ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 22.02.2017

Особлива інформація на 31.01.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.01.2017ОбраноГолова Наглядової радиПавлюк Наталiя Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа член Наглядової ради Павлюк Наталiя Василiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) обрана на посаду Голови Наглядової ради Товариства; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, головний спецiалiст Фонду державного майна України, Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол Наглядової ради № 1 вiд 31.01.2017р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.