АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод (рядок 300) i попереднiй перiод (рядок 310) складає 622729120 штук.
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод (рядок 300) i попереднiй перiод (рядок 310) складає 622729120 штук.
Протягом 2011 року в результатi фiнансово-господарської дiяльностi емiтентом одержано дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг в розмiрi 638,308 тис. грн. (рядок 010 Звiту про фiнансовi результати).
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг (рядок 035 Звiту про фiнансовi результати) 529,900 тис. грн. або 83,02 % вiд суми доходiв вiд реалiзацiї;
iншi операцiйнi доходи (рядок 060 Звiту про фiнансовi результати) 116,378 тис. грн. або 16.85% всiх доходiв.
Вони складаються з наступних статей:
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 87,016
Дохiд вiд iнших наданих послуг 10,043
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 11,582
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1,224
Дохiд вiд реалiзацiї необоротнiх активiв 184
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 2,698
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 3,631
iншi доходи (рядок 130 Звiту про фiнансовi результати) 41,576 тис. грн. або 6.02 % всiх доходiв:
Протягом 2011 року в результатi фiнансово-господарської дiяльностi емiтентом понесенi витрати в розмiрi 821,980 тис. грн., у т.ч.:
собiвартiсть реалiзованих товарiв (рядок 040 Звiту про фiнансовi результати) 510,191 тис.грн. або 62.07 % усiх витрат;
Адмiнiстративнi витрати (рядок 070 Звiту про фiнансовi результати) 46,282 тис.грн. або 5.63 % всiх витрат. Адмiнiстративнi витрати складаються з витрат на утримання та поточний ремонт основних засобiв адмiнiстративного призначення, амортизацiя необоротних активiв адмiнiстративного призначення, витрати на банкiвське обслуговування, витрати на оплату працi управлiнського персоналу та сплату внескiв на загальнообов\\`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування, пов\\`язаних з такою оплатою працi, витрати на сплату податкiв та iншi витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут (рядок 080 Звiту про фiнансовi результати) 2,006 тис. грн. або 0.24 % всiх витрат;
Iншi операцiйнi витрати (рядок 090 Звiту про фiнансовi результати) 168,169 тис. грн. або 20.46 % всiх витрат:
Вони складаються з наступних статей:
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 87,079
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 7,154
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 8,403
Собiвартiсть наданих послуг 11,892
Вiдшкодування пiльгової пенсiї (список№№1 и 2) 16,048
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 37,593
Фiнансовi витрати в частинi вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами та вiдсоткiв за облiгацiями (рядок 140 Звiту про фiнансовi результати) 71,651 тис. грн. або 8.72 % всiх витрат;
Iншi витрати в (рядок 160 Звiту про фiнансовi результати) 23,681 тис.грн. або 2.88 % всiх витрат.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк емiтент отримав чистий збиток в розмiрi 131,218 тис. грн.