ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2016
Кворум зборів** 98.6
Опис Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" у складi: 1. Ланiн Едуард Анатолiйович - головою комiсiї; 2. Бойко Iрина Олександрiвна - членом комiсiї; 3. Павленко Iрина Григорiвна - членом комiсiї; 4. Васильченко Олександра Iгорiвна - членом комiсiї; 5. Крахмальов Вадим Iванович - членом комiсiї. Припинити повноваження лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв товариства, пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв в повному обсязi. 2.Обрання головуючого та секретаря рiчних загальних зборiв товариства. Вирiшили: Обрати головуючим рiчних загальних зборiв товариства - Лобiкова Дмитра Валентиновича. Обрати секретарем рiчних загальних зборiв товариства - Апалькову Лiлiю Леонiдiвну. 3.Затвердження порядку ведення (регламенту) рiчних загальних зборiв товариства. Вирiшили: Затвердити наступний порядок (регламент) проведення рiчних загальних зборiв товариства: - доповiдачам з питань порядку денного рiчних загальних зборiв товариства - до 5 хвилин; - виступи - до 3 хвилин. Голосування з питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв. Голосування проводиться за принципом "1 акцiя - 1 голос", крiм обрання членiв наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом "загальна кiлькiсть голосiв - це кiлькiсть належних акцiонеру голосуючих акцiй, помножена на кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства. Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Усi питання та пропозицiї з питань порядку денного рiчних загальних зборiв товариства надаються виключно у письмовому виглядi головi загальних зборiв товариства через секретаря загальних зборiв до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера та його представника (за наявностi), який подає питання або пропозицiю. Записи, пропозицiї, записки та iншi звернення з питань порядку денного рiчних загальних зборiв товариства, що не мiстять вказаних реквiзитiв, не розглядаються. У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв, Голова загальних зборiв акцiонерiв визначає час початку перерви та її тривалiсть. Голова зборiв ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстрацiйних карток, пiдрахунок здiйснює лiчильна комiсiя. При голосуваннi з питань за якими запропоновано бiльше одного проекту рiшення, у випадку прийняття рiшення загальними зборами з одного проекту рiшення, iншi проекти рiшень не розглядаються та не виносяться на голосування. Пiдрахунок голосiв пiд час обрання лiчильної комiсiї здiйснюється реєстрацiйною комiсiєю. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою загальних зборiв. 4.Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Вирiшили: Взяти до вiдома звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi. 5.Звiт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2015 рiк. 6.Звiт ревiзiйної комiсiї товариства про роботу за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Вирiшили: Взяти до вiдома звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк. 7.Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк. Вирiшили: Взяти до вiдома рiчний звiт товариства за 2015 рiк. 8.Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити основнi напрями дiяльностi товариства на 2016 рiк. 9.Визначення порядку покриття збитку товариства вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi. Вирiшили: Визначити, що збиток, отриманий у 2015 роцi у розмiрi 2 043 755 тис. грн, буде покритий за рахунок прибуткiв, отриманих ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" у майбутнiх роках. 10.Припинення повноважень членiв наглядової ради. Вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв наглядової ради товариства у повному складi. 11.Обрання членiв наглядової ради. Вирiшили: Обрати членами Наглядової ради товариства: 1.Харiну Наталiю Миколаївну; 2.Манькiвську Анастасiю Геннадiївну; 3.Безверху Свiтлану Володимирiвну; 4.Павлюк Наталiю Василiвну; 5.Лепявко Iрину Миколаївну; 6.Арнаутова Олексiя Миколайовича; 7.Тихонову Яну Робертiвну. 12.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. Вирiшили: Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Доручити Генеральному директору товариства пiдписати договори з членами наглядової ради ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" вiд iменi товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 23.09.2016
Кворум зборів** 68.735
Опис Загальнi збори скликалися за iнiцiативою акцiонера який є власником 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства - Фонда державного майна України. Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Вирiшили:1. Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв Товариства у складi: Лiтвiнова Лiна Миколаївна - голова комiсiї; Бондаренко Дмитро Андрiйович - член комiсiї; Шерстюк Юлiя Миколаївна - член комiсiї. 2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Товариства, пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв в повному обсязi. 2.Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. Вирiшили: 1.Обрати Головою позачергових загальних зборiв Товариства Спiрiну Олену Дмитрiвну - представника акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. 2.Обрати Секретарем позачергових загальних зборiв Товариства Ситнiк Яну Вiкторiвну - представника акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. 3.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв Товариства. Вирiшили: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборiв Товариства (далi - збори): Виступи з питань порядку денного - до 3 хв. Повторнi виступи - до 2 хв. Вiдповiдi на запитання - до 3 хв. Зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хв. Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi з зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Голова зборiв ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крiм кумулятивного голосування) мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; - на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера); - вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; - акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням. Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Бюлетень для голосування пiдписується головою Реєстрацiйної комiсiї зборiв. Бюлетень має бути пiдписаний Акцiонером (представником Акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi Акцiонера (представника Акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є Акцiонером. За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. 4.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Вирiшили: 1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 2.Уповноважити Голову та Секретаря зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. 3.Доручити керiвнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здiйснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. 5.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Вирiшили: 1.У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чиннiсть Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". 2.У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чиннiсть Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат". 6.Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складi. Вирiшили: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi. 7.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Обрати членами Наглядової ради товариства: 1.Харiну Наталiю Миколаївну; 2.Манькiвську Анастасiю Геннадiївну; 3.Безверху Свiтлану Володимирiвну; 4.Павлюк Наталiю Василiвну; 5.Лепявко Iрину Миколаївну; 6.Денисенка Вiталiя Миколайовича; 7.Кузуб Тетяну Олександрiвну. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Вирiшили: 1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2.Надати керiвнику Виконавчого органу Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. Вирiшили: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повному складi. 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1.Постернак Вiту Григорiвну; 2.Дишлюка Петра Михайловича; 3.Галигiну Вiкторiю Георгiївну; 8.Фонд державного майна України. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: 1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 2.Надати керiвнику Виконавчого органу Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.