АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ "БДО"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20197074
Місцезнаходження  дIн, Дніпропетровська область, Кiровський, 49000, м. Днiпропетровськ, Сєрова, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  № 2868
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  22.12.2011
Міжміський код та телефон  056-370-30-43(44)
Факс  370-30-45
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Надання аудиторських послуг емiтенту, згiдно договору № 132I03АI413Д(2011) вiд 30.12.2011р
 
Найменування  ПАТ "Страхова компанiя "Оранта-Сiч"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  02307292
Місцезнаходження  дIн, Запорізька область, Космiчний, 69104, м. Запорiжжя, вул. Малиновського, 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ № 569237
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  14.01.2011
Міжміський код та телефон  061-224-08-64
Факс  061-224-08-64
Вид діяльності  Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис  Cтрахування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних-транспортних засобiв.
 
Найменування  ПрАТ "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  16285602
Місцезнаходження  дIн, м. Київ, Шевченкiвський, 14330, м. Київ, вул. Воровського, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 546570
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  16.07.2010
Міжміський код та телефон  044-490-27-44
Факс  490-27-45
Вид діяльності  Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис  Страхування майна i збиткiв вiд перерви у виробництвi.
 
Найменування  ПАТ "Страхова компанiя "Лемма-Вiте"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30590333
Місцезнаходження  дIн, Харківська область, дIн, 61166, м. Харкiв, вул. Коломенська, 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 584801
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.05.2011
Міжміський код та телефон  057-702-03-86
Факс  дIн
Вид діяльності  Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис  Добровiльне довгострокове страхування життя працiвникiв.
 
Найменування  ПрАТ"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  дIн, Київська область, дIн, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  044-585-42-40
Факс  044-585-42-40
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ "ЗАлК", згiдно договору № Е211710-295Д(2010) вiд 05.10.2010р.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  33961297
Місцезнаходження  дIн, Запорізька область, дIн, 69006, м. Запорiжжя, вул. Сорок рокiв Радянської України, б.6, к.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №581170
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  14.04.2011
Міжміський код та телефон  061-222-11-40
Факс  061-222-11-40
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  Надання послуг з вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй, випуск яких дематерiалiзується згiдно договору № 304Д(2010)IЗ-10I1006-1 вiд 06.10.2010р.