ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 832 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит (овердрафт) в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"29.12.20168322529.01.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н00д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/н0Xд/н
Податкові зобов'язання X 98330 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 6412639 X X
Усього зобов'язань X 6511801 X X
Опис До iнших зобов'язань вiднесенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, поточнi зобов`язання з одержаних авансiв, поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування, поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi, поточна зоборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями, пенсiйнi зобов'язання, довгостроковi забезпечення, iншi поточнi зобов`язання.