ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобіков Дмитро Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 628234, 22.11.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор, Адвокатське обєднання "Преміум"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.12.2015, 3 роки
9) опис Згiдно зi Статутом, керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства - Дирекція. Очолює та керує діяльністю Дирекції - Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. Повноваження та обов'язки: 1)Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради. 2)Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання. 3)Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства. 4)Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства. 5)Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання. 6)На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності. 7)За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом. 8)Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради. 9)Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. 10)Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства. 11)Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора та директорів Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства. 12)Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорів) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства. 13)За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства. 14)Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства. 15)Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства. 16)Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення. 17)Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів. 18)Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство. 19)Після отримання дозволу Наглядової ради укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб. 20)Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві. 21)З урахуванням вимог Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою. 22)Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства. 23)Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами. 24)Забезпечує ефективне використання активів Товариства. 25)Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства. 26)Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради. 27)Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Посадова особа у 2016 р. отримала винагороду 393,5 тис. грн., у натуральній формі винагороду не отримувала. Стаж роботи - 19 років. Перелік посад за останні 5 років: заступник генерального директора з правових питань; керівник юридичної служби; директор; радник генерального директора; директор, генеральний директор. Особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини особа немає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Наталiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Начальник відділу Регіонального відділення ФДМУ по Тернопільській області
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних річних загальних зборів
9) опис Повноваження та обов'язки - згідно із Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. 2)Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради. 4)Ініціювати скликання засідання Наглядової ради. 5)Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів. 8)Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1)Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради. 4)Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради. 5)Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради. Згідно Статуту Голова Наглядової ради: 1)Організовує та керує роботою Наглядової ради. 2)Скликає засідання Наглядової ради та головує на них. 3)Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради. 4)Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами. 5)Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. 6)Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради. 7)На підставі рішень Загальних зборів, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії. 8)На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього. 9)Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем. 10)Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 21.04.2016 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Матис Ганни Станіславівни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду Члена Наглядової ради Павлюк Наталію Василівну (протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.). 13.07.2016р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду секретаря Наглядової ради (протокол Наглядової ради №1 від 13.07.2016р.). 23.09.2016р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, переобрали Павлюк Наталію Василівну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів №22 від 23.09.2016р.). Cтаж роботи - 38 років. Перелік посад за останні 5 років: Начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, головний спецiалiст Фонду державного майна України, Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради. Особа обiймає посаду головного спеціаліста ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. 31.01.2017р. рішенням Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Павлюк Наталію Василівну обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства (протокол НР №1 від 31.01.2017р.).


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Харіна Наталія Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1978
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, заступник начальник Управління - начальник відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних річних загальних зборів
9) опис Повноваження та обов'язки - згідно із Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. 2)Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради. 4)Ініціювати скликання засідання Наглядової ради. 5)Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів. 8)Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1)Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради. 4)Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради. 5)Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 21.04.2016 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Фонд державного майна України, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду члена Наглядової ради Харіну Наталію Миколаївну (протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.). 23.09.2016р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, переобрали Харіну Наталію Миколаївну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів №22 від 23.09.2016р.). Cтаж роботи - 17 років. Перелік посад за останні 5 років: начальник відділу, заступник начальника Управління-начальник відділу, заступник начальника відділу Фонду державного майна України, Член Наглядової ради. Особа обiймає посаду начальника відділу ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Ірина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, начальник відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних річних загальних зборів
