АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (до 1990 р. "Днiпровський алюмiнiєвий завод") спецiалiзується на виробництвi спецiальних марок алюмiнiю первинного, легiрованих алюмiнiєвих сплавiв для автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування, алюмiнiєвої катанки.
Будiвництво алюмiнiєвого заводу було розпочато в 1930 роцi. У 1933 роцi одержано перший Запорiзький алюмiнiй. Завод працював на привiзному глиноземi та анодах.
У 1934 роцi був пущений глиноземний цех. У 1941 роцi в зв`язку з припиненням подачi електроенергiї на заводi приступили до демонтажу та евакуацiї обладнання на Урал. Разом з обладнанням були вивезеннi всi залишки металу та сировини. По закiнченнi Великої Вiтчизняної вiйни розпочата вiдбудова Днiпровського алюмiнiєвого заводу. Перший пiслявоєнний метал завод видав 22 липня 1949 роцi.
У 1990 роцi на Днiпровському алюмiнiєвому заводi розпочата корiнна реконструкцiя. В тому ж роцi завод перетворений в Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат.
ПАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.93 р. № 210I93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.94 р. № 61I97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi". У 2011 роцi згiдно з вимогами Закону України Про акцiонернi товариства i за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ ЗАлК (Протокол № 15 вiд 20 квiтня 2011 року) найменування Вiдкритого акцiонерного товариства Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат змiнено на Публiчне акцiонерне товариство Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат .
Реєстрацiя ПАТ "ЗАлК" здiйснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв № 275р.
В 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовiй бiржi 25 % пакету акцiй, що належав державi в особi ФДМ України, була завершена приватизацiя ПАТ "ЗАлК", таким чином на цей час в статутному фондi товариства вiдсутня державна частка.
У 2011 роцi вiдбулася зупинка електролiзного виробництва через нерентабельнiсть виробництва у зв`язку з високими тарифами на електроенергiю i була сформiровона група зберiгання законсервованого устаткування, в яку включенi зупиненi виробничi потужностi: електролiзний i глиноземний цеху, ливарнi дiльницi 1,2, цех пиловловлення, автотранспортний цех, теплоелектроцентраль, ремонтнi та будiвельнi цехи.
Iнших важливих подiй не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариством.
- Спостережна рада Товариства - орган Товариства, який захищає права акцiонерiв та представляє їхнi iнтереси в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, а також контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До складу якої входять 7 осiб.
- Ревiзiйна комiсiя - орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. До складу якої входять 4 особини.
Одноосiбним виконавчим органом ПАТ ЗАлК є Генеральний директор, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, якому пiдпорядкованi пiдроздiли комбiнату:
вiддiл охорони працi та промислової безпеки;
юридичний вiддiл;
прес-служба;
бухгалтерiя (зовнiшнi сумiсники).
Дирекцiя з екологiї та якостi, до складу якої входять:
вiддiл екологiї та якостi;
лабораторiя охорони навколишнього середовища;
центральна заводська лабораторiя;
дiлянка шламоудаления.
Фiнансова дирекцiя, до складу якої входять:
фiнансово-економiчний вiддiл;
вiддiл управлiння власнiстю та корпоративних вiдносин;
служба замовника по IТ (зовнiшнiй сумiсник).
Комерцiйна дирекцiя, до складу якої входять:
вiддiл матерiально-технiчного постачання;
вiддiл оформлення вiдвантаження продукцiї;
вiддiл транспорту та логiстики;
залiзничний цех;
цех складського господарства.
Дирекцiя з персоналу, до складу якої входять:
вiддiл працi та заробiтної плати;
вiддiл кадрiв;
вiддiл розвитку та пiдготовки персоналу;
адмiнiстративно-господарська служба;
санаторiй-профiлакторiй (зовнiшнiй сумiсник);
база вiдпочинку Надiя (зовнiшнiй сумiсник).
Дирекцiя з захисту ресурсiв, до складу якої входять:
служба захисту ресурсiв;
служба охорони;
вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення.
Дирекцiя з виробництва, до складу якої входять:
група планування виробництва;
основна виробнича ливарна дiльниця;
диспетчерська служба;
група розвитку виробничих систем;
група зберiгання законсервованого устаткування.
Технiчна дирекцiя, до складу якої входять:
вiддiл головного механiка;
вiддiл головного енергетика;
вiддiл нагляду i ремонту будiвель та споруд;
дiлянка з технiчного обслуговування та ремонту механоустаткування;
дiлянка з технiчного обслуговування та ремонту електроустаткування;
електротехнiчна лабораторiя;
дiлянка тепловодогазопостачання;
дiлянка автотранспорту та будiвельної технiки;
дiлянка контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики (зовнiшнiй сумiсник);
дiлянка з експлуатацiї, ремонту та обслуговування електроустаткування КПП,СП и допомiжних цехiв.
До складу ПАТ "ЗАлК" також входять:
1. Вiдокремленi структурнi пiдроздiли без права юридичної особи:
1.1. Приднiпровське виробниче управлiння ВАТ "ЗАлК" (м. Свiтловодськ, Кiровоградська область, вул. Обсерваторна, 5), що виготовляє вироби з алюмiнiєвого профiлю (вiкна, дверi, вiтражi, кiоски, перегородки, декоративнi решiтки та iнше), рiзнi металевi конструкцiї;
До складу ППУ входять:
- керiвництво управлiння;
- персонал управлiння;
- сторожова охорона.
1.2. Санаторiй-Профiлакторiй ВАТ "ЗАлК" (м. Запорiжжя, о.Хортиця, вул. буд. Вiдпочинку, 33), який переданий в оренду як майновий комплекс без змiни цiльового призначення: лiкування та оздоровлення.
2. Дочiрнє пiдприємство "Глухiвський кар`єр кварцитiв ВАТ ЗАлК" (Сумська область, Глухiвський р-н), сел. Баничi, вул. Заводська, 18а), що видобуває кварцит, виробляє кварцит металургiйний та щебiнь будiвельний.
До складу Глухiвського кар`єру кварцитiв входять:
- керiвництво кар`єру;
- гiрничо-дробильно-сортувальна дiлянка;
- енерго-механiчна служба;
- автотранспортна дiлянка;
- дiлянка вiдвантаження продукцiї й обслуговування залiзничного господарства;
- хозслужба.
На протязi 2011р. вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом :
Створено:
Кремнiєве виробництво, до складу якої увiйшли:
група виробничо-технологiчна;
основна виробнича дiлянка кремнiю;
дiлянка пiдготовки виробництва;
дiльниця з ремонту та обслуговування устаткування кремнiю.
Дирекцiя з виробництва:
група розвитку виробничих систем;
група зберiгання законсервованого устаткування.
Виключено:
Кремнiєве виробництво:
група виробничо-технологiчна;
основна виробнича дiлянка кремнiю;
дiлянка пiдготовки виробництва;
дiльниця з ремонту та обслуговування устаткування кремнiю.
Дирекцiя з персоналу:
Комбiнат харчування.
Дирекцiя з виробництва:
- основна виробнича дiльниця з електролiзу;
- дiлянка з експлуатацiї ВПМ i пiдготовки виробництва дiлянок електролiзу;
- дiлянка з перекачування глинозему i зберiгання обладнання;
- учнiвська бригада.
Дирекцiя з екологiї та якостi:
цех пиловловлювання, шламоудаления та виробництва фтористих солей;
метрологiчна служба;
механослужба дiльницi шламоудаления.
Технiчна дирекцiя:
теплоелектроцентраль.
Реструктуризацiя:
Виробничий вiддiл дирекцiї з виробництва реорганiзований на окремi групи, а саме:
диспетчерська служба;
група зберiгання законсервованого устаткування.
Дирекцiя з екологiї та якостi:
- дiльниця шламоудаления виведена з структури цеху пиловловлювання, шламоудаления та виробництва фтористих солей, в окремий структурний пiдроздiл при дирекцiї з екологiї та якостi;
- хiмiко-аналiтичне та спектральне вiддiлення обєднанi в єдину аналiтичну лабораторiю у складi центральнiй заводськiй лабораторiї.
Комерцiйна дирекцiя:
дiльниця вантажно-розвантажувальних робiт та дiльниця центральних складiв обєднанi в єдину дiльницю складського господарства у складi цеху складського господарства.
Фiнансова дирекцiя:
фiнансовий вiддiл та планово-бюджетний вiддiл обєднанi в єдиний фiнансово-економiчний вiддiл.
Технiчна дирекцiя:
цех з обслуговування устаткування основної виробничої дiльницi та ЦПШiВФС роздiлено на дiльницi, а саме на дiльницю з обслуговування та ремонту механоустаткування i на дiльницю з обслуговування та ремонту електроустаткування;
цех з обслуговування устаткування допомiжних цехiв роздiлено на декiлька окремих дiльниць, а саме: на дiльницю контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики; дiльницю з експлуатацiї, ремонту та обслуговування електроустаткування КПП,СП та допомiжних цехiв та на електротехнiчну лабораторiю;
енергоцех роздiлено на двi окремi дiльницi: дiлянка газової служби та дiлянка з експлуатацiї та ремонту енергетичного устаткування. Пiсля виведення послуг з ремонту енергетичного устаткування ранiше вказанi дiлянки обєднано та перейменовано на дiлянку тепловодогазопостачання;
пiсля виведення послуг з ремонту та обслуговування електроустаткування допомiжних цехiв дiльниця з експлуатацiї, ремонту та обслуговування електроустаткування КПП,СП та допомiжних цехiв перейменована на дiльницю з експлуатацiї КПП,СП;
дiлянка автотранспорту i будiвельної технiки увiйшла до складу дiлянки з технiчного обслуговування й ремонту механоустаткування.
Комерцiйна дирекцiя:
автотранспортний цех переведено до складу технiчної дирекцiї у виглядi дiльницi автотранспорту i будiвельної технiки.
Iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганизацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. зi змiнами та доповненнями та здiйснюється iз застосуванням принципiв та методiв, визначених нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що затвердженi Мiнiстерством Фiнансiв України.
Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi з моменту їх виникнення та за мiсцем їх виникнення.
Облiкова полiтика на пiдприємствi проводиться вiдповiдно до наказу по пiдприємству "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на 2011 рiк", згiдно з яким передбачено детальний перелiк операцiй за всiма видами дiяльностi, аналiтичний облiк здiйснюється за всiма рахунками з використанням необхiдних субрахункiв, визначена межа суттєвостi iнформацiї та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, метод оцiнки запасiв при їх вибуттi у виробництво та iнше вiдчуження - за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), створюється забезпечення для виплат винагороди на вiдпустки, резерв сумнiвних боргiв формується виходячи з платоспроможностi дебiторiв, метод нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний, встановлено перелiк та склад статей калькулювання собiвартостi продукцiї.
