АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 23.02.2018

Особлива інформація на 22.02.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.02.2018ПризначеноУповноважений представник ФДМУ у складi ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАлК"Грiненко Вiктор Володимировичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Грiненко Вiктор Володимирович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних данних) призначений уповноваженим представником Фонду державного майна України, який є членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЗАлК"; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу фiнансового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i мониторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства ФДМУ; головний спецiалiст вiддiлу фiнансового планування Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторингу господарської дiяльностi Департаменту планування i мониторингу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства ФДМУ; начальник вiддiлу фiнансування, бухгалтерського облiку та звiтностi- головний бухгалтер ДПI у Дарницькому районi ГУ ДФС у м.Києвi; заступник начальника вiддiлу комунiкацiї ГУ ДФС у Полтавськiй областi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу - до загальних зборiв акцiонерiв на яких буде прийняте рiшення про змiну складу ревiзiйної комiсiї. Орган, що прийняв рiшення про призначення уповноваженого представника - Фонд державного майна України, як член ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗАлК». Обгрунтування змiн та пiдстава призначення уповноваженого представника - вiдповiдно до ст. 237 ЦК України, ЗУ «Про акцiонернi товариства», «Про управлiння об’єктами державної власностi»; наказ Фонду державного майна України № 265 вiд 22.02.2018р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.