ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 25.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.08.2010142/08/1/10Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФРUA4000086029Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25622729120155682280100
На зовнiшних ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. В звiтному перiодi акцiї Товариства не торгувалися на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх ринках. Акцiонер Товариства має право вiдчужувати належнi йому акцiї Товариства на користь iншого (iнших) акцiонера (акцiонерiв), третiх осiб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному перiодi не було. У звiтному перiодi додаткової емiсiї не здiйснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розмiщення цiнних паперiв, дострокового погашення не було. Iнформацiя про випуски акцiй: мета емiсiї - первинне розмiщення цiнних паперiв; спосiб розмiщення - вiдкритий.