Основнi засоби, придбанi до 1996 року, вiдображенi у балансi за переоцiненою вартiстю вiдповiдно до Постанов Кабiнету Мiнiстрiв України.
Основнi засоби, придбанi з 1996 року, вiдображенi у балансi за первiсною вартiстю, яка, починаючи з 1 липня 2001 року, визначається вiдповiдно до П(С)БО 7.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi до українського законодавства. До 01.07.97 р. нарахування амортизацiї проводилось за нормами, встановленими державою. З 01.07.97 р. амортизацiя нараховується методом зменшення залишкової вартостi, шляхом використання встановлених норм до податкового облiку, з 01.04.2011р. прямолiнiйним методом згiдно НКУ.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100 % його вартостi.
Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв:
будiвлi та споруди - 30 - 50 рокiв ;
обладнання - 4-7 рокiв;
транспортнi засоби - 3-5 рокiв;
iншi - 4-7 рокiв.
Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх корисного використання (але не перевищує 10 рокiв). Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом.
Дiапазон строкiв корисного використання нематерiальних активiв вiд 1 до 5 рокiв.
Запаси та товари вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть формується вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси".
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО кожної одиницi запасiв. Iнвестицiї у незавершене будiвництво об`єктiв нерухомостi облiковується за вартiстю придбання.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
У НАЦIОНАЛЬНУ КОМIСIЮ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Акцiонерам публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
Висновок щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ ЗАлК (далi Компанiя), яка складається з балансу станом на 31 грудня 2011 року, звiту про фiнансовi результати, звi-ту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначе-ну дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгал-терського Облiку (далi НП(С)БО) України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiд-готовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих ви-кривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi ре-зультатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiднос-тi до Мiжнародних Стандартiв Аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етич-них вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання доста-тньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських дока-зiв стосовно сум та пояснювальних примiток до фiнансової звiтностi. Вiдбiр процедур за-лежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих по-милок фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiд-готовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудитор-ських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю субєктiв господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Питання, що впливають на висновок
Товариство не має достатнiх облiкових даних щодо початкової вартостi основних засобiв. Ми не мали змоги переконатися у балансовiй вартостi основних засобiв, вiдображених у звiтностi у розмiрi 320,344 тисяч гривень станом на 31 грудня 2011 р. (31 грудня 2010 р.: 334,597 тисяча гривень), та у будь-якому вiдповiдному впливi на нараховану амортизацiю, оподаткування, чистий прибуток та нерозподiлений прибуток станом на 31 грудня 2011 р. та за рiк, що минув на зазначену дату.
Станом на 31 грудня 2011 р. та 2010 р. Товариство не вiдобразило в облiку резерв по ви-платах працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi та iнших довгострокових виплатах працiвникам згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Випла-ти працiвникам". Вплив такого вiдхилення вiд Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку на суму резерву по пенсiйних виплатах, оподаткування, чистий прибуток та нероз-подiлений прибуток станом на 31 грудня 2011 р. та 2010 р. та за роки, що минули на за-значенi дати, не був визначений.
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться у по-передньому роздiлi, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ ЗАлК станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до НП(С)БО в Українi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої умовно-позитивної думки, звертаємо Вашу увагу на те що Компанiя на звiтну дату бере участь, у якостi вiдповiдача, в судовiй справi №2а-0870I1822I11 про стя-гнення заборгованостi по iноземному кредиту, виданому пiд державнi гарантiї КМУ для придбання фольгопрокатного обладнання, на суму 1,193,057,721.07 грн. На дату надання аудиторського звiту розгляд справи призупинений до розгляду в апеляцiйнiй iнстанцiї. У разi визнання вимог позивача в повному обсязi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та спроможнiсть Компанiї обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання строкiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть бути необхiдними в результатi такої невизначеностi. Про такi коригуваннях буде повiдом-лено, коли вони стануть вiдомими та можуть бути оцiненi.
Компанiя на звiтну дату бере участь, у якостi вiдповiдача, в судовiй справi №05-6-48I851-48I448 про розiрвання приватизацiйного договору № КПП-307 вiд 08.02.2001 року та пове-рнення пакету акцiй ПАТ " ЗАлК" в розмiрi 68,01 % у власнiсть держави.
У разi визнання вимог позивача в повному обсязi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей висновок пiдготовлено вiдповiдно до "Положення щодо пiдготовки аудиторських ви-сновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" затвер-дженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. N 1360.
1. На нашу думку iнформацiя за видами активiв Компанiї станом на 31 грудня 2011 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.
2. На нашу думку iнформацiя за видами зобовязань Компанiї станом на 31 грудня 2011 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.
3. На нашу думку iнформацiя про власний капiтал Компанiї станом на 31 грудня 2011 ро-ку, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.
4. На нашу думку вартiсть чистих активiв Компанiї не вiдповiдає вимогам законодавства, а саме ст. 155 п. 3 Цивiльного Кодексу України. Керiвництво Компанiї, разом з власни-ками Компанiї повиннi прийняти рiшення щодо перегляду суми статутного капiталу, або лiквiдувати Компанiю. У нас вiдсутня iнформацiя щодо наявностi судових справ та рiшень суду по застосуванню вказаної статтi Цивiльного Кодексу України на практицi. В звязку з цим ми знаходимося в ситуацiї невизначеностi, оцiнюючи реальнi ризики на-стання вказаних подiй.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторо-ни) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2011 року, сплачений у встанов-ленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до НП(С)БО в Українi та вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
6. У наслiдок того, що критерiй дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фо-ндового ринку є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського пер-соналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не вислов-люємо думки стосовно цього твердження.
7. У наслiдок того, що критерiй забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до зако-нодавства України є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не ви-словлюємо думки стосовно цього твердження.
8. У наслiдок того, що критерiй вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй да-ним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не висловлюємо думки сто-совно цього твердження.
9. На нашу думку, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Компанiї "обсяг чисто-го прибутку" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року, у всiх суттєвих аспектах, роз-крита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.
10. У наслiдок того, що критерiй щодо стану виконання зобов`язань за борговими та iпотечними цiнними паперами є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiд-сутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
11. У наслiдок того, що критерiй щодо вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiд-сутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
12. На нашу думку, iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Компанiї та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", у всiх суттєвих аспек-тах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.
20 квiтня 2012 року
Балченко С. О.
Директор ТОВ БДО
Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 18 грудня 2008 року, рiшення АПУ №1972. Подовжено термiн дiї до 04 сiчня 2014 року.
Товариство "БДО " (ЄДРПОУ 20197074) має свiдоцтво № 2868 вiд 23 квiтня 2002 року про внесення до Реєстру субєктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою України
1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
ВАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.93 р. № 210I93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.94 р. № 61I97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi".
Реєстрацiя ВАТ "ЗАлК" здiйснена 30 вересня 1994 р.
Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв № 275р.
В 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовiй бiржi 25 % пакету акцiй, що належав державi в особi ФДМ України, була завершена приватизацiя ВАТ "ЗАлК", таким чином на цей час в статутному фондi товариства вiдсутня державна частка.
Нова редакцiя Статуту затверджена Загальними Зборами Акцiонерiв ВАТ ЗАлК (Протокол №14 вiд 22.07.2010 року) та зареєстрована 27.07.2010 року Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради Запорiзь-кої областi за номером 11031050020000086, яким приведено статут у вiдповiднiсть до норм Закону України Про акцiонернi товариства.
Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби звязку емiтента:
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство Запорiзький виро-бничий алюмiнiєвий комбiнат
Скорочене найменування ПАТ ЗАлК
Органiзацiйно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00194122
Код територiї за КОАТУУ 2310137200
Територiя (область) Україна, Запорiзька область
Район Орджонiкiдзенський р-н
Поштовий iндекс 69032
Населений пункт м. Запорiжжя
Вулиця, будинок Пiвденне шосе, 15
Мiжмiський код та телефон +38 (0612) 212-26-99
Факс +38 (0612) 212-27-57
E-mail
www-адреса
Товариство взяте на облiк у Державнiй податковiй iнспекцiї м. Запорiжжя 01.10.1997 року за №137.
Товариство є:
платником податку на прибуток пiдприємств на загальних пiдставах за ставкою, передбаченою п.10.1. ст.10. Закону України Про оподаткування прибутку пiдприємств (в редакцiї Закону Украї-ни № 283I97-ВР вiд 22.05.1997 року);
платником податку на додану вартiсть (iндивiдуальний податковий номер 001941208245, свiдоцтво про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть № 11045348, видане 18.03.02 року Державною податковою iнспекцiєю по роботi з великими платниками податкiв в м. Запорiжжя).
Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента
Номер свiдоцтва 11031200000000086
Дата видачi 30.09.94 року
Орган. що видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради
Заявлений статутний капiтал (грн.) 155,682,280 грн. (сто пятдесят пять мiльйонiв шiст-сот вiсiмдесят двi тисячi двiстi вiсiмдесят гривень 00 коп.)
Акцiонери, частка яких перевищує 10 вiдсоткiв статутного фонду
Найменування Частка в статутному капiталi станом на 31.12.11р.
