АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
дIн    0.000  0.000   
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
дIн    0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
дIн    0.000  X  
Податкові зобов'язання X 1422.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 1763075.000  X X
Усього зобов'язань X 1764497.000  X X


Опис: До складу зобов`язань входять довгостроковi зобов`язання (812163 тис.грн. - iншi довгостроковi фiнансовi зобов`язання, 2157 тис.грн - iншi довгостроковi зобов`язання) i поточнi (950177 тис.грн.), якi включають:
поточна заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями 253836 тис.грн.
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 332024 тис.грн.
поточнi зобов`язання за розрахунками:
- з одержаних авансiв - 88700 тис.грн.
- з бюджетом - 1422 тис.грн.
- зi страхування - 399 тис.грн.
- з оплати працi 1012 тис.грн.
- iншi поточнi зобов`язання 272784 тис.грн.