АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.01.2015

Особлива інформація на 29.12.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії)

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Котюк Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.01.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.15
4. Код за ЄДРПОУ 00194122
5. Міжміський код та телефон, факс (061) 212-24-27, (061) 212-23-36
6. Електронна поштова адреса Iryna.Boyko@rusal.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.01.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

19(2023), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.01.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.zalk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.01.2015

(дата)