Velbay Holdings Limited 97.5458%
Основнi види дiяльностi
Код за КВЕД Вид дiяльностi
27.42.0 Виробництво алюмiнiю
51.52.2 Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напi-вфабрикатами з них
14.21.0 Добування пiску та гравiю
55.23.0 Надання iнших мiсць для тимчасового проживання, не вiднесених до iнших гру-пувань
63.30.0 Послуги з органiзацiї подорожувань
Протягом перiоду, за який аудитором була проведена перевiрка емiтент здiйснював дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню згiдно норм Закону України вiд 1 червня 2000 року N1775-III Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi та iнших дiючих норм законодавства України щодо лiцензування дiяльностi, та має наступнi лiцензiї:
Державний орган, що видав Вид дiяльностi № Лiцензiя (Дозвiл) Дата Термiн дiї видачi
1 2 3 4 5
Нацiональна комiсiя з пи-тань регулювання електро-енергетики України Виробництво електроенергiї Серiя АБ 24.01.2007 11.01.2007-
№ 220952 10.01.2017
Нацiональна комiсiя з пи-тань регулювання електро-енергетики України Виробництво теплоенергiї на ТЕЦ та установках з використан-ням нетрадицiйних або поновля-емих джерел енергiї Серiя АВ 30.12.2009 23.11.2006-
№ 501387 22.11.2012
Державний комiтет ядер-ного регулювання України. Пiвденно-схiдна державна iнспекцiя по ядернїй та радiацiйнiй безпецi. Використання джерел iонiзуючого випромiнювання Серiя ОВ 11.05.2011 11.05.2016
№ 050313
Мiнiстерство освiти i нау-ки України Надання освiтнiх послуг нав-чальними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсової пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї Серiя АГ 21.02.2012 24.11.2011-
№ 582852 24.11.2014
Мiнiстерство освiти i нау-ки України Надання освiтнiх послуг навча-льними закладами, пов`язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсової пiдготовки, пе-репiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї Серiя АВ 15.08.2006 22.06.2006-
№ 159130 01.07.2011
Мiнiстерство транспорту та зв`язку України Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв авто-мобiльним транспортом загаль-ного користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi) Серiя АВ 12.07.2006 12.07.2006-
№ 149687 11.07.2011
Комiтет з контролю за на-ркотиками Придбання, зберiгання, переве-зення, вiдпуск прекурсорiв ( спи-ску 2 таблицi IV) "перелiку нар-котичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" Серiя АВ 07.08.2007 19.07.2007-
№346232 19.07.2012
Дозволи на здiйснення господарської дiяльностi:
№ пIп Компанiя Державний орган, що ви-дав Вид дiяльностi № Лiцен-зiя (До-звiл) Дата ви-дачi Термiн дiї
1 Український Державний Центр радiоча-стот Експлуатацiя радiоелектронного засобу мережi двостороннього сим-плексного зв`язку
23I5734-38055 18.04.2011
01.12.2012 ОАО ЗАлК
2. Український Державний Центр радiочастот Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогiчного ультрокоротко-волновому радiотелефонному зв`язку сухопутної рухомої служби БС150-23-0003505 03.03.2011
01.12.2012 ОАО ЗАлК
Український Державний Центр радiочастот Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогiчного ультрокоротко-волновому радiотелефонному зв`язку сухопутної рухомої служби
3БС150-23-0039601 25.10.2011
01.12.2012
ПАО ЗАлК
4 Український Державний Центр радiочастот Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогiчного ультрокоротко-волновому радiотелефонному зв`язку сухопутної рухомої служби БС150-23-00039602 25.10.2011
01.12.2012
ПАО ЗАлК
5 Український Державний Центр радiочастот Експлуатацiя радiоелектронного засобу аналогiчного ультрокоротко-волновому радiотелефонному зв`язку сухопутної рухомої служби БС150-23-00039603 25.10.2011
01.12.2012
ПАО ЗАлК
6. Мiнiстерство охорони навко-лишнього се-редовища України Розмiщення вiдходiв в 2011 роцi № 01.29I11 01.01.2011
31.12.2011
ОАО ЗАлК Держуправлiння в Запорiзькiй обл.
7 Мiнiстерство охорони навко-лишнього се-редовища України Розмiщення вiдходiв в 2011 роцi № 01.709I11 08.06.2011
31.12.2011
ПАО ЗАлК Держуправлiння в Запорiзькiй обл.
8 Мiнiстерство охорони навко-лишнього се-редовища України Розмiщення вiдходiв в 2012 роцi № 01.709I12 18.07.2011
31.12.2012
ПАО ЗАлК Держуправлiння в Запорiзькiй обл.
9 Министерство охраны окру-жающей при-родной среды Украины Держуправлiння в Запорiзькiй обл. На спецiальне водокористуван-ня № Укр-5435IЗап 01.01.2011
31.12.2011
ОАОЗАлК
10 ПАО ЗАлК Мiнiстерство охорони навко-лишнього се-редовища України Держуправлiння в Запорiзькiй обл. На спецiальне водокористуван-ня № Укр-5435IЗап 06.06.2011 31.12.2013
11 ОАО ЗАлК Держдепарта-мент промполiтики, охорони працi i гiрського на-гляду Продовження експлуатацiї об`єкту пiдвищеної небезпеки лiнiї по виробництву алюмiнiєвої катанки 2271.06.30-29.51.1 04.09.2006
04.09.2011
12 ПАО ЗАлК Держкомiтет України по промисловiй безпецi, охоронi працi i гiрського на-гляду Територiальне управлiння Держкомiтету України по промисловiй безпецi, охоронi працi i гiрського на-гляду по Запорiзькiй областi На виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi алюмiнiю, глинозему, кремнiю та iн. 494.11.23-27.42.0 (пере-оформ-ленний 230.10.23-27.42.0) 14.07.2010
14.07.2015
ПАО ЗАлК Держкомiтет України по промисловiй безпецi, охоронi працi i гiрського на-гляду Територiальне управлiння Держкомiтету України по промисловiй безпецi, охоронi працi i гiрського на-гляду по Запорiзькiй областi На виконання робiт пiдвищеної небезпеки при виробництвi алюмiнiю згiдно з перелiком з доповненнями. 493.11.23.-27.42.0 28.01.2010
28.01.2015
12 (пере-оформ-ленний 015.10.23-27.42.0
13 ОАО ЗАлК Мiнiстерство охорони навко-лишнього се-редовища України Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стацiонарними джерелами 2310137200-28 28.12.2010
31.12.2015
14 ПАО ЗАлК Мiнiстерство охорони навко-лишнього се-редовища України Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стацiонарними джерелами 2310137200-28 08.06.2011 31.12.2015
15 ОАО ЗАлК Мiнiстерство охорони навко-лишнього се-редовища України Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стацiонарними джерелами (профiлакторiй) 2310137200-73 04.03.2009
03.03.2014
16 ПАО ЗАлК Мiнiстерство охорони навко-лишнього се-редовища України Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стацiонарними джерелами (профiлакторiй) 2310137200-73 08.06.2011 03.03.2014
Станом на 31 грудня 2011 року в структуру Компанiї входять вiдокремленi структурнi пiдроздiли без права юридичної особи:
- Приднiпровське виробниче управлiння ВАТ "ЗАлК" (м.Свiтловодськ, Кiровоградська область, вул. Обсер-ваторна, 5), що виготовляє вироби з алюмiнiєвого профiлю (вiкна, дверi, кiоски, перегородки, декоративнi решiтки та iнше), рiзнi металевi конструкцiї;
-Санаторiй-профiлакторiй ВАТ "ЗАлК" (м. Запорiжжя, о.Хортиця, вул. Буд. вiдпочинку, 33)
- Бази вiдпочинку
- Комбiнат харчування (законсервовано)
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА ТА УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Реквiзити фiрми
Повне найменування юридичної особи або прi-звище, iм`я та по батьковi фiзичної особи ТОВ "БДО"
Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20197074
Мiсцезнаходження 49000, Днiпропетровська область Кировський р-н м. Днiпропетровськ, Сєрова, 4
Номер лiцензiї або iншого документу на цей вид дiяльностi Свiдоцтво№ 2868 Рiшення АПУ №244I4
Назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ Аудиторська палата України
Дата видачi лiцензiї або iншого документу Рiшення АПУ вiд 22.12.2011
Мiжмiський код та телефон 056-370-30-43(44)
Факс 370-30-45
Вид дiяльностi Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi по-слуги емiтенту
Опис ТОВ "БДО" - аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту, згiдно договору № 132I03АI413Д(2011) вiд 30.12.2011г
Вiдомостi про аудитора.
Прiзвище, iнiцiали Балченко С. О.
Номер, серiя, дата видачi сертифiкату аудитора АПУ Сертифiкат аудитора № 000046, серiя А, виданий 27 листопада 2003 року
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена згiдно з Нацiональними Положеннями (Стандартами) Бухгалтерсько-го Облiку (НП(С)БО). За винятком тих випадкiв. коли вказано iнше активи та пасиви вiдображаються за ме-ншою iз вартостей придбання чи реалiзацiї.
Фiнансова звiтнiсть включає:
Баланс;
Звiт про фiнансовi результати;
Звiт про рух грошових коштiв;
Звiт про змiни в акцiонерному капiталi;
Примiтки до фiнансової звiтностi.
Звiтним перiодом для Компанiї є календарний рiк. з 01 сiчня по 31 грудня.
Оцiнки керiвництва
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до НП(С)БО вимагає вiд керiвництва Компанiї виконання деяких оцiнок та припущень, якi мають вплив на значення звiтних активiв та зобовязань на дату складання фiнансової звiтностi. а також на величину доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд поточних оцiнок. Оцiнки перiодично переглядаються, коригування, якi привели до змiни облiкових оцiнок, вiдображаються у складi фiнансових результатiв того перiоду, коли вони були про-веденi.
Валюта оцiнки та представлення
Компанiя зобовязана вести бухгалтерський облiк в українських гривнах згiдно з вимогами НП(С)БО. Тому для неї валютою оцiнки є українська гривна. Операцiї в iнших валютах, що вiдрiзняються вiд валюти оцiнки. розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi.
Конвертацiя iноземних валют
Активи i пасиви. деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються за офiцiйними курсами обмiну, вста-новленими НБУ на кiнець року. Курсовi рiзницi, що виникають при конвертацiї, вiдображаються у рахунку прибуткiв i збиткiв. Результати, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються за курсами обмiну на дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають в себе грошi на рахунках в банках та депозити в банках до запитання.
Iнвестицiї
Iнвестицiї у незавершене будiвництво об`єктiв нерухомостi облiковується за вартiстю придбання.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається по реалiзацiйнiй вартостi за вирахуванням резерву по сумнiвним боргам. Для вiдображення заборгованостi за чистою вартiстю був проведений аналiз заборгованостi за стро-ками її виникнення i нарахований резерв сумнiвних боргiв.
Iнша дебiторська заборгованiсть
До складу iншої дебiторської заборгованостi включено заборгованiсть, яка не може бути включена до iнших статей дебiторської заборгованостi та пiдлягає вiдображенню у складi оборотних активiв.
Запаси
Запаси вiдображенi в звiтностi Компанiї за їх первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на застарiлi запаси. Первiсна вартiсть складається з вартостi придбання, витрат на доставку, витрат, що понесенi у виглядi сплати вiдповiдних митних зборiв, витрат на транспортування та iнших, що мали безпосереднiй звязок з придбанням запасiв. Запаси складаються з сировини, матерiалiв, запасних частин, товарiв, якi утримувались Компанiєю з метою використання їх як у основнiй дiяльностi, так i з метою наступного продажу. Облiк за-пасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi одиницi продукцiї.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за мiнусом накопиченого зносу та амортизацiї. Амо-ртизацiя нараховується згiдно податкового методу.
Нематерiальнi активи Компанiї представленi, в основному, програмним забезпеченням. Нематерiальнi акти-ви вiдображенi в облiку за вартiстю придбання за мiнусом накопиченого зносу та амортизацiї. Амортизацiя нараховуються рiвними частинами протягом строку корисного використання нематерiальних активiв.
Оренда
Компанiя виступає орендарем основних засобiв. Всi операцiї по орендi класифiкованi як операцiйна оренда. Доходи та витрати по орендi нараховуються на прямолiнiйнiй основi та включаються до складу iнших опе-рацiйних доходiв та витрат.
