АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  332068.000  319741.000   9066.000  9112.000  341134.000   328853.000
  - будівлі та споруди  135775.000  132989.000  0.000  0.000  135775.000   132989.000
  - машини та обладнання  192496.000  183195.000  6633.000  6679.000  199129.000  189874.000
  - транспортні засоби  1568.000  1408.000  2317.000  2317.000  3885.000  3725.000
  - інші  2229.000  2149.000  116.000  116.000  2345.000  2265.000
2. Невиробничого призначення:  2529.000  603.000  5.000  5.000  2534.000  608.000
  - будівлі та споруди  2224.000  444.000  0.000  0.000  2224.000  444.000
  - машини та обладнання  204.000  27.000  5.000  5.000  209.000  32.000
  - транспортні засоби  21.000  51.000  0.000  0.000  21.000  51.000
  - інші  80.000  81.000  0.000  0.000  80.000  81.000
Усього  334597.000  320344.000  9071.000  9117.000  343668.000  329461.000
Опис:  Цифри, наведенi у таблицi, включають в себе iнформацiю про основнi засоби (стр. 030 баланса) i iнвестицiйну нерухомiсть (стр. 055 баланса). Орендованi основнi засоби облiковуються за балансом.
Термiни користування ОЗ:
будiвлi та споруди - 30 - 50 рокiв ;
обладнання - 4-7 рокiв;
транспортнi засоби - 3-5 рокiв;
iншi - 4-7 рокiв.
Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець 2011 року становила 829381 тис.грн.
Склад основних засобiв (первiсна вартiсть):
- земельнi дiлянки 349 тис.грн.
- iнвестицiйна нерухомiсть 11587 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 317163 тис.грн.
- машини та обладнання 478754 тис.грн.
- траспортнi засоби 13630 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар 5900 тис.грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1302 тис.грн.
- iнше 696 тис.грн.
Знос ОЗ на кiнець 2011 року склав 509037 тис.грн, а саме:
- земельнi дiлянки 0 тис.грн.
- iнвестицiйна нерухомiсть 6357 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 189309 тис.грн.
- машини та обладнання 295532 тис.грн.
- траспортнi засоби 12171 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар 4537 тис.грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 679 тис.грн.
- iнше 452 тис.грн.
На 31.12.2011р. коефiцiєнт зносу ОЗ склав по групах:
- земельнi дiлянки 0 %
- iнвестицiйна нерухомiсть 54,86 %
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 59,69 %
- машини та обладнання 61,73 %
- траспортнi засоби 89,30 %
- iнструменти, прилади, iнвентар 76,90 %
- iнше 64,94 %.
Станом на кiнець звiтнього перiоду ступiнь зношеностi основних фондiв 61,38 %, у тому числi промислово-виробничих 61,33 %,
Коефiцiєнт оновлення основних засобiв 0,75%.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 18586 тис. грн.
Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду ОЗ на 31.12.2011р. складає 22901 тис. грн.
Для виробництва алюмiнiю сирця та люмiнiєвої катанки ОЗ використовуються на 38%, для виробництва глинозему та технiчного кремнiю ОЗ не використовуються.
Вартiсть ОЗ, що взятi в операцiйну оренду складає 9117 тис.грн, а саме:
1.Державне пiдприємство ЗАФ: електровантажники, договiр оренди до 01.04.2012р., вартiсть - 1941 тис.грн.
2. ЗАТ "Завод алюмiнiєвої катанки": основнi засоби виробничого призначення, офiсне обладнання, договiр оренди до 31.03.2012р., вартiсть - 7176тис. грн.
Змiни в загальному розмiрi активiв ПАТ "ЗАлК", що трапились протягом 2011 року:
Списано або вiдчужено основних засобiв на суму 28115 тис.грн. у тому числi:
1. Виробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 17 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 27534 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 357 тис.грн.;
iншi на суму 34 тис.грн.
2. Невиробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 137 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 36 тис.грн.
Придбано основних засобiв на суму 6186 тис.грн. у тому числi:
1.Виробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 150 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 5813 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на 220 тис.грн.
2.Невиробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 0 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 3 тис.грн.
Нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 9892 тис.грн.
Умови користування ОЗ задовiльнi. Обмеження права власностi на основнi засоби ПАТ "ЗАлК" вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi ОЗ не було. Оформленi у заставу основнi засобiв вiдсутнi.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-755948.000 -624730.000
155682.000 155682.000
155682.000 155682.000
Опис Вартiсть чистих активiв розраховувалась згiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485. (чистi активи = необоротнi активи +оборотнi активи+витрати майбутнiх перiодiв+необоротнi активи та групи вибуття-забезпечення наступних витрат i платежiв-довгостроковi зобов`язання-поточнi зобов`язання-доходи майбутнiх перiодiв)
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства нижча вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi до законодавства України, станом на 31.12.2011р. сплачений повнiстю.