АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 226114
Первісна вартість 011 15001500
Накопичена амортизація 012 12741386
Незавершене будівництво 020 7020870903
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 322227315114
Первісна вартість 031 821010817794
Знос 032 498783502680
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 1163513811
інші фінансові інвестиції 045 726726
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 123705230
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 2468511587
Знос інвестиційної нерухом 057 123156357
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 889889
Усього за розділом І 080 418281406787
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 6775192670
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 100054101957
готова продукція 130 454817486
Товари 140 2962344998
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 6059146473
первісна вартість 161 6103653448
резерв сумнівних боргів 162 4456975
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 265343276086
за виданими авансами 180 3521696
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 362241710
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 3878214877
у т. ч. в касі 231 30
в іноземній валюті 240 69209
Інші оборотні активи 250 172394925
Усього за розділом ІІ 260 620576603087
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 214
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 83721
Баланс 280 10396961009909

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 155682155682
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 102984103790
Резервний капітал 340 25642564
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -885960-1017984
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 -624730-755948
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 24371360
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 24371360
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 377385812163
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 43142157
Усього за розділом ІІІ 480 381699814320
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 572433253836
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 291478332024
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 29916688700
з бюджетом 550 12941422
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 462399
з оплати праці 580 20221012
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 113435272784
Усього за розділом IV 620 1280290950177
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 10396961009909


ПІБ керівника Котюк О.В.
ПІБ головного бухгалтера Сичова I.Й.
Примітки:
Згiдно даних регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть складає 325,965 тис.грн., а саме:
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 160 Балансу) 46,473 тис. грн. або 4,60 % загальної дебiторської заборгованостi;
iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 210 Балансу) 1,710 тис.грн. або 0.17 % загальної дебiторської заборгованостi;
дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (рядок 180 Балансу) 1,696 тис. грн. або 0.17 % загальної дебiторської заборгованостi;
дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 170 Балансу) 276,086 тис. грн. або 27.34 % загальної дебiторської заборгованостi.
Згiдно даних регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011 року iншi довгостроковi фiнансовi зобов`язання (рядок 450 Балансу) складають 812,163 тис. грн. або 80.42 % усiх пасивiв Компанiї. В складi iнших довгострокових фiнансових зобов`язаннь облiкованi довгостроковi зобовязання якими є до-вгостроковi позики в iноземнiй валютi. Строк погашення 2014 рiк.
Станом на 31.12.2011 року вартiсть iнших оборотних активiв, вiдображена в рядку 250 Баланс, становить 4,925 тис.грн. або 0,49 % сукупних активiв емiтента.
Стаття, в основному, включає дебетовi залишки по рахунку 643 Податковi зобовязання.