АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ "IНГ Реєстратор Україна"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  31355165
Місцезнаходження  д/н, м. Київ, Подiльський р-н, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №362284
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.09.2007
Міжміський код та телефон  044-494-23-64, 65, 66
Факс  044-494-23-64
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  22.07.2010 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення припинити дiю договору на ведення реєстру № 850Д(2007) вiд 18.07.2007р. з реєстроутримувачем ТОВ "IНГ Реєстратор Україна" у зв`язку з прийняттям рiшення про проведення дематерiалiзацi
 
Найменування  ТОВ "БДО"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20197074
Місцезнаходження  д/н, Дніпропетровська область, Кировський р-н, 49000, м. Днiпропетровськ, Сєрова, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  А №000046, АПУ№197/2
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  18.12.2008
Міжміський код та телефон  056-370-30-43(44)
Факс  370-30-45
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  ТОВ "БДО"- аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту, згiдно договору № 110/03А/294Д(2010) от 05.10.2010
 
Найменування  ВАТ "Страхова компанiя "Оранта-Сiч"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  02307292
Місцезнаходження  д/н, Запорізька область, Космiчний р-н, 69104, м. Запорiжжя, вул. Малиновського, 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 377569
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  18.01.2008
Міжміський код та телефон  061-224-08-64
Факс  061-224-08-64
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  З ВАТ "Страхова компанiя "Оранта-Сiч" укладено договора про страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних-транспортних засобi
 
Найменування  ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма  Закрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  16285602
Місцезнаходження  д/н, м. Київ, Шевченкiвський р-н, 14330, м. Київ, вул. Воровського, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 299435
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  01.02.2007
Міжміський код та телефон  044-490-27-44
Факс  490-27-45
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  З ЗАТ "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО УКРАЇНА" укладено договоiр про договiр страхування майна i збиткiв вiд перерви у виробництв
 
Найменування  ЗАТ "Страхова компанiя "Лемма-Вiте"
Організаційно-правова форма  Закрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30590333
Місцезнаходження  д/н, Харківська область, д/н, 61166, м. Харкiв, вул. Коломенська, 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АБ № 123780
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  24.02.2005
Міжміський код та телефон  057-702-03-86
Факс  д/н
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  З ЗАТ "Страхова компанiя "Лемма-Вiте" укладено договiр про впровадження добровiльного довгострокового страхування життя працiвникiв комбiнат
 
Найменування  ПрАТ"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  д/н, Київська область, д/н, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  044-585-42-40
Факс  044-585-42-40
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  ПАТ"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" здiйснює дiяльнiсть щодо обслуговування емiсiї цiнних паперiв ВАТ "ЗАлК", згiдно до договору № Е211710-295Д(2010) вiд 05.10.2010
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Емiсiя"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  33961297
Місцезнаходження  д/н, Запорізька область, д/н, 69006, м. Запорiжжя, вул. Сорок рокiв Радянської України, б.6, к.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №581170
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  14.04.2011
Міжміський код та телефон  061-222-11-40
Факс  061-222-11-40
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  Зберiгач, з яким ВАТ ЗАлК уклав Договiр № 304Д(2010)/З-10/1006-1 вiд 06.10.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй, випуск яких дематерiалiзується. Термiн дiї лiцензiї - з 16.09.2009 по 16.09.2014