9) опис Повноваження та обов'язки - згідно із Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. 2)Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради. 4)Ініціювати скликання засідання Наглядової ради. 5)Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів. 8)Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1)Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради. 4)Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради. 5)Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 21.04.2016 р. Загальні збори акціонерів переобрали Лепявко Ірину Миколаївну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.). 13.07.2016р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду заступника голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради №1 від 13.07.2016р.). 23.09.2016р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, переобрали Лепявко Ірину Миколаївну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів №22 від 23.09.2016р.). Стаж роботи - 31 рік. Перелік посад за останні 5 років: начальник відділу Фонду державного майна України, член наглядової ради. Особа обiймає посаду заступника начальника Управління - начальник відділу ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маньківська Анастасія Геннадіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1970
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фонд державного майна України, головний спеціаліст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних річних загальних зборів
9) опис Повноваження та обов'язки - згідно із Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. 2)Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради. 4)Ініціювати скликання засідання Наглядової ради. 5)Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів. 8)Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1)Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради. 4)Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради. 5)Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 21.04.2016 р. Загальні збори акціонерів переобрали Маньківську Анастасію Геннадіївну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.). 23.09.2016р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, переобрали Маньківську Анастасію Геннадіївну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів №22 від 23.09.2016р.). Стаж роботи - 29 років. Перелік посад за останні 5 років: головний спеціаліст, заступник начальника відділу Фонду державного майна України, член наглядової ради. Особа обiймає посаду головного спеціаліста ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безверха Світлана Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Голден тайл", начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних річних загальних зборів
9) опис Повноваження та обов'язки - згідно із Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. 2)Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради. 4)Ініціювати скликання засідання Наглядової ради. 5)Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів. 8)Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1)Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради. 4)Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради. 5)Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 21.04.2016р. Загальні збори акціонерів переобрали Безверху Світлану Володимирівну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 21.04.2016р.). 13.07.2016р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду голови Наглядової ради (протокол Наглядової ради №1 від 13.07.2016р.). 23.09.2016р. Загальні збори акціонерів, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, переобрали Безверху Світлану Володимирівну на посаду члена Наглядової ради на новий термін (протокол загальних зборів акціонерів №22 від 23.09.2016р.). Стаж роботи - 15 років. Перелік посад за останні 5 років: начальник Управління Фонду державного майна України, начальник юридичного відділу, голова наглядової ради. Особа обiймає посаду начальника Управління ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузуб Тетяна Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1980
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ГУ ДФС у м. Києві, головний державний ревізор - інспектор відділу особливо важливих перевірок
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних річних загальних зборів
9) опис Повноваження та обов'язки - згідно із Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. 2)Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради. 4)Ініціювати скликання засідання Наглядової ради. 5)Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів. 8)Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1)Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради. 4)Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради. 5)Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 23.09.2016 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Арнаутова Олексія Миколайовича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду члена Наглядової ради Кузуб Тетяну Олександрівну (протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.). Стаж роботи - 7 років. Перелік посад за останні 5 років: головний державний ревізор - інспектор, головний спеціаліст. Особа обiймає посаду головного спеціаліста ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Віталій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1980
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник начальника юридичного управління Київської міської ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, до наступних річних загальних зборів
9) опис Повноваження та обов'язки - згідно із Статутом, члени Наглядової ради мають право: 1)Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. 2)Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради. 3)Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради. 4)Ініціювати скликання засідання Наглядової ради. 5)Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора. 7)Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів. 8)Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1)Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради. 2)Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин. 3)Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради. 4)Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради. 5)Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради. 6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 7)Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2016 роцi посадова особа не отримувала. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 23.09.2016 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Тихонової Яни Робертівни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду члена Наглядової ради Денисенка Віталія Миколайовича (протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.) Стаж роботи - 16 років. Перелік посад за останні 5 років: заступник начальника відділу Фонду державного майна України; заступник начальника юридичного управління Київської міської ради; директор; начальник юридичного відділу; начальник юридичного управління. Особа обiймає посаду заступника начальника відділу ФДМУ (01601,м.Київ-133,вул.Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Долгінцева Ольга Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ " ДОНЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.12.2016, безстроково, до дати фактичного виходу Сичової І.І. з відпустки по догляду за дитиною до трьох років