Визнання доходiв
Дохiд вiд продажу товару визнається у звiтi про фiнансовi результати пiсля передачi суттєвих ризикiв i ви-год володiння покупцю. Дохiд вiд наданих послуг визнається у звiтi про фiнансовi результати по закiнченнi роботи i зобов`язань. Дохiд не визнається, якщо iснує значна невизначенiсть у вiдношеннi вiдшкодування розглянутої суми, супутнiх витрат чи можливе повернення товарiв.
Iншi доходи
Компанiя отримує iнший дохiд, а саме, вiд розмiщення тимчасово вiльних коштiв. вiдсотки вiд депозитiв.
Iнший дохiд визнається. коли є впевненiсть, що Компанiя одержить економiчнi вигоди вiд проведених опе-рацiй та розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за вирахуванням витрат на його по-несення в тому перiодi, в якому проведено операцiю.
Зобовязання з пенсiйних програм
Компанiя не бере участi в iнших пенсiйних програмах. окрiм державної пенсiйної системи України. Вказана система потребує вiд роботодавця виплати поточних ставок щомiсячних внескiв, якi розраховуються на ос-новi процентних ставок, що застосовуються до фонду оплати працi. В звiтi про фiнансовi результати такi витрати вiднесенi до витрат на оплату працi працiвникiв у тому перiодi в якому вони були понесенi. У Ком-панiї не iснує програм додаткових виплат при виходi працiвникiв на пенсiю чи iнших значних компенсацiй-них програм, якi потребували б додаткових нарахувань.
Оподаткування
Витрати, повязанi зi сплатою податку на прибуток розраховуються згiдно українського податкового зако-нодавства i грунтуються на результатах податкових звiтiв та декларацiй. Номiнальна ставка податку на при-буток складає 23%.
Активи з вiдстроченого оподаткування визнаються лише у випадках, якщо iснує вiрогiднiсть того. що май-бутнi суми оподаткованого прибутку будуть достатнiми для реалiзацiї активiв з вiдстроченого оподаткуван-ня. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Компанiя переоцiнює невизнанi активи з вiдстроче-ного оподаткування, а також поточну вартiсть активiв з вiдстроченого оподаткування. Компанiя визнає ра-нiше невизнаний актив лише в тiй частинi, щодо якої iснує вiрогiднiсть її реалiзацiї проти майбутнiх прибу-ткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки. Компанiя зменшує балансову вартiсть активу з вiдстрочено-го оподаткування у випадку, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу у майбу-тнiх прибутках.
Реальнi та потенцiйнi фiнансовi активи та зобовязання
Потенцiйнi зобов`язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них надається. за виклю-ченням випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є маловiрогiд-ною.
Потенцiйнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них надається, коли мож-ливе зростання економiчних вигод.
Подiї. що вiдбулися пiсля дати складання бухгалтерського балансу
Подiї, що вiдбулися пiсля дати складання бухгалтерського балансу та якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової позицiї Компанiї на цю дату, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї. що вiдбулися пiсля дати складання балансу i якi не впливають на фiнансову позицiю Компанiї на цю дату, розкритi у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi.
Юридичнi зобовязання
В ходi звичайної дiяльностi Компанiя має справу iз судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає. що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов`язаннях, в разi виникнення такої, що є наслiдком таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Компанiї.
4. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Станом на 31.12.2011 року залишкова вартiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi, вiдображена в рядках 030, 055 Балансу, становить 320,344 тис.грн. або 31.72 % сукупних активiв емiтента.
Критерiї визнання та оцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2011 року проводились емiтентом в цiлому вiдповiдно до вимог НП(С)БО 7 Основнi засоби (далi НП(С)БО 7). затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв № 92 вiд 27.04.2000 року, та обраної облiкової полiтики.
Протягом 2011 року емiтентом не здiйснювалася переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерi-альних активiв.
Вiдповiдно до норм другого абзацу п.16 НП(С)БО 7 переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об`єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi має проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату бала-нсу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. Аудитор, в цiлях дотримання принципу обачностi, радить провести оцiнку основних засобiв.
Облiковою полiтикою емiтента встановлене застосування методу нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченого податковим законодавством до 01.04.2011 р.Законом України Про оподаткування прибут-ку пiдприємств вiд 28.12.1994 р. №334I94-ВР, а з 01.04.2011 р. - згiдно вимог ст. 145 Класифiкацiя груп основних засобiв i iнших необоротних активiв, методи нарахування амортизацiї Роздiлу III Податок на прибуток пiдприємств Податкового Кодексу України. Емiтент забезпечував послiдовнiсть застосування обраного методу нарахування амортизацiї основних засобiв протягом 2011року.
Вiдповiдно до вимог Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв. нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв (далi - Iнструкцiя №69), затвердже-ної Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994 року, згiдно Наказу № ЗАЛК-ПР_2011-01-324 вiд 13.09.2011 року Про проведення iнвентаризацiї була проведена рiчна iнвентаризацiя основних за-собiв та iнших необоротних матерiальних активiв станом на 31.10.2011 року.
За результатами iнвентаризацiї не встановлено нестач або надлишкiв основних засобiв та iнших необорот-них матерiальних активiв.
Станом на 31.12.2011 року залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображена в рядку 010 Балансу, становить 114 тис.грн. або 0.01% сукупних активiв емiтента.
Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк нематерiальних активiв протягом 2011 року здiйснювався емiтентом в цiлому у вiдповiдностi до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 Нематерiаль-нi активи (далi П(С)БО 8), затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №242 вiд 18.10.1999 ро-ку.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу. Строк корис-ної експлуатацiї нематерiальних активiв визначається щодо кожного окремого обєкту. Згiдно обраної облi-кової полiтики пiд час розрахунку вартостi, яка амортизується, лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля.
Вiдповiдно до вимог Iнструкцiї № 69 згiдно Наказу № ЗАЛК-ПР_2011-01-324 вiд 13.09.2011 року Про про-ведення iнвентаризацiї була проведена рiчна iнвентаризацiя нематерiальних активiв станом на 31.10.2010 року.
За результатами iнвентаризацiї не встановлено нестач або надлишкiв нематерiальних активiв.
Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2011 року здiйснювався з використанням рахункiв,. передбачених Планом рахункiв бухгалтерського облiку акти-вiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженим Наказом Мiнiс-терства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 року.
Данi синтетичного облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв вiдповiдають та грунтуються на даних аналiтичного облiку.
5. ЗАПАСИ
Станом на 31.12.2011 року вартiсть запасiв Компанiї, вiдображена в рядку 100-140 Балансу, дорiвнює 257,111 тис. грн., що становить 25.46 % сукупних активiв пiдприємства.
Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк запасiв протягом 2011 року здiйснювався емiтентом у вiдпо-вiдностi до вимог НП(С)БО 9 Запаси (далi - НП(С)БО 9), затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.1999 року.
Вiдповiдно до обраної облiкової полiтики оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi (для оцiнки незавершеного виробництва при випуску продукцiї) та за методом ФIФО для всих iнших запасiв.
Вiдповiдно до вимог Iнструкцiї №69 згiдно Наказу Наказу № ЗАЛК-ПР_2011-01-324 вiд 13.09.2011 року Про проведення iнвентаризацiї була проведена рiчна iнвентаризацiя запасiв станом на 30.09.2011 року. За результатами iнвентаризацiї не встановлено нестач або надлишкiв запасiв.
Облiк запасiв протягом 2011 року здiйснювався з використанням рахункiв, передбачених Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. затвердженим Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 року.
6. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННIСТЬ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ
Визнання та подальший облiк дебiторської заборгованостi та розрахункiв iз дебiторами проводився емiтен-том протягом 2011 року в цiлому у вiдповiдностi до вимог НП(С)БО 10 Дебiторська заборгованiсть (далi НП(С)БО 10), затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 237 вiд 08.10.1999 року.
Згiдно даних регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011 року дебiторська заборгованiсть складає 325,965 тис.грн., а саме:
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 160 Балансу) 46,473 тис. грн. або 4,60 % загальної дебiторської заборгованостi;
iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 210 Балансу) 1,710 тис.грн. або 0.17 % загальної дебiторської заборгованостi;
дебiторська заборгованiсть за виданими авансами (рядок 180 Балансу) 1,696 тис. грн. або 0.17 % загальної дебiторської заборгованостi;
дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 170 Балансу) 276,086 тис. грн. або 27.34 % загальної дебiторської заборгованостi.
Згiдно норм НП(С)БО 10 дебiторська заборгованiсть включається до пiдсумку Балансу за чистою реалiза-цiйною вартiстю, яка визначається як первiсна вартiсть заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Обраною облiковою полiтикою передбачене визначення величини резерву виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв.
Станом на 31.12.2011 року основними дебiторами емiтента по розрахункам за товари, роботи, послуги є:
Найменування дебiтора Сума заборгованостi. тис. грн. Вiдсоток заборгованостi в загальному обсязi. %
ООО "Завод ЛКМ" 469 1%
ТОВ "Запорiжалюмiнторг" 45,842 97%
Iншi 162 2%
46,473 100%
Станом на 31.12.2011 року вартiсть iнших оборотних активiв, вiдображена в рядку 250 Баланс, становить 4,925 тис.грн. або 0,49 % сукупних активiв емiтента.
Стаття, в основному, включає дебетовi залишки по рахунку 643 Податковi зобовязання.
7. ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Станом на 31.12.2011 року вартiсть витрат майбутнiх перiодiв, що вiдображена в рядку 270 Балансу, стано-вить 14 тис.грн.
У бухгалтерському облiку i звiтностi витрати майбутнiх перiодiв Компанiї в усiх суттєвих аспектах предста-влена, класифiкована та оцiнена згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї облiку та звiтностi в Українi.
8. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть бути представленi таким чином:
2011 рiк
Касса -
Поточнi рахунки в банку в нацiональнiй валютi 14,877
Поточнi рахунки в банку в iноземнiй валютi 209
15,086
У бухгалтерському облiку i звiтностi грошовi кошти та їх еквiваленти Компанiї в усiх суттєвих аспектах представленi, класифiкованi та оцiненi згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї облiку та звiтностi в Українi.
9. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Зареєстрований номiнальний акцiонерний капiтал, випущений Компанiєю складається з 622,729,120 прос-тих iменних акцiй номiнальною вартсть 0,25 грн кожна i скдаладає 155,682,280 грн. (сто пятдесят пять мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят двi тисячi двiстi вiсiмдесят гривень 00 коп.).
