ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Лобiков Дмитро Валентинович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00194122
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 69032, Запорізька область, д/н, м.Запорiжжя, вул.Пiвденне шосе, буд.15
5. Міжміський код, телефон та факс (061)212-24-27, (061)212-23-36
6. Електронна поштова адреса zalk@zalk.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

76(4364), Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.zalk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2016

(дата)