9) опис Повноваження та обов'язки - Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Посадова особа у 2016 р. отримала винагороду 279528,30 грн., у натуральній формі винагороду не отримувала. Стаж роботи - 21 рік. Перелік посад за останні 5 років: головний бухгалтер. Особа обiймає посаду головного бухгалтера за сумісництвом в ТОВ "ДОНЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" (84207, Донецька обл., м.Дружківка, вул.Дружби, буд.80, оф.3). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галигіна Вікторія Георгіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ГУ Міндоходів у Запорізькій області, заступник начальника відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагороду у 2016 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 23.09.2016 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Лисенка Олександра Вікторовича, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду члена Ревізійної комісії Галигіну Вікторію Георгіївну (протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.). Стаж роботи - 23 років. Перелік посад за останні 5 років: начальник відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області; заступник начальника відділу організації та супроводження перевірок платників податків управління податкового та митного аудиту ГУ Міндоходів у Запорізькій області; заступник начальника відділу перевірок великих підприємств управління податкового контролю ДПС у Запорізькій області; заступник начальника відділу організації перевірок підприємств стратегічних галузей економіки управління податкового контролю юридичних осіб ДПА у Запорізькій області. Особа обiймає посаду начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області (69107, м.Запоріжжя,пр.Соборний, буд.166). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. У звітньому році Голову Ревізійної комісії Товариства не обрано.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фонд державного майна України
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 00032945, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** д/н
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагороду у 2016 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi . Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 23.09.2016р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Лисенка Олександра Вікторовича, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду члена Ревізійної комісії Фонд державного майна України. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Постернак Віта Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1985
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ГУ ДФС у м. Києві, головний державний ревізор - інспектор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагороду у 2016 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi . Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 23.09.2016 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Кривенко Світлани Михайлівни, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду члена Ревізійної комісії Постернак Віту Григорівну (протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.). На посаду Голови Ревізійної комісії нікого не обрано, оскільки Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією Товариства. Стаж роботи - 9 років. Перелік посад за останні 5 років: Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок платників податків ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, головний державний ревізор-інспектор відділу особливо важливих перевірок ГУ ДФС у м. Києві, головний спеціаліст Відділу контролю за фінансовою діяльністю підприємств Управління внутрівідомчого контролю Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ФДМУ. Особа обiймає посаду головного спеціаліста ФДМУ (01601, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дишлюк Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ГУ ДФС у Запорізькій області, начальник відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.09.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки: - підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період; - аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; - перевіряє дотримання встановлених норматив і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства; - здійснює аналіз фінансового становища Товариства; - здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства; - здійснює перевірку використання прибутку товариства; - здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагороду у 2016 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi . Протягом звітного періоду у персональному складі посадової особи відбулися зміни: 23.09.2016 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Мороз Галину Аркадіївну, у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії Товариства, та обрали на посаду члена Ревізійної комісії Дишлюк Петра Михайловича (протокол загальних зборів акціонерів № 22 від 23.09.2016р.). Стаж роботи - 23 роки. Перелік посад за останні 5 років: начальник відділу ГУ ДФС у Запорізькій області, начальник відділу ГУ Міндоходів у Запорізькій області, начальник відділу ДПС у Запорізькій області, заступник начальника управління - начальник відділу ДПА у Запорізькій області. Особа обiймає посаду головного спеціаліста ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорЛобiков Дмитро ВалентиновичСА, 628234, 22.11.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi000000
Член Наглядової радиПавлюк Наталiя Василiвнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиХарiна Наталiя Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиЛепявко Iрина Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиМанькiвська Анастасiя Геннадiївнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиБезверха Свiтлана Володимирiвнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиКузуб Тетяна Олександрiвнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиДенисенко Вiталiй Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерДолгiнцева Ольга Анатолiївнад/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїГалигiна Вiкторiя Георгiївнад/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїФонд державного майна Українид/н, 00032945, д/н42351492368.00949392423514923000
Член Ревiзiйної комiсiїПостернак Вiта Григорiвнад/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїДишлюк Петро Михайловичд/н, д/н, д/н000000
Усього 423514923 68.00949392 423514923 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.