Свiдотство про реєстрацiю випуску акцiй на суму 155,682,280 грн. вiд 25.08.2010 р. видано Запорiзьким те-риторiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
Станом на 31.12.2011 року єдиним власником , частка якого в статутному капiталi перевищує 10% є Velbay Holdings Limited (Кiпр дIн 2036 Nikosia Filimona, 12), i становить 607,446,012 акцiї (97.5458% статутного фонду Компанiї)
Усi дозволенi до випуску акцiї станом на 31.12.2011 року були повнiстю оплаченi.
10. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Визнання та подальший облiк довгострокових зобов`язаннь проводився емiтентом протягом 2011 року в цi-лому у вiдповiдностi до вимог НП(С)БО 11 Зобовязання (далi НП(С)БО 11), затвердженого Наказом Мi-нiстерства фiнансiв України № 20 вiд 31.02.2000 року. НП(С)БО 12 Фiнансовi iнвестицiї (далi НП(С)БО 12), затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 91 вiд 26.04.2000 року. НП(С)БО 13 Фiнансовi iнструменти (далi НП(С)БО 13), затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 559 вiд 30.11.2001 року, НП(С)БО 17 Податок на прибуток (далi НП(С)БО 17), затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 353 вiд 28.12.2000 року.
Згiдно даних регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011 року iншi довгостроковi фiнансовi зобо-в`язання (рядок 450 Балансу) складають 812,163 тис. грн. або 80.42 % усiх пасивiв Компанiї.
В складi iнших довгострокових фiнансових зобов`язаннь облiкованi довгостроковi зобовязання якими є до-вгостроковi позики в iноземнiй валютi. Строк погашення 2014 рiк.
11. ПОТОЧНI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Визнання та подальший облiк довгострокових зобов`язаннь проводився емiтентом протягом 2011 року в цi-лому у вiдповiдностi до вимог НП(С)БО 11 Зобовязання (далi НП(С)БО 11), затвердженого Наказом Мi-нiстерства фiнансiв України № 20 вiд 31.02.2000 року.
Згiдно даних регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011 року поточнi зобов`язання складають 947,344 тис. грн. або 93.80 % усiх зобовязань Компанiї. Найбiльш суттєвими є:
Отриманi аванси (рядок 540 Балансу) 88,700 тис. грн. або 8.78 % всiх поточних зобовязань;
Поточна заборгованнiсть за довгостроковими зобов`язаннями (рядок 510 Балансу) 253,836 тис. грн. або 25.13 % всiх поточних зобовязань;
заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 530 Балансу) 332,024 тис. грн. або 32.88 % всiх поточних зобовязань;
iншi поточнi зобовязання (рядок 610 Балансу) 272,784 тис.грн. або 27.01 % всiх поточних зо-бовязань.
Згiдно даних первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку основними кредиторами емiтента по кредиторськiй заборгованостi за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2011 року є:
Найменування кредитора Сума заборгованостi. тис. грн. Вiдсоток заборгованостi в загальному обсязi. %
Aldrovandi-Consultadoria E Servicos Sociedade Uni 328,981 99.08%
Iншi 3,043 0.92%
332,024 100%
12. ОБЛIК РЕЗУЛЬТАТIВ ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI
Аудитор вважає, що їм одержанi достатнi та вiдповiднi докази, якi дозволяють стверджувати, що данi облiку про доходи, витрати та фiнансовi результати є достовiрними.
Визначення та визнання доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) протягом 2011 року здiйснювалися емiтентом у вiдповiдностi до вимог НП(С)БО 15 Дохiд (далi - НП(С)БО 15), затвердженого Наказом Мiнi-стерства фiнансiв України № 290 вiд 29.11.1999 року.
Протягом 2011 року в результатi фiнансово-господарської дiяльностi емiтентом одержано дохiд вiд реалiза-цiї товарiв, робiт, послуг в розмiрi 638,308 тис. грн. (рядок 010 Звiту про фiнансовi результати).
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг (рядок 035 Звiту про фiнансовi результати) 529,900 тис. грн. або 83,02 % вiд суми доходiв вiд реалiзацiї;
iншi операцiйнi доходи (рядок 060 Звiту про фiнансовi результати) 116,378 тис. грн. або 16.85% всiх доходiв.
Вони складаються з наступних статей:
2011 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 87,016
Дохiд вiд iнших наданих послуг 10,043
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 11,582
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 1,224
Доход от реализации необоротных активов 184
Доход от операционной аренды активов 2,698
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 3,631
116,378
iншi доходи (рядок 130 Звiту про фiнансовi результати) 41,576 тис. грн. або 6.02 % всiх доходiв:
Облiк витрат дiяльностi протягом 2011 року здiйснювався емiтентом у вiдповiдностi до вимог НП(С)БО 16 "Витрати" (далi - НП(С)БО 16), затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №318 вiд 31.12.1999 року.
Протягом 2011 року в результатi фiнансово-господарської дiяльностi емiтентом понесенi витрати в розмiрi 821,980 тис. грн., у т.ч.:
собiвартiсть реалiзованих товарiв (рядок 040 Звiту про фiнансовi результати) 510,191 тис.грн. або 62.07 % усiх витрат;
Адмiнiстративнi витрати (рядок 070 Звiту про фiнансовi результати) 46,282 тис.грн. або 5.63 % всiх витрат. Адмiнiстративнi витрати складаються з витрат на утримання та поточний ремонт основних засобiв адмiнiст-ративного призначення, амортизацiя необоротних активiв адмiнiстративного призначення, витрати на бан-кiвське обслуговування, витрати на оплату працi управлiнського персоналу та сплату внескiв на загально-обов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування, пов`язаних з такою оплатою працi, витрати на сплату податкiв та iншi витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на збут (рядок 080 Звiту про фiнансовi результати) 2,006 тис. грн. або 0.24 % всiх витрат;
Iншi операцiйнi витрати (рядок 090 Звiту про фiнансовi результати) 168,169 тис. грн. або 20.46 % всiх ви-трат:
Вони складаються з наступних статей:
2011 рiк
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 87,079
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 7,154
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 8,403
Собiвартiсть наданих послуг 11,892
Вiдшкодування пiльгової пенсiї (список№№1 и 2) 16,048
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 37,593
168,169
Фiнансовi витрати в частинi вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами та вiдсоткiв за облiгацiями (рядок 140 Звiту про фiнансовi результати) 71,651 тис. грн. або 8.72 % всiх витрат;
Iншi витрати в (рядок 160 Звiту про фiнансовi результати) 23,681 тис.грн. або 2.88 % всiх витрат.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк емiтент отримав чистий збиток в розмiрi 131,218 тис. грн.
13. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМIТЕНТА
Не вiдбулось змiни власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу,
Не порушувалося справи про банкрутство емiтента, не виносились ухвали про його санацiю,
Не порушувалися справи про банкрутство емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтент, про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, про утворення, припи-нення його фiлiй, представництв, про зменшення статутного капiталу.
Не мали мiсце факти лiстингу Iделiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi, не приймалися рiшення про викуп власних акцiй.
На нашу думку Компанiя дотримувалася порядку виконання зазначених правочинiв та стану корпоративно-го управлiння вiдповiдно до вимог Закону України Про акцiонернi товриства.
Протягом 2011 року вiдбулася змiна складу посадових осiб:
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 20.04.2011р. протокол загальних зборiв акцiонерiв №15, бiльшiстю голосiв проголосували за вiдкликання членiв Наглядової ради ПАТ "ЗАлК" у повному складi, а саме:
1. Сахань Iван Якович;
2. Тихонова Яна Робертiвна;
3. Местников Вiктор Олександрович;
4. Нефедьєва Любов Анатолiївна;
5. Ольховик Олександр Федорович;
6. Горлов Вiктор Гаврилович;
7. Арнаутов Олексiй Миколайович,
та переобрали у наступному складi:
1. Сахань Iван Якович;
2. Тихонова Яна Робертiвна;
3. Шевяков Дмитро Олександрович
4. Нефедьєва Любов Анатолiївна;
5. Ольховик Олександр Федорович;
6. Горлов Вiктор Гаврилович;
7. Арнаутов Олексiй Миколайович.
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 07.12.2011 р. протокол загальних зборiв акцiонерiв №16, бiльшiстю голосiв проголосували за обрання членiв Наглядової ради ПАТ "ЗАлК", а саме:
1. Сахань Iван Якович
2. Тихонова Яна Робертiвна
3. Шевяков Дмитро Олександрович
4. Ристик Суркунис Александра
5. Горлов Вiктор Гаврилович
6. Арнаутов Олексiй Миколайович
7. Ольховик Олександр Федорович
Збори Наглядової ради, якi вiдбулися 08.12.2011 р. протокол засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗАлК", бiльшiстю голосiв проголосували за обрання Голови Наглядової ради - Ольховика Олександра Федоровича, Заступника Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколайовича.
Цими ж зборами Наглядової ради вирiшено продати корпоративнi права в Дочiрньому пiдприємствi вiдкри-того акцiонерного товариства Запорiжський виробничий алюмiнiєвий комбiнат Глуховський кар`єр квар-цитiв, якi належать ПАО ЗАлК за цiною 6,076,070 грн. для чого заключити договiр купiвлi-продажу кор-поративних прав з Компанiєю UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED (Республiка Кiпр).
На дату закiнчення аудиторських процедур, договiр купiвлi-продажу Дочiрнього пiдприємства вiдкритого акцiонерного товариства Запорiжський виробничий алюмiнiєвий комбiнат Глуховський кар`єр не заключено.
14. ПРИПУЩЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДIЯЛЬНОСТI КОМПАНIЇ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя буде функцiонувати в май-бутньому, це припущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобовязань в ходi звичайної дiяльно-стi. Таким чином. фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi бу-ли б необхiднi, коли б Компанiя не мала можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому чи коли б Компанiя реалiзовувала свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.
15. УМОВНI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ I ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ЩО ВIДНОСЯТЬСЯ
ДО МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
Судовi спори
Компанiя на звiтну дату бере участь, у якостi вiдповiдача, в судовiй справi №2а-0870I1822I11 про стягнення заборгованостi по iноземному кредиту, виданому пiд державнi гарантiї КМУ для придбання фольгопрокат-ного обладнання, на суму 1,193,057,721.07 грн. На дату надання аудиторського звiту розгляд справи призу-пинений до розгляду в апеляцiйнiй iнстанцiї. У разi визнання вимог позивача в повному обсязi, Компанiя не зможе виконати свої зобовязання.
Компанiя на звiтну дату бере участь, у якостi вiдповiдача, в судовiй справi 05-6-48I851-48I448 про розiрван-ня приватизацiйного договору № КПП-307 вiд 08.02.2001 року та повернення пакету акцiй ПАТ " ЗАлК" в розмiрi 68,01 % у власнiсть держави.
