ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ольховик Олександр Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор, ТОВ "Ренова - Україна"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), Голова Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) відкриває Загальні збори; 4) організовує обрання секретаря Загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства; 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини особа не має. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - Генеральний директор у представництвi ТОВ "Ренова-Україна" (01000, м.Київ, вул.Червоноармійська, 77-а). Перелік посад за останні 5 років: Голова Наглядової ради, генеральний директор. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 22 рік.


1) посада Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горлов Віктор Гаврилович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1946
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор департаменту, СНД РУСАЛу
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), секретар Наглядової ради: 1) за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради; 2) забезпечує Голову та Членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовій радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; 4) оформляє документи, виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства; 5) веде протоколи засiдань Наглядової ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - директор департаменту Фiлiiї ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." у м.Москві. Перелік посад за останні 5 років: Секретар Наглядової ради, директор департаменту. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 25 роки. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини особа не має.


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котюк Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерційний директор, ВАТ "ЗАлК"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 5 років
9) опис З 15.02.2007 р. згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства. Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) до компетенцiї Генерального директора вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, крiм тих, якi вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту або рiшень Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Генеральний директор має, зокрема, наступнi повноваження: 1. керування поточними справами Товариства; 2. розробка пропозицій щодо основних напрямків діяльності Товариства; 3. забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства; 4. забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства; 5. забезпечення обліку, раціональне використання і збереження майна Товариства; 6. забезпечення захисту державної таємниці відповідно до чинного законодавства України; 7. затвердження переліку інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією відповідно до чинного законодавства і забезпечення захисту такої інформації, у тому числі забезпечення введення та дотримання режиму комерційної таємниці у Товаристві відповідно до чинного законодавства; 8. забезпечення виконання мобілізаційних завдань Товариства; 9. організація військового обліку і мобілізаційної підготовки; 10. представляти інтереси власників Товариства у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; 11. визначення умов праці та умов її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; 12. винесення рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством; 13. підготовка для розгляду на загальних зборах пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків; 14. здійснення реалізацію прийнятих Наглядовою радою інвестиційних та інших проектів; 15. організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради; 16. організація виконання рішень Загальних зборів щодо емісії цінних паперів Товариства відповідно до чинного законодавства; 17. розгляд результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії, розробка заходів з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація їх виконання; 18. організація документообігу і звітності Товариства відповідно до чинного законодавства; 19. укладання та підпис від імені Товариства правочинів (угоди), договорів, контрактів, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом; 20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 21. укладання колективного договору; 22. приймає рішення щодо будь-яких операцій з векселями; 23. відповідно до рішень Загальних зборів або Наглядової ради здійснює права за акціями/частками участі в інших юридичних особах, що належать Товариству, (включаючи, але не обмежуючись, внесення пропозицій до порядку денного, висування кандидатур, голосування та інші); а також видає довіреності представнику Товариства для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів/учасників таких юридичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством; 24. відповідно до рішень Загальних зборів або Наглядової ради укладає договір зі зберігачем на відкриття рахунку у цінних паперах, вносить зміни у такий договір та розриває його; 25. здійснює інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, що не відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради і Ревізійної комісії, відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Посадова особа згоди щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати не надала, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Перелік посад за останні 5 років: генеральний директор, Майстер; Старший майстер; Директор заводу з виробництва присованих профелiв; Заступник начальника технiчного вiддiлу ВАТ "ЗАлК"; Заступник головного iнженера-начальник технiчного вiддiлу ВАТ "ЗАлК"; Начальник технiчного управлiння-заступник головного iнженера ВАТ "ЗАлК"; Комерцiйний директор ВАТ "ЗАлК"; Директор з перспективного розвитку-заступник Генерального директора; Голова Правлiння; Комерцiйний директор ВАТ "ЗАлК". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 24 роки. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини особа не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тихонова Яна Робертiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова представництва "Гленкор Iнтернешнл АГ"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - голова представництва та директор юридичного департаменту представництва фiрми "Гленкор Iнтернешнл АГ" (Швейцарiя) в м. Москва. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, голова представництва та директор. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 13 років.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ристик Суркуніс Олександр
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Керуючий директор, Компанія «Studio In»
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - старший адміністратор «TDM Auditors». Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, старший адміністратор, керуючий директор Компанії «Studio In». Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 7 років.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сахань Іван Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Мiнiстр працi та соцiальної полiтики України.
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала.Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, народний депутат Верховної ради України, член комiсiї Верховної ради України з питань бюджету, Голова пiдкомiсiї з питань аналiзу i контролю за виконанням бюджету та роботи по бюджетному законодавству комiсiї з питань бюджету, заступник мiнiстра працi України, перший заступник мiнiстра працi та соцiальної полiтики, мiнiстр працi та соцiальної полiтики, перший заступник керiвника апарату Верховної ради України, директор ТОВ "Український Алюмiнiй", мiнiстр працi та соцiальної полiтики, генеральний директор ТОВ "Компанiя "Алюмiнiй України". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 43 рік.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Арнаутов Олексiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор фiнансового департаменту алюмiнiєвого дiвiзiону, фiлiї ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - в.о. директора з алюмінієвого бізнесу алюмiнiєвого дивiзiону ЗАТ "РУСАЛ-Управляюча Компанiя" у м. Москва. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, директор фiнансового департаменту. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 12 років.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевяков Дмитрій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний спеціаліст департаменту корпоративних процедур, філія АТ «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцарія) в РФ
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 3 роки
9) опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд 20.04.2011 р. (Протокол №15), члени Наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, а також доручень Наглядової ради, знайомитись iз документами Товариства, отримувати їхнi копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов`язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - головний спеціаліст департаменту корпоративних процедур філія АТ «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцарія) в РФ. Перелік посад за останні 5 років: член Наглядової ради, головний спеціаліст департаменту корпоративних процедур, заступник начальника служби безпеки представництво авіакомпанії «ЕЛ-АЛ Ізраїльські авіалінії» м. Москва. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 6 років.


