ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публічне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (до 1990 р. "Днiпровський алюмiнiєвий завод") спецiалiзується на виробництвi спецiальних марок алюмiнiю первинного, легiрованих алюмiнiєвих сплавiв для автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування, алюмінієвої катанки.Будiвництво алюмiнiєвого заводу було розпочато в 1930 роцi. У 1933 роцi одержано перший Запорiзький алюмiнiй. Завод працював на привiзному глиноземi та анодах. У 1934 роцi був пущений глиноземний цех. У 1941 роцi в зв`язку з припиненням подачi електроенергiї на заводi приступили до демонтажу та евакуацiї обладнання на Урал. Разом з обладнанням були вивезеннi всi залишки металу та сировини. По закiнченнi Великої Вiтчизняної вiйни розпочата вiдбудова Днiпровського алюмiнiєвого заводу. Перший пiслявоєнний метал завод видав 22 липня 1949 роцi. У 1990 роцi на Днiпровському алюмiнiєвому заводi розпочата корiнна реконструкцiя. В тому ж роцi завод перетворений в Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат.ПАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.93 р. № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.94 р. № 61/97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi". У 2011 році згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "ЗАлК" (Протокол № 15 від "20" квітня 2011 року) найменування Відкритого акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" змінено на Публічне акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат ".Реєстрацiя ПАТ "ЗАлК" здiйснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв № 275р.В 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовiй бiржi 25 % пакету акцiй, що належав державi в особi ФДМ України, була завершена приватизацiя ПАТ "ЗАлК", таким чином на цей час в статутному фондi товариства вiдсутня державна частка.У 2011 році відбулася зупинка електролізного виробництва через нерентабельність виробництва у зв`язку з високими тарифами на електроенергію і була сформіровона група зберігання законсервованого устаткування, в яку включені зупинені виробничі потужності: електролізний і глиноземний цеху, ливарні дільниці 1,2, цех пиловловлення, автотранспортний цех, теплоелектроцентраль, ремонтні та будівельні цехи. У 2012 році проведена переоцінка основних фондів комбінату. У липні 2014 зупинена і законсервована ділянка з виробництва алюмінієвої катанки. У червні 2015 року Господарський суду м. Києва своїм рішення передав Фонду державного майна контрольний пакет акцій ПАТ "ЗАлК" у розмірі 68,01%, що до останнього часу контролювався російським холдингом "РУСАЛ". Діяльність Товариства у 2016 році була спрямована на виконання річного бізнес-плану підприємства, проведення аналізу діяльності Товариства, складання плану по відновленню виробництва, розрахунок техніко-економічних та фінансових показників. На виконання затвердженого Наглядовою радою фінансового плану на 2016 рік, після дворічного простою комбінатом було відновлено виробництво алюмінієвої катанки. У 2016 році також було відновлено та запущено до роботи чавуно-ливариний цех комбінату. Здійснено першу плавку брикетованого червоного шламу в лабораторії рудовідновій печі. Зразки якого передані до військової частини Національної гвардії України в Запорізькій області для проведення випробувань. Інших важливих подій не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Наглядова рада Товариства - орган Товариства, який захищає права акцiонерiв та представляє їхнi iнтереси в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, а також контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До складу якої входять 7 осiб. - Ревiзiйна комiсiя - орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. До складу якої входять 4 особи. Керівництво поточною діяльністю Товарситва здійснює колегіальний виконавчий орган Товарситва - Дирекція. Очолює та керує діяльністю дирекції - Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною дiяльнiстю Товариства, якому пiдпорядкованi підрозділи комбінату: - відділ охорони праці та промислової безпеки; - юридичний відділ; - бухгалтерія; - фiнансово-економiчний відділ; - відділ власності та корпоративних відносин; - дільниця соцiальних об'ектiв; - група законсервованого виробництва; - відділ інформаційних технологій; - адміністративно-господарський відділ. Дирекція з захисту ресурсів, до складу якої входить: - служба охорони. Технічна дирекція, до складу якої входять: - електротехнічна лабораторія; - дільниця контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; - монтажна дільниця; - дільниця обслуговування