Компанiя на звiтну дату бере участь, у якостi позивача, в судовiй справi № 5I22I06-АП про стягнення бюджетної заборгованостi у розмiрi 226 867 660,41 грн.
Податкова система
В даний час в Українi дiє низка законiв i нормативних актiв щодо рiзних податкiв i зборiв, якi утримуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi регулюють нарахування i виплату податкiв i зборiв, часто змiнюються, їх положення не завжди до кiнця вiдпрацьованi. Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв за рiшенням таких проблем. Часто iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що породжує загальну невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iсну-ють в країнах з розвиненiшою податковою системою.
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
Аналiз фiнансового стану Компанiї складається з структурного аналiзу балансового звiту, розрахунку та аналiзу фiнансових показникiв, що розрахованi на основi фiнансової звiтностi Компанiї за 2011 рiк.
16. СТРУКТУРНИЙ АНАЛIЗ БАЛАНСУ
Агрегований баланс
Актив
Актив 2011
На кiнець звi-тного перiоду Частка в роздiлi Частка в балансi
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
Залишкова вартiсть 114.00 0.03% 0.01%
Первiсна вартiсть 1,500
Знос (1,386)
Незавершене будiвництво 70,903 17.43% 7.02%
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть:
Залишкова вартiсть 320,344 78.75% 31.72%
Первiсна вартiсть 829,381
Знос (509,037)
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 14,537 3.57% 1.44%
Iншi необоротнi активи 889.00 0.22% 0.09%
Усього за роздiлом I 406,787 100.00% 40.28%
II. Оборотнi активи
Запаси 257,111 42.63% 25.46%
Дебiторська заборгованiсть 46,473 7.71% 4.60%
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 277,782 46.06% 27.51%
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,710 0.28% 0.17%
Грошовi кошти та їх еквiваленти 15,086 2.50% 1.49%
Iншi оборотнi активи 4,925.00 0.82% 0.49%
Усього за роздiлом II 603,087 100.00% 59.72%
III. Витрати майбутнiх перiодiв 14.00 100.00% 0.00%
4. НЕОБОРОТНI АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ 21.00 100.00% 0.00%
Баланс 1,009,909 100.00%
Активи компанiї зосередженi в оборотних коштах та лiквiдних активах, що дає можливiсть зробити висновок про те, що Компанiя здатна покривати свої зобовязання.
Пасив 2011
На кiнець звiтного перiоду Частка в роздiлi Частка в балансi
I. Власний капiтал
Статутний капiтал 155,682 (20.59%) 15.42%
Iнший додатковий капiтал 103,790 (13.73%) 10.28%
Резервний капiтал 2,564 (0.34%) 0.25%
Нерозподiлений прибуток (1,017,984) 134.66% (100.80%)
Усього за роздiлом I (755,948) 100.00% (74.85%)
II. Забезпечення наступних витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу 1,360 100.00% 0.13%
Усього за роздiлом II 1,360 100.00% 0.13%
III. Довгостроковi зобовязання
Iншi довгостроковi фiнансовi зобовязання 814,320 100.00% 80.63%
Усього за роздiлом III 814,320 100.00% 80.63%
IV. Поточнi зобовязання
Поточна заборгованiсть за довгосроковими зобовя-заннями 253,836 26.71% 25.13%
Кредиторська заборгованiсть 332,024 34.94% 32.88%
Поточнi зобовязання за розрахунками: 91,533 9.63% 9.06%
Iншi поточнi зобовязання 272,784 28.71% 27.01%
Усього за роздiлом IV 950,177 100.00% 94.09%
Баланс 1,009,909 100.00%
Джерела коштiв Компанiї зосередженi у виглядi довгострокових та поточних зобовязань
17. ЛIКВIДНIСТЬ
З метою аналiзу фiнансового стану пiдприємства ми склали лiквiдний баланс-нетто; активи в якому були розташованi за ступенем лiквiдностi, а пасиви за ступенем термiновостi.
Аналiз лiквiдностi балансу
Актив 2011 Пасив 2011
(А1) 1.50% (П1) 0.00%
Найбiльш лiквiднi активи Найбiльш термiновi пасиви
(А2) 0.17% (П2) 94.09%
Активи швидкої реалiзацiї Короткостроковi пасиви
(А3) 58.06% (П3) 80.77%
Активи повiльної реалiзацiї Довгостроковi пасиви
(А4) 40.28% (П4) -74.85%
Активи важкої реалiзацiї Постiйнi пасиви
Всього 100.00% Всього 100.00%
Баланс вважається абсолютно лiквiдним,коли дотримується рiвнiсть : А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.
Фактично на 31 грудня 2011 року баланс не є лiквiдним.
Розглянемо бiльш детально показники лiквiдностi, якi дають уявлення про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої борги..
18. ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТI ТА ФIНАНСОВОЇ СТАБIЛЬНОСТI
Показники лiквiдностi
Розглядаючи показники лiквiдностi варто мати на увазi, що величина їх являється досить умовною, тому що лiквiднiсть активiв i термiновiсть зобов`язань по бухгалтерському балансу можна визначити лише приблиз-но. Тому для бiльш точної оцiнки платоспроможностi слiд, використовуючи данi аналiтичного облiку, скла-сти платiжний календар, де необхiдно платiжнi засоби на вiдповiдну дату порiвняти з платiжними зобов`я-заннями на цю ж дату.
Показник 2011 Критерiй
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0.0159 у межах 1-2
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 0.63 не нижче 0.2
Показник робочого капiталу (власних оборотних коштiв) показує величину вiльних засобiв, або наскiльки його поточнi активи перевищують поточнi короткостроковi зобовязання. Його наявнiсть i розмiр свiдчать про спроможнiсть пiдприємства оплачувати свої поточнi зобов`язання i розширяти подальшу дiяльнiсть. На кiнець 2011 року пiдприємство не має робочого капiталу, значення показника вiдємне i дорiвнює (349,090) тис. грн.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зо-бовязання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта говорить про те, що пiдприємство в разi необхiдностi не зможе миттєво покрити короткострокову заборгованiсть.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобовязання можуть бути покритi поточ-ними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткостро-кових зобовязань пiдприємство має 0.63 гривень поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi пiдприємству розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами, воно зможе погасити їх за рахунок своїх обо-ротних засобiв на 63%.
Показники фiнансової стiйкостi
Показники фiнансової стiйкостi дозволяють оцiнити стабiльнiсть господарської дiяльностi пiдприємства. запас мiцностi на випадок несприятливих коливань економiчного середовища.
Показник 2011 Критерiй
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) -0.75 >0.5
Коефiцiєнт фiнансування -2.34 <1, зменьшення
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 0.46 >0, збiльшення
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами -0.37 >0.1
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану пiдприємства вiд позикових засобiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Пiдприємство повнiстю залежить вiд запозиче-них коштiв.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Пiдприємство гостро вiдчуває залежнiсть вiд залучених ко-штiв.
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами розраховується як вiдношення величини чис-того оборотного капiталу до величини оборотних активiв пiдприємства i показує забезпеченiсть пiдприємст-ва власними оборотними засобами. Пiдприємство забезпечено власними оборотними засобами.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi засоби, а яка - капiталiзована. Коефiцiєнт ма-невреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капi-талу. На 31.12.2011 р. на кожну гривню власного капiталу приходиться -0.46 гривень власних оборотних активiв.
Звiт про фiнансовi результати
Стаття звiту про фiнансовi результати 2010г 2011г Вiдхилення вiдносно 2010 року
Абсолютне %
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (то-варiв, робiт, послуг) 803,909 638,308 (165,601) (20.60%)
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї (то-варiв, робiт, послуг) 658,337 529,900 (128,437) (19.51%)
Iншi операцiйнi доходи 192,644 116,378 (76,266) (39.59%)
Адмiнiстративнi витрати (29,987) (46,282) (16,295) 54.34%
Витрати на збут (1,952) (2,006) (54) 2.77%
Iншi операцiйнi витрати (258,916) (168,169) 90,747 (35.05%)
Дохiд вiд участi в капiталi 1,948 2,901 953 0%
Iншi доходи 14,404 41,576 27,172 188.64%
Фiнансовi витрати (57,682) (71,651) (13,969) 24.22%
Втрати вiд участi в капiталi (138) 0 138 0%
Iншi витрати (12,221) (23,681) (11,460) 93.77%
Чистий прибуток (збиток) (273,780) (131,218) 142,562 0%
Показники рентабельностi
Фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства характеризуються рiвнем рентабельностi.
Показник 2011
Рентабельнiсть вкладеного капiталу -0.21
Рентабельнiсть власного капiталу -0.48
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв -0.128
Рентабельнiсть вкладеного капiталу (Чистий прибуток до середньорiчної вартостi статутного капiталу) дозволяє визначити ефективнiсть використання капiталу, iнвестованого власниками. Тобто вiн показує, скi-льки гривень прибутку заробила кожна гривня, вкладена власниками пiдприємства. Значення цього показ-ника свiдчить про те, що на кiнець року пiдприємство з однiєї гривнi, вкладеної власниками, одержувало 0.21 гривнi збитку.
Рентабельнiсть власного капiталу (Чистий прибуток до середньорiчної вартостi власного капiталу) дозво-ляє визначити ефективнiсть використання власного накопиченого капiталу. Тобто вiн показує. скiльки гри-вень прибутку заробила кожна гривня, накопиченого капiталу пiдприємства. Значення цього показника свi-дчить про те, що на кiнець року пiдприємство з однiєї гривнi капiталу одержувало 0.48 гривнi збитку.
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв (Чистий прибуток до середньорiчної вартостi активiв) дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня активiв пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про те, що на кiнець року пiдприємство з однiєї гривнi активiв одержувало 0.128 гривнi збитку.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання На комбiнатi випускаються наступнi основнi види продукцiї: алюмiнiй в чушках, алюмiнiй в злитках цилiндричних, алюмiнiєва катанка, силумiн, легованi алюмо-кремнiєвi сплави на основi алюмiнiю
Чистий алюмiнiй використовується в основному в електричнiй i харчовiй промисловостi. Легкi i одночасно мiцнi алюмiнiєвi сплави є перспективними конструкцiйними матерiалами на транспортi, в будiвельнiй промисловостi i у рядi iнших областей. Властивостi алюмiнiю i його сплавiв вiдрiзняються вiд властивостей сталей. Алюмiнiй має високу теплопровiднiсть (приблизно у 5 разiв вище, нiж в рядових сталей). Алюмiнiй характеризується низькою температурою плавлiння, причому мiцнiсть його при нагрiвi рiзко знижується. Крiм того, вiн не мiняє колiр при нагрiвi (що характерний для бiльшостi металiв).
