ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 138032 104213 0 0 138032 104213
будівлі та споруди 51701 45821 0 0 51701 45821
машини та обладнання 81758 55029 0 0 81758 55029
транспортні засоби 3945 3180 0 0 3945 3180
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 628 183 0 0 628 183
2. Невиробничого призначення: 36718 37079 0 0 37079 36718
будівлі та споруди 181 163 0 0 181 163
машини та обладнання 30 18 0 0 30 18
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 36499 36895 0 0 36499 36895
інші 8 3 0 0 8 3
Усього 174750 141292 0 0 174750 141292
Опис Терміни користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди - 1-50 років ; обладнання - 1-50 років; транспортні засоби - 15 років; інші - 1-20 років. Умови користування основними засобами задовiльнi. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 609474 тис.грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 551204 тис.грн. Ступінь зносу на початок звітного періоду 71,33%, на кінець -74,37%. Ступінь використання ОЗ: для виробництва алюмінієвої катанки, для виробництва глинозему та технічного кремнію - ОЗ не використовуються. Сума нарахованого зносу на 31.12.2015 р. становить 409912 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулось. Обмеження на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -5477517 -3653697
Статутний капітал (тис.грн.) 155682 155682
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 155682 155682
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-5477517.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(155682.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.