устаткування; - дільниця шламоудаления; - лабораторія охорони навколишнього середовища; - дільниця електропостачання; - енергодільниця; - група планування виробництва; - основна виробнича дільниця лиття; - відділ головного механіка; - відділ головного енергетика; - дільниця з технічного обслуговування та ремонту електрообладнання; - центральна заводська лабораторія; - ремонтно-механічний цех; - цех металоконструкцій. Коммерційна служба, до складу якої входять: - відділ матеріально-технічного постачання; - дільниця складського господарства. Служба управління персоналом, до складу якої входять: - відділ праці та заробітной плати; - група кадрового обліку та підготовки персоналу. До складу ПАТ "ЗАлК" також входять: 1. Вiдокремленi структурні пiдроздiли без права юридичної особи: 1.1. Придніпровське виробниче управління ВАТ "ЗАлК" (м. Світловодськ, Кіровоградська область, вул. Обсерваторна, 5), 1.2. Санаторiй-Профiлакторiй ВАТ "ЗАлК" (м.Запорiжжя, о.Хортиця, вул.буд.Вiдпочинку, 33), який переданий в оренду як майновий комплекс без зміни цільового призначення: лікування та оздоровлення. Інших дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. До складу ППУ входять: - керівництво управління; - персонал управління; - сторожова охорона. Перспективи розвитку - у разі поліпшення кон'юнктури ринку можливе виробництво алюмінієвих профілів та алюмінієвих конструкцій для виробничих і побутових потреб. На протязі 2016р. відбулися зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом : Виключено: - відділ управління власністю та корпоративних відносин; - відділ управлiння персоналом; - група зберігання законсервованого устаткування; Із складу дирекції з захисту ресурсів: - службу захисту ресурсів; - розплідник службового собаківництва; - групу транспортного забезпечення. Із складу технічної дирекції: - відділ нагляду і ремонту будівель та споруд. Створено: - відділ власності та корпоративних відносин; - адміністративно-господарський відділ. У Дирекція з захисту ресурсів: - службу охорони. У технічній дирекції: - група планування виробництва; - основна виробнича дільниця лиття; - відділ головного механіка; - відділ головного енергетика; - дільниця з технічного обслуговування та ремонту електрообладнання; - центральна заводська лабораторія; - ремонтно-механічний цех; - цех металоконструкцій. У коммерційній службі: - дільницю складського господарства. Службу управління персоналом, до складу якої входять: - відділ праці та заробітной плати; - група кадрового обліку та підготовки персоналу.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; За звітний період - протягом 2016 року: - середньооблікова чисельності штатних працівників облікового складу (осіб) - 160 осіб.; - середня чисельності позаштатних працівників і осіб, які працюють за сумісництвом та за цівільно-правовим договорами - 3 особи; - фонд оплати праці, усього (тис. грн.) - 14 122,1 тис. грн. - факти змін розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно минулого року - збільшено відносно 2015 року на 2362,1 тис. грн. (20%) за рахунок пуску законсервованого виробництва з виготовлення алюмінієвої катанки. У ПАТ "ЗАлК" існує й розвивається система безперервної підготовки й розвитку персоналу в рамках діючих на комбінаті положень: 1. Положення про професійну підготовку персоналу у ПАТ "ЗАлК" 2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працівників у ПАТ "ЗАлК" з питань охорони праці 3. Положення про проведення оцінки персоналу та затвердженні цілей діяльності у ПАТ "ЗАлК" 4. Положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ПАТ "ЗАлК". У рамках вимог інтегрованих систем менеджменту (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001) на підприємстві діє стандарт підприємства "Порядок організації й проведення процесу навчання персоналу на комбінаті". Професійна підготовка персоналу здійснюється як безпосередньо на підприємстві, так і в зовнішніх організаціях і установах, що мають відповідні дозвільні документи та ліцензії. Підготовка персоналу відбувається в трьох напрямках: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації й охоплює робітників, фахівців, службовців і керівників. Існує також система формування, навчання й стажування кадрового резерву підприємства й підготовки зовнішнього резерву.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звiтного року збоку третiх осiб не надходило пропозицiї щодо реорганiзацiї.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С. На підприємстві розроблена і затверджена наказом генерального директора облікова політика підприємства. Дані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами.Метод нарахування амортизації - лінейний. Запаси оцінюються за методом ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про облікову політику не передбачений.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; На виконання затвердженого Наглядовою радою фінансового плану на 2016 рік, з вересня 2016 року виробництво алюмінієвої катанки було відновлено. Основні ринки збуту це галузі споживання катанки- кабельна і металургійна промисловості. У 2016 році основними споживачами товарної продукції, яке вироблялася комбінатом були: ТОВ "Тринадцятий елемент", ТОВ Торговий дім "Запоріжнафтострой", ТОВ "Січ-Кабель", ТОВ "Виробниче підприємство "Електротехніка". Основні ринки збуту це галузі споживання катанки - кабельна і металургійна промисловості. За звітній період було виготовлено 631,834 тонн алюмінієвої катанки, з яких реалізовано 233,5 тонн. До зниження обсягів виробництва та неможливість реалізовати продукцію призвела критична проблема Товариства по сплаті ПДВ, у якій контрагенти (постачальники, покупці) відмовились працювати з ПАТ "ЗАлК", т.к він не мав можливості на регістрацію податкових накладних. Основними ризиками в дiяльностi емiтента та проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента є виробничо-технологiчнi, а саме: зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання. Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн); 2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);5) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй.У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення основних засобів, які раніше використовувалися у виробництві, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.Заходи захисту своєї діяльності: оптимізація структури капіталу; мінімізація фінансових зобов'язань. Здійснення комплексу заходів з метою недопущення банкрутцтва Товариства; забезпечення виконання обовязкових поточних зобов'язань; здійсненню комплексу юридичних і технічних заходів з метою недопущення збільшення поточних зобовязань; забезпечення виконання соціальних зобов'язань. У якостi перспектив щодо планiв розвитку виробництва емiтентом - планується поновити та забезпечити достатнiй рiвень виробництва основної продукцiї (виробництва алюмінієвої катанки).
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Загальний розмір активів підприємства у 2011 році складав 1009897 тис. грн. Найбільш значні зміни в загальному розміріактивів у 2011 році були пов'язані з відчуженням та списанням основних засобів на суму 28115 тис. грн., у тому числі: виробничого призначення: будівлі, споруди та передавальніпристрої на суму 17 тис.грн.; машини та обладнання на суму 27534 тис.грн.; транспортні засоби на суму 357 тис.грн.; інші на суму 34 тис.грн.; невиробничого призначення: будівлі, споруди та передавальні пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 137 тис.грн.; транспортні засоби на суму 0 тис.грн.; інші на суму 36 тис.грн. Придбано основних засобів в 2011 році на суму 885 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2012 році складав 545414 тис грн. Найбільш значні зміни в загальному розміріактивів у 2012 році були пов'язаніізвідчуженням та списанням основних засобів на суму 14213 тис. грн., у тому числі: виробничого призначення: будівлі, споруди та передавальні пристрої на суму 685тис.грн.; машини та обладнання на суму 13163 тис.грн.; транспортні засоби на суму 300 тис.грн.;інші на суму 65 тис.грн.; невиробничого призначення: будівлі, споруди та передавальні пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; транспортні засоби на суму 0 тис.грн.; інші на суму 0 тис.грн. Придбано основних засобів в 2012 році на суму 1683 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2013 році складав 437190 грн. Придбано основних засобів в 2013 році на суму 367 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2013 р. змінився у зв'язку з дебюторською заборгованістю та нарахуванням зносу за основними засобами. Загальний розмір активів підприємства у 2014 році складав 263608 грн. Найбільш значні зміни в загальному розмірі активів у 2014 році були пов'язані із відчуженням та списанням основних засобів на суму 28 тис. грн., у тому числі: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 25 тис.грн.; інші на суму 3 тис.грн. Придбано основних засобів в 2014 році на суму 31 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2015 році складав 216 864 грн. Найбільш значні зміни в загальному розмірі активів у 2015 році були пов'язані із відчуженням та списанням основних засобів на суму 58 273 тис. грн., у тому числі: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 55 104 тис.грн.; будинки та споруди на суму 2 072 тис.грн., інші на суму 919 тис.грн. Придбано основних засобів у 2015 році на суму 4 тис.грн. Загальний розмір активів підприємства у 2016 році склав 241651 тис.грн., у тому числі: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 43992 тис.грн.; будинки та споруди на суму 5082 тис.грн., інші на суму 0 тис.грн. Придбано основних засобів у 2016 році на суму 8061 тис.грн. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов`язані з його господарською діяльністю. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов`язані з його господарською діяльністю
