ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 18.07.2016

Особлива інформація на 13.07.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лобіков Д.В.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.07.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
4. Код за ЄДРПОУ 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 212-24-27, (061) 212-23-36
6. Електронна поштова адреса Boyko.Irina@zalk.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

14.07.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

133(2387), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

15.07.2016

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.zalk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.07.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}