ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 104210 75403 0 0 104210 75403
будівлі та споруди 45821 35819 0 0 45821 35819
машини та обладнання 55026 36993 0 0 55026 36993
транспортні засоби 3180 2450 0 0 3180 2450
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 183 141 0 0 183 141
2. Невиробничого призначення: 37079 44540 0 0 44540 37079
будівлі та споруди 163 5542 0 0 163 5542
машини та обладнання 18 104 0 0 18 104
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 2819 0 0 0 2819
інвестиційна нерухомість 36895 36042 0 0 36895 36042
інші 3 33 0 0 3 33
Усього 141289 119943 0 0 141289 119943
Опис Терміни користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди - 15-20 років ; обладнання - 2-5 років; транспортні засоби - 5 років; інші - 4-12 років. Умови користування основними засобами задовiльнi. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 551204 тис.грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 510052 тис.грн. Ступінь зносу на початок звітного періоду 74,37%, на кінець -76,48%. Ступінь використання ОЗ: для виробництва алюмінієвої катанки, для виробництва глинозему та технічного кремнію - ОЗ не використовуються. Сума нарахованого зносу на 31.12.2016 р. становить 390109 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулось. Обмеження на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -6271152 -5477714
Статутний капітал (тис.грн.) 155682 155682
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 155682 155682
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-6271152.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(155682.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн. Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.