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; 1) У 2016 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Харіною Наталією Миколаївною - це договір (дата договору 28.09.2016р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 23.09.2016 р. 2) У 2016 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Маньківською Анастасією Геннадіївною - це договір (дата договору 28.09.2016р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 23.09.2016р. 3) У 2016 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Безверхою Світланою Володимирівною - це договір (дата договору 28.09.2016р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 23.09.2016р. 4) У 2016 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Павлюк Наталією Василіївною - це договір дата договору 28.09.2016р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 23.09.2016р. 5) У 2016 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Лепявко Іриной Миколаївною - це договір дата договору 28.09.2016р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 23.09.2016р. 6) У 2016 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Денисенко Віталієм Миколайовичем - це договір дата договору 28.09.2016р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 23.09.2016р. 7) У 2016 році Товариством було укладено правочин з членом Наглядової ради Кузуб Тетяною Олександрівною - це договір дата договору 28.09.2016р., сторони правочину: Товариство з одного боку, член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів від 23.09.2016р. Інших правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами у звітному році не було.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Ступінь використання ОЗ: для виробництва глинозему та технічного кремнію - ОЗ не використовуються. Зміни в загальному розмір активів ПАТ "ЗАлК", що трапились протягом 2016 року: - Списано або відчужено основних засобів на суму 49231 тис.грн., у тому числі: 1. Виробничого призначення: машини та обладнання на суму 43992 тис.грн.; будинки та споруди на суму 5082 тис.грн., інші на суму 0 тис.грн. 2. Невиробничого призначення - немає. - Придбано основних засобів на суму 8061 тис.грн. у тому числі: будинки та споруди 1539 тис. грн.;машини та обладдення 6489 тис. грн.; інструменти, прилади 31 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 2 тис.грн. Невиробничого призначення - немає. Нараховано амортизаційних відрахувань на суму 20941 тис.грн. Мiсцезнаходження основних засобiв: 69032, м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд.15. Умови користування ОЗ задовільні. Обмеження права власностi на основнi засоби ПАТ "ЗАлК" вiдсутнi. Оформленi у заставу основні засоби вiдсутнi. Суттєвих змін у вартості ОЗ не було. Емiтент не має планiв щодо капiтального будiвництва, не планує розширювати, удосконалювати основнi засоби. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: у 2016 році перевищень нормативів викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище і лімітів розміщення відходів на промислових полігонах допущено не було. Екологічні штрафи на комбінат не накладалися.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основні проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента - виробничо технологiчнi (зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання). Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести: 1) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 2) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 3) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);4) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй). Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - високий. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення використовиваючих у виробництвi основних засобiв, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Сплачено 06.09.2016р. штраф та пеня за несвоєчасну сплату податку на землю у сумі 13632,26 грн. Сплачено 18.11.2016 р. пені за несвоєчасну сплату рентної плати за спеціальне використання води у сумі 1115,05 грн. Нараховано штраф та пеня з ПДВ згідно податкових повідомлень-рішень у сумі 527204,29 грн. Грошовими коштами штрафи і пені не сплачувались, суми штрафу та пені зараховані у рахунок зменьшення дебіторської заборгованості бюджету. ПАТ "ЗАлК" сплатив штраф у сумі 170,00 грн. за подання до органів Пенсійного фонду України недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку. За неналежне виконання умов господарських договорів з контрагентами сплачено штрафних санкцій та пені у сумі 72643,72 грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента - емітент аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. У разі недостатньої або надмірної ліквідності емітент перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності. Емітент найбільшою мірою використовує власний робочий капітал для поточних потреб, при необхідності залучає позикові кошти. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента - реструктуризація непрофільних активів підприємства.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Загальний пiдсумок вартостi укладенних але ще не виконанних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає 13095,00 тис.грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв 8730,00 тис.грн.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік: забезпечення інвестиційної привабливості підприємства; здійснення комплексу заходів з метою недопущення зупинки і банкрутства Товариства; концентрування існуючих ресурсів на найбільш рентабельних і перспективних напрямках, в т.ч. виробництво алюмінієвої катанки, робота ділянки лиття, ділянки вапна, чавуно-ливарного відділення, спільне використання ЦМК і РМЦ; забезпечення виконання поточних зобов'язань Товариства; здійснення комплексу юридичних і технічних заходів з метою недопущення збільшення поточних зобов'язань, у зв'язку з простроченням їх виконання; забезпечення виконання соціальних зобов'язань Товариства та їх вирішення з урахуванням вимог та інтересів трудового колективу, а саме: - своєчасна виплата заробітної плати, виконання соціальних програм, пільг і гарантій; - забезпечення умов праці, недопущення виробничого травматизму; - взаємодія з трудовим колективом, профспілковою організацією та радою ветеранів комбінату.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися. Витрат на дослідження та розробки не було.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; 1. Дата відкриття провадження у справі 22.06.2015р. Сторони - "ДжатсонТрейдінгЛімітед", Кіпр до ПАТ "ЗАлК". Про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Розмір позовних вимог 39154924,11 дол. США. (еквівалент 30 000 000, дол. США - сума кредиту; 9 154 924,11 дол. США - відсотки). Справа № 908/3736/15 розглядається Господарським судом Запорізької області. Господарським судом Запорізької області провадження по справі зупинено Ухвалою від 17.06.2016 р.матеріали справи направлено для перевірки до СБУ. Позивач оскаржив в апеляційному порядку Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 17.06.2016 р.Донецький апеляційний господарський суд Ухвалою від 20.07.2016 р. відмовив у задоволенні апеляційної скарги. Постановою Вищого господарського суду від 28.09.2016 р. Позивачеві відмовлено у задоволенні касаційної скарги про скасування Ухвалу ДАГС від 20.07.2016 року. Ухвалою Верховного суду України від 24.11.2016р. відмовлено у перегляді Постанови Вищого господарського суду України 28.09.2016р. 2. Дата відкриття провадження у справі 19.07.2016р. Сторони - ПАТ "ЗАлК" до "Управління пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя." -. Відстрочити стягнення заборгованості на 2 роки з розстрочкою рівними частинами на 10 років по 198 473,19 грн. відстрочити оплату поточних платежів на 5 років. Розмір позовних вимог: 23 816 782,67 грн. Справа №808/2252/16 розглядається Запорізьким окружним адміністративним судом. 20.09.2016 р. в задоволенні позову відмовлено. 01.12.2016 р. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги. Ухвалою ВГСУ 07.02.2017 р. відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "ЗАлК". 3. Дата відкриття провадження у справі 03.11.2016 р. Сторони - Запорізькаоб"єднанна Державна податкова інспекція державного управління податкової фіскальної служби в Запорізькій областідо ПАТ "ЗАлК". Про надання дозволу на реалізацію майна. Розмір позовних вимог: 23 986 550,43 грн. Справа № 808/3344/16 розглядається Запорізьким окружним адміністративним судом. 23.03.2017р. розгляд справи перенесено. Дата наступного судового засідання буде повідомлено додатково.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.