1) посада Голова ревізійної комісії, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сичова Інна Йосипівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора Зап.філії ТОВ "РУСАЛ-Центр Обліку Миколаїв"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 5 років
9) опис Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) призначена Ревізійна комісія, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. За перебування на посаді голови ревізійної комісії додаткової винагороди посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi у 2013 роцi. Як головний бухгалтер зазначена особа згоди, щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати не надала, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Обіймає посади на iнших пiдприємствах - директор Запорiзької фiлiї ТОВ "РУСАЛ-Центр облiку Миколаїв", (54051, Миколаївська обл., Жовтневий район, село Галицинове, вул.Набережна, буд.48). Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Перелік посад за останні 5 років: Голова ревізійної комісії, заступник диретора. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 14 років.


1) посада Член Ревізійної крмісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Синявська Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фінансового відділу, ПАТ «ЗАлК»
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 5 років
9) опис Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) призначена Ревізійна комісія, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. За перебування на посаді члена ревізійної комісії додаткової винагороди у 2013 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi . Як фінансовий директор зазначена особа згоди, щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати не надала, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, фінансовий диретор. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 15 років.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Олександр Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник нач.юридич. відділу, ПАТ "ЗАлК"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 5 років
9) опис Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) призначена Ревізійна комісія, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. За перебування на посаді члена ревізійної комісії додаткової винагороди у 2013 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi . Як начальник юридичного відділу зазначена особа згоди, щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати не надала, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, начальник юридичного відділу. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 8 років.


1) посада Член Ревізійної крмісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Круглова Світлана Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Нач.фінанс.відділу ПАТ "ЗАлК"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2011, 5 років
9) опис Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) призначена Ревізійна комісія, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй радi Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними обов`язками є ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. За перебування на посаді члена ревізійної комісії додаткової винагороди у 2013 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi . Як провідний економіст зазначена особа згоди, щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати не надала, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини посадова особа не має. Перелік посад за останні 5 років: член ревізійної комісії, провідний економіст. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Стаж керівної роботи 7 років.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової радиСахань Іван Яковичд/н, д/н, д/н10.00000021000
Голова ревізійної комісії, головний бухгалтерСичова Інна Йосипівнад/н, д/н, д/н10.000000210000
Генеральний директорКотюк Олександр Володимировичд/н, д/н, д/н30000.0004823000000
Член Наглядової радиРистик Суркуніс Олександрд/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиОльховик Олександр Федоровичд/н, д/н, д/н100.00000210000
Член Наглядової радиТихонова Яна Робертiвнад/н, д/н, д/н10.00000021000
Секретар Наглядової радиГорлов Віктор Гавриловичд/н, д/н, д/н10.00000021000
Член Наглядової радиШевяков Дмитрій Олександровичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиАрнаутов Олексiй Вiкторовичд/н, д/н, д/н10.00000021000
Член Ревізійної крмісіїЛисенко Олександр Вікторовид/н, д/н, д/н690.0000169000
Член Ревізійної крмісіїКруглова Світлана Володимирівнад/н, д/н, д/н10000.000161000000
Член Ревізійної крмісіїСинявська Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н30000.0004823000000
Усього 7084 0.001137 7093 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.