У зв`язку з вiдсутнiстю диференцiйованих тарифiв на електроенергiю, в квiтнi 2011 року припинено виробництво первинного алюмiнiю. Проте, для задоволення потреби споживачiв внутрiшнього ринку, постачання такої продукцiї, як злиткiв цилiндричних, алюмiнiєвих сплавiв, алюмiнiю, здiйснюється з росiйських пiдприємств компанiї РУСАЛ. Поставка кремнiю технiчного та глинозему проводилася з наявностi залишкiв. У зв`язку iз зупинкою електролiзного виробництва в квiтнi 2011р., з травня 2011 року комбiнат здiйснює виробницьтво тiльки алюмiнiєва катанка з привiзного твердого алюмiнiю
Основними споживачами товарної продукцiї комбiнату є пiдприємства машинобудiвної, транспортної, хiмiчної промисловостi. Галузi споживання катанки- кабельна i металургiйна промисловостi.
У 2011 роцi основними споживачами товарної продукцiї, яка виробляється комбiнатом були: ПАТ "Завод" Пiвденкабель ", ТОВ фiрма" Крок Г.Т. ", ТОВ" Електротехнiка ", ПАТ" Запорiзький кабельний завод ", ВАТ" Одескабель ", ТОВ" Кабельний завод "Енергопром", ТОВ "Iнтеркабель Київ", ТОВ "Катех-Електро ", ТОВ" ТФ Кабель Україна ", ТОВ" Харцизький кабельний завод "Енерго", ТОВ "Кабельний завод" м. Кам`янець-Подiльський, ТОВ "Техпровод", ПрАТ "Торговий альянс" Норд ", ТОВ" Сбитресурс ", ПАТ "Укрелектроапарат", ТОВ "ТД" Бердянський кабельний завод ", ЗАТ" Азовкабель".
Залежностi вiд сезонних змiн у дiяльностi Товариства немає.
Обсяг товарної продукцiї в порiвнянних цiнах у порiвняннi зi звiтом за 2010 рiк знижено на 11,9% або на 64,4 млн.грн., що пояснюється зниженням товарного випуску алюмiнiю.
Реалiзацiя алюмiнiю в загальному обсязi за 2011 рiк порiвняно з 2010 роком зменшилася, в бiльшiй частинi за рахунок зменшення поставок катанки для металургiйної промисловостi.
Протягом 2011р., зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть ПАТ ЗАлК в основному була спрямована на iмпорт сировини i матерiалiв для забезпечення власних виробничих потреб комбiнату, а також iмпорт готової продукцiї росiйських заводiв, що входять в структуру ОК РУСАЛ, з метою подальшої реалiзацiї цих товарiв на територiї Українi.
У зв`язку зi значним зниженням обсягiв виробництва товарної продукцiї на комбiнатi, частка експорту товарної продукцiї ПАТ ЗАлК в структурi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, значно знизилася.
Експорт товарної продукцiї комбiнату здiйснювався до Республiки Бiлорусь i Росiю.
Експортна дiяльнiсть комбiнату та полiтика цiноутворювання пов`язана з свiтовими цiнами Лондонської бiржi металiв (ЛМБ). Вiдповiдно до котирувань на ЛБМ, свiтовi цiни на високосортних алюмiнiй i сплави, вiдображаючи тенденцiї виходу ринку з кризи, додали в зростаннi в першiй половинi 2011р., Але вже починаючи з серпня мiсяця, свiтовi цiни на алюмiнiй стрiмко падають. У середньому протягом року, бiржова цiна алюмiнiю змiнювалася вiд 2772 USD I MT до 1945 USD I MT.
У звiтному перiодi, по вiдношенню до рiвня цiн в 2010р., Вiдбулося пiдвищення свiтових цiн на високосортних алюмiнiй, що котируються Лондонськiй бiржi металiв (ЛБМ) на 10,23% i свiтових цiн алюмiнiєвих сплавiв - на 8,86%, вiдносно аналогiчного перiоду минулого року .
Основнi ризики в дiяльностi емiтента до проблем, що впливають на дiяльнiсть емiтента, можна вiднести:
- Виробничо технологiчнi (зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання);
Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:
1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн);
2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання);
3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента);
4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);
5) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй.
У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення використовиваючих у виробництвi основних засобiв, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.
Основною транспортною схемою, по якiй ПАТ "ЗАлК" вiдправляє продукцiю на експорт є залiзничний транспорт у напрямi Росiї, Бiлорусiя. В перiод навигацiї на рiчцi Днiпро алюмiнiй за замовленням покупця автомобiльним транспортом вiдвантажується в Запорiзький рiчний порт з подальшим вантаженням на рiчковi судна.
Основним технологiчним видом сировини, для забезпечення власних виробничих потреб, в 2011р. був алюмiнiй первинний нелегований, що поставляється залiзничним транспортом у тому числi i власним рухливим складом з правом виходу, на спiльну мережу залiзниць; автомобiльним транспотом комбiнату.
Зменшення обсягiв поставок сировини, з`явилося слiдством скорочення виробничих потужностей комбiнату.
В Українi алюмiнiєва промисловiсть представлена двома великими пiдприємствами ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод". ПАТ "ЗАлК" спецiалiзується з виробництва первинного алюмiнiю та продукцiї з нього, ТОВ "МГЗ" займається виробництом металургiйного глинозему. Ринок виробництва катанки на Українi зайнятий конкурентами, зокрема пiдприємством ПАР (колишнє ТОВ Експометалл м. Донецьк), що пропонує споживачам бiльш гнучкi умови оплати i поставки.
В свiтi конкурентами комбiнату є великi виробники алюмiнiю, якi розташованi в РФ, Європi, США та Китаї. Це достатньо великi (за обсягом виробництва) пiдприємства або компанiї, якi мають обсяги виробництва алюмiнiю первинного вiд 100 до 600 тис. тонн i бiльше.
У 2011 р. свiтове виробництво первинного алюмiнiю (без урахування Китаю) збiльшилася в порiвняннi з 2010 р. на 5,45%, до 25,614 млн. т. Свiтове середньодобове виробництво алюмiнiю склало 70,2 тис. т проти 66,5 тис. т за АППР.
Виробництво алюмiнiю в країнах Захiдної Європи зросла на 6%, до 4,027 млн. т, в Пiвнiчнiй Америцi - на 6%, до 4,969 млн. т, в Азiї (без урахування Китаю) - на 1,3%, до 2,533 млн. т, в країнах Центральної та Схiдної Європи - на 1,55%, до 4,319 млн. т, в країнах Перської затоки - на 27,5%, до 3,473 млн. т. Єдиним регiоном, де виплавка первинного алюмiнiю скоротилася, стала Пiвденна Америка (-5,2%, до 2,184 млн. т).
Завдяки високому попиту на алюмiнiй у Китаї та вiдновленню попиту в США, Європi i Японiї свiтове споживання алюмiнiю в 2011 роцi збiльшилося на 8% в порiвняннi з рiвнем 2010 року i досягло 43,8 млн. т Впевнене зростання попиту на алюмiнiй поза Китаю дозволяє говорити про вiдновлення захiдних ринкiв пiсля свiтової фiнансової кризи.
У Китаї, де обсяги нового будiвництва помiтно збiльшилися i продовжують зростати з урахуванням тенденцiї до урбанiзацiї в країнi, зростання споживання алюмiнiю в 2011 роцi становить близько 12% або 18,5 млн тонн. Китай буде нарощувати обсяг iмпорту первинного алюмiнiю в середньостроковiй перспективi. Зростання споживання алюмiнiю в Пiвнiчнiй Америцi в 2011 роцi становить 4,5% або 5,4 млн тонн за пiдсумками року. Ринок алюмiнiю в Японiї в 2011 роцi також продовжить рости: обсяг споживання збiльшено на 4% - до 1,98 млн тонн.
Попит на алюмiнiй в Захiднiй Європi в 2011 роцi вирiс на 2% i становить 6,2 млн тонн, в першу чергу завдяки пiдвищенню економiчної активностi в Нiмеччинi. Продажi алюмiнiю в Росiї i країнах СНД вирасло на 22% - до 0,9 млн тонн у зв`язку з упевненим вiдновленням машинобудування, будiвельної галузi та пакувальної промисловостi.
За звiтнiй перiод емiтент не впроваджував нових технологiй.
У якостi перспектив щодо планiв розвитку виробництва емiтентом планується забезпечити достатнiй рiвень виробництва основної продукцiї по вiдношенню, до звiтного перiоду. Але подальше збiльшення обсягiв виробництва яке безпосередньо пов`язане iз залученням значних фiнансових iнвестицiй емiтентом не планується.
Основними постачальниками емiтента за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання є: компанiя Aldrovandi-Consultadoria E Servicos Sociedade Unipessoal, LDA алюмiнiй первинний.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2007-2011 року емiтентом не здiйснювалось будь якого значного придбання або вiдчудження активiв.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2007 роцi складав 1 066 405 тис. грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2007 роцi були пов`язанi iз придбанням основних засобiв на суму 77676,7 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 1862,6 тис.грн.; машини та обладнання на суму 72725,3 тис.грн.;транспортнi засоби на суму 165,5 тис.грн.;iншi на 1762,4 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 576,7 тис.грн.;машини та обладнання на суму 290,2 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 12,3 тис.грн.; iншi на суму 281,7тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2008 роцi складав 1 280 093 тис. грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2008 роцi були пов`язанi iз придбанням основних засобiв на суму 45 454 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 7 тис.грн.; машини та обладнання на суму 44 876 тис.грн.; iншi на 601 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 60 тис.грн.;машини та обладнання на суму 4 тис.грн; iншi на суму 16тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2009 роцi складав 1 173 711 тис.грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2009 роцi були пов`язанi iз вiдчудженням та списанням основних засобiв на суму 11 799 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 389 тис.грн.; машини та обладнання на суму 6 478 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 2443 тис.грн iншi на 1 097 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 10 тис.грн.;машини та обладнання на суму 80 тис.грн; iншi на суму 45 тис.грн.
Придбано основних засобiв в 2009 роцi на суму 388 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2010 роцi складав 1039483 тис грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2010 роцi були пов`язанi iз вiдчудженням та списанням основних засобiв на суму 1 874 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 147 тис.грн.; машини та обладнання на суму 414 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 1046 тис.грн iншi на 184 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 10 тис.грн.;машини та обладнання на суму 60 тис.грн; iншi на суму 13 тис.грн.
Придбано основних засобiв в 2010 роцi на суму 1312 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2011 роцi складав 1 009 897 тис грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2011 роцi були пов`язанi iз вiдчудженням та списанням основних засобiв на суму 28115 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 17 тис.грн.; машини та обладнання на суму 27534 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 357 тис.грн.; iншi на суму 34 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 137 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.; iншi на суму 36 тис.грн.
