ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Капітал Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38520462
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-Б, прим.№1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4549, 31.01.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" за 2016 рік Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Наглядовій раді, власникам цінних паперів ПАТ "ЗАЛК" Звіт щодо фінансових звітів Вступний параграф Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Капітал Аудит", свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 4549, відповідно до рішення Аудиторської палати України від 31.01.2013 № 264/3, дійсне до 31.01.2018р., проведено аудитфінансової звітності компаніїПублічне акціонерне товариство"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"(код ЄДРПОУ 00194122; місцезнаходження юридичної особи: 69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, будинок 15; дата державної реєстрації 30.09.1994р.), яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, Звіт про власний капітал за 2016 рік, Примітки до фінансової звітності за 2016 рік опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансових звітів за 2016 рік. Ця фінансова звітність складена управлінським персоналом із використанням описаної у примітці 3 концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ (IАS) 1 "Подання фінансових звітів". Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність підприємства підготовлена виходячи із припущення про його функціонування в майбутньому, яке передбачає спроможність підприємства реалізовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ході здійснення звичайної діяльності. Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2014 року. Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання цієї фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ (IАS) 1 "Подання фінансових звітів" та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати аудиторського висновку. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки Підприємством не нараховувалась амортизація інвестиційної нерухомості, що не узгоджується із обраною обліковою політикою, відповідно до якої об'єкти інвестиційної нерухомості обліковуються за собівартістю з нарахуванням амортизації. Визначити суму помилки та її впливу на фінансову звітність не можливо. Після проведення Товариством відповідних розрахунків, фінансовий результат буде потребувати корегування. Ми не змогли отримати достатніх аудиторських доказів щодо підтвердження торгівельної кредиторської заборгованості у розмірі 676,9 млн. грн. В силу існуючих обставин ми не змогли провести альтернативні аудиторські процедури для підтвердження цієї суми. Перелічені питання мають суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фінансові звіти підприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фінансових звітів. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог МСФЗ. Пояснювальний параграф № 1. Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на примітки № 20.0 та № 23. У складі торгівельної дебіторської заборгованості враховується заборгованість за договором оренди, за яким ведуться судові розгляди щодо повернення майна товариству. Незважаючи на це, товариство визнає за цим договором доходи та дебіторську заборгованість. У складі заборгованості за позиками враховані кредитні договори у іноземній валюті, за якими у звітному році не нараховувались та не відображались у обліку відсотки. Ці договори зняті з реєстрації в НБУ та за ними ведеться судове провадження. Пояснювальний параграф № 2. Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на наступне. Початок 2017 року в Україні характеризується загостренням внутрішніх політичних процесів, збільшенням монополії держбанків на фінансовому ринку, зростанням залежності від сировинних ринків, жорсткою програмою реформ від МВФ, несприятливою зовнішньою кон'юнктурою та скороченням рівня внутрішнього ринку, зниженням обігових коштів і купівельної спроможності населення. Криза в банківському секторі, пов'язана в тому числі із націоналізацією ПриватБанку, значні банківські ставки за кредитами приводять до високих валютних ризиків та валютних обмежень, що не стимулює приплив прямих іноземних інвестицій і стримує внутрішні інвестиції. Уряд країни вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та регуляторної систем, внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків. Воєнні дії на сході України, блокада східних територій загрожують масштабною девальвацією через падіння експорту, збільшенням боргового навантаження та недоступністю ринку сировини для металургійної промисловості. Від того, як будуть розвиватися події на сході в 2017 році, багато в чому залежать усі інші елементи економіки в країні. Дана фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан ПАТ "ЗАЛК". Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки. Вплив таких відмінностей на операції та фінансовий стан товариства може бути суттєвим. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути необхідними в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, коли вони стануть відомими та можуть бути оцінені. Основні відомості про аудиторську фірму Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Капітал Аудит", Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірма та аудиторів № 4549 от 31.01.2013р. Аудит проводився на підставі договору від 06.03.2017 № 09/17, у строк з 06.03.2017 по 31.03.2017. Аудитор ТОВ Аудиторська фірма "Капітал Аудит" О.В. Святун (Сертифікат аудитора № 006920 від 26.04.2012, чинний до 26.04.2022) Директор ТОВ Аудиторська фірма "Капітал Аудит" І.Г. Дядюра (Сертифікат аудитора серії А № 005338 від 27.06.2002, чинний до 27.06.2017) 31 березня 2017 року 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45
д/н
д/н
д/н