ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 25.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лобiков Дмитро Валентинович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.10.2016

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
4. Місцезнаходження Запорiзька обл., м. Запорiжжя, 69032, Пiвденне шосе, 15
5. Міжміський код, телефон та факс (061) 212-24-57, (061) 212-23-36
6. Електронна поштова адреса zalk@zalk.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2016

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.zalk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.10.2016

(дата)