АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
25.08.2010 142I08I1I10 Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000086029 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 622729120 155682280.000 100.0000000
Опис 22 жовтня 2007 року Департаментом фондових операцiй ПФТС прийнято рiшення про застосування процедури делiстингу до цiнних паперiв (акцiй) ПАТ "ЗАлК". З 29 жовтня 2007 року цiннi папери (акцiї) ПАТ "ЗАлК" переведенi до випуску позалiстингових цiнних паперiв. Також акцiї ПАТ "ЗАлК" перебувають у списку позалiстингових цiнних паперiв на Українськiй бiржi. На зовнiшнiх органiзацiно-оформлених ринках цiннi папери емiтента не перебувають. Додаткового випуску цiнних паперiв у звiтному перiодi не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ "ЗАлК" видано 07.07.2011р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 25.08.2010р. реєстрацiйний №142I08I1I10, видане 25 серпня 2010р. Запорiзьким територiальним управлiнням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чиннiсть.