорізька область
     Район Орджонiкiдзевський р-н
     Поштовий індекс 69032
     Населений пункт м. Запорiжжя
     Вулиця, будинок Пiвденне шосе, 15
     Міжміський код, телефон та факс 061-212-24-27, 061-212-23-36
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
    Річна інформація опублікована у дIн Вiдомостi ДКЦПФР
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація zalk.pat.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)