Придбано основних засобiв в 2011 роцi на суму 6186 тис.грн.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з її господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всього основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 829 381 тис. грн. (в тому числi iнвестицiйна нерухомiсть) Введено в експлуатацiю ОЗ на суму 6 186 тис. грн.
Вартiсть ОЗ, що взятi в операцiйну оренду складає 9117 тис.грн, а саме:
Орендованi основнi засоби ПАТ "ЗАлК" на 01.01.2012 р.:
1.Державне пiдприємство з виробництва алюмiнiєвої фольги та пакувальних матерiалiв: електровантажники, договiр оренди до 01.04.2012р., вартiсть - 1941,0 тис.грн.
2. ЗАТ "Завод алюмiнiєвої катанки": основнi засоби виробничого призначення, офiсне обладнання, договiр оренди до 31.03.2012р., вартiсть - 7176,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду ОЗ на 31.12.2011р. складає 22901 тис. грн.
Протягом 2011 року значних правочинiв щодо ОЗ емiтента не було.
Виробничi потужностi комбiнату для виробництва алюмiнiю сирця та алюмiнiєвої катанки використовуються на 38%, для виробництва глинозему та технiчного кремнiю не використовуються.
Cпособами утримання активiв є надання в аренду або консервацiя (будинки, якi протягом звiтного перiоду не використовувались у виробничому процесi).
Основнi засоби виробничого призначення знаходяться на територiї комбiнату.
Що стосується екологiчних питань, то у 2011 роцi перевищень нормативiв викидiв, скидiв забруднюючих речовин у навколишнє середовище i лiмiтiв розмiщення вiдходiв на промислових полiгонах допущено не було. Екологiчнi штрафи на комбiнат не накладалися.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2011 роцi склали 626,6 тонн, що в порiвняннi з 2010 роком менше на 982,1 тонн. Зниження викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, скидiв у р. Днiпро, освiти промислових вiдходiв в 2011 роцi порiвняно з попереднiми роками вiдбулося за рахунок повної зупинки виробництва електролiтичного алюмiнiю i сплавiв, ТЕЦ i допомiжних виробництв.
Емiтент не має планiв щодо капiтального будiвництва, не планує розширювати, удосконалювати основнi засоби.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, яка заважає комбiнату працювати, розвиватися є високi тарифи на електропостачання (диференцiйний тариф на електроенергiю, прив`язаний до свiтової цiни на алюмiнiй, для комбiнату вiдмiнили у 2005 роцi).
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У 2011 роцi штрафiв не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансова полiтика комбiнату спрямована на мiнiмiзацiю збиткiв вiд операцiйної дiяльностi, а також збiльшення прибутку вiд усiх видiв дiяльностi.
Робочого капiталу для поточних потреб пiдприємства достатньо.
За оцiнками фахiвцiв емiтента для полiпшення фiнансового стану комбiнату в 2011 роцi необхiдно:
1 Оптимiзувати структуру капiталу i забезпечити його фiнансову стiйкiсть.
2 Забезпечення iнвестицiйної привабливостi пiдприємства.
3 Мiнiмiзувати фiнансовi зобов`язання, шляхом нарощування оборотного капiталу за рахунок збiльшення прибутку вiд всiх видiв дiяльностi.
4 Скоротити до мiнiмуму товарне кредитування.
5 Розширення ринкiв збуту.
6 Систематично проводити аналiз або дiагностику фiнансового стану комбiнату, його фактичних результатiв господарювання та факторiв, якi визначають рiвень i динамiку цих результатiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Загальний пiдсумок вартостi укладенних але ще не виконанних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтнього перiоду складає 54578 тис. грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв 220 000 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Плани щодо дiяльностi емiтента на найближчий та наступнi декiлька рокiв щодо розширення виробництва, реконструкцiй, полiпшення фiнансового стану, iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є поки що невизначеними.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок емiтент у звiтному роцi не проводив.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Позови, предявленi до ПАТ ЗАлК у 2011 роцi (ПАТ ЗалК - вiдповiдач):
1. 05.04.2011р. Позивач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Сума позову 1 193 057 721,07 грн.
Розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Предмет позову стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитом пiд гарантiї уряду Україна.
Розгляд справи зупинено 11.07.2011 р. до розгляду в апеляцiйнiй iнстанцiї.
2. 14.11.2011р. Позивач Черняев О.В. Сума позову 5 586,92 грн.
Розглядається в Орджонiкiдзевському районному судi м. Запорiжжя. Предмет позову поновлення на роботi, стягнення середнього заробiтку за перiод вимушеного прогулу. Позов задоволено.
Позови, предявленi ПАТ ЗалК в 2011 роцi (ПАТ ЗалК -позивач).
1. 21.01.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкових повiдомлень - рiшень № 0000500808I0 вiд 01.07.2010 р.; № 0000500808I1 вiд 18.08.2010 р.; № 0000500808 вiд 28.10.2010 р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. 24.02.2011р. постановою ЗОАС в задоволеннi позову вiдмовлено. 19.01.2012 г. апеляцiйним судом скасовано рiшення суду першої iнстанцiї. Позов задоволений на користь позивача.
2. 14.02.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000590808I0 вiд 21.08.2010 р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Призупинено до остаточного розгляду справи.
3. 21.02.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкових повiдомлень рiшень №0000510808I0 та № 0000520808I0. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Позов задоволено в повному обсязi.
4. 25.02.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкових повiдомлень рiшень № 0000540808I0 та 0000550808I0 вiд 27.09.2010, 0000707808I1 вiд 20.10.2010. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Позов задоволено.
5. 14.04.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкових повiдомлень рiшень № 0000770808I0, №0000780808I0 вiд 20.10.2010 г., №0000770808I1 та №0000780808I1 вiд 11.11.2010. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. У задоволеннi позову вiдмовлено.
6. 01.06.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову про скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000830808I0, прийнятого на пiдставi акта перевiрки № 379I08-08I00194122 (взаємини з ТОВ "Цоколь"). Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Позов задоволено в повному обсязi.
7. 01.06.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000860808I0 вiд 29.12.2010р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Позов задоволено в повному обсязi.
8. 10.06.2011р. Вiдповiдач ТОВ "Завод Лiткузмаш". Сума позову 390 567,48 грн. Предмет позову стягнення заборгованостi за несвоєчасне виконання зобов`язанням за Договором 157Д (2009) вiд 27.09.2009р.
Справа розглядається в Господарському судi Запорiзької областi. Позов задоволено.
9. 10.06.2011р. Вiдповiдач ТОВ "Завод Лiткузмаш". Сума позову 135 684,22 грн. Предмет позову стягнення заборгованостi за несвоєчасне виконання зобов`язанням за Договором 353Д(2009) вiд 15.10.2009р.
Справа розглядається в Господарському судi Запорiзької областi. Позов задоволено в повному обсязi.
10. 24.06.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000170808 вiд 04.04.2011р. та № 0000180808 от 04.04.2011р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. 14.11.2011 р. провадження у справi зупинено до вступу в законну силу Рiшення по справi № 2а - 0870I4330I11.
11. 14.07.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000300808 та № 0000310808 вiд 22.04.2011 р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. 27.09.2011р. провадження у справi зупинено до вступу в законну силу Рiшення по справi № 2а - 0870I4972I11.
12. 17.08.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000190808 та № 0000200808 вiд 05.04.2011р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Ухвалою вiд 12.09.2011 провадження у справi зупинено до розгляду справи № 2а - 0870I5489I11.
13. 21.09.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000290808 вiд 22.04.2011р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Позов задоволено в повному обсязi.
14. 29.09.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000800808 вiд 14.06.2011р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Позов задоволено в повному обсязi.
15. 04.10.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0000400808 вiд 16.05.2011р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. 26.10.2011 провадження у справi зупинено до розгляду справи № 2а - 0870I6915I11.
16. 22.11.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0001200808 вiд 03.08.2011р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Провадження у справi зупинено до розгляду справи № 2а-0870I7767I11.
17. 22.11.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0001260808 та № 0001270808 вiд 15.08.2011р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Позов задоволено в повному обсязi.
18. 27.12.2011р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. Предмет позову скасування податкового повiдомлення - рiшення № 0001370808 вiд 06.09.2011р. Справа розглядається Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом. Провадження у справi зупинено до розгляду справи № 2а - 0870I10944 I11.
Позови, де ПАТ ЗАлК виступає третьою особою.
1. 16.03.2011р. Позивач ВАТ "Кримський содовий завод", вiдповiдач ЗАТ "Київський склотарний завод". Предмет позову стягнення суми заборгованостi. Сума позову 11 661,01 грн. Справа розглядається Господарським судом м.Києва. Позов задоволено в повному обсязi.
2. 19.10.2011р. Позивач Бузина О.В., вiдповiдач Горбатих А.М. Предмет позову про усунення перешкод користування майном. Справа розглядається в Орджонiкiдзевському районному судi м. Запорiжжя. Судове засiдання вiдбулося без участi ПАТ ЗАлК.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі З 2007р. пiдприємство сертифiковане згiдно вимогам мiжнародних стандартiв ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 по системах менеджменту у сферi якостi, охорони навколишнього середовища i охорони працi.
Системи менеджменту розповсюджуються на:
oпервиннi процеси (основнi) - проектування, розробка; виробництво первинного алюмiнiю i алюмiнiєво-кремнiєвих сплавiв на його основi, алюмiнiєвої катанки, кремнiю технiчного, глинозему i гидроксида алюмiнiю;
вториннi процеси (забезпечення) - закупiвлi сировини, матерiалiв i устаткування, збут продукцiї, забезпечення енергоресурсами, ремонт основного технологiчного i енергетичного устаткування, залiзничнi i автомобiльнi перевезення, метрологiчне i iнформацiйне забезпечення, внутрiшнiй аудит;
процеси управлiння - управлiння персоналом, планування виробництва, управлiння документацiєю, вдосконалення Системи менеджменту якостi.
Фiнансове становище комбiнату залишається скрутним через гострий недолiк власних оборотних коштiв. За 2011 рiк власний капiтал має негативне значення.
Для полiпшення фiнансового стану комбiнату в 2011 роцi необхiдно:
1 Оптимiзувати структуру капiталу й забезпечити його фiнансову стiйкiсть.
2 Забезпечити iнвестицiйну привабливiсть пiдприємства.
3 Мiнiмiзувати фiнансовi зобов`язання, шляхом нарощування оборотного капiталу за рахунок збiльшення прибутку вiд всiх видiв дiяльностi.
4 Систематично вiдслiдковувати стан дебiторської заборгованостi, не допускати її збiльшення.
5 Розширювати ринки збуту.