ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 97.64
Опис Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за ініціативою наглядової ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
Вирішили: Обрати Головою зборів Котюка Олександра Володимировича,
секретарем зборів Лисенка Олександра Вікторовича;
Лічильну комісію в наступному складі:
Голова лічильної комісії – Чала Ірина Григорівна, члени лічильної комісії – Бойко Ірина Олександрівна, Сакун Ганна Павлівна, Очередник Катерина Юріївна.
2.Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3.Затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік.
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради. За 2012 рік.
4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
Вирішили:Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік. річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
Вирішили: Затвердити річний звіт, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік, чистий збиток у розмірі 503 561 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів
6.Про вчинення значних правочинів.
Вирішили: Заздалегідь затвердити укладення значних правочинів, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів і що будуть укладатися Товариством впродовж одного року в ході поточної діяльності, а саме:
1) укладення Договору з Компанією RS International GMBH (Постачальник) на наступних умовах:
- предмет договору: Постачання алюмінієвій продукції;
- вартість одиниці товару: 2 900 (дві тисячі дев'ятсот) доларів США.
2) загальна сума правочину: 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) доларів.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.