ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придб., зберіг., реаліз. (від-пуск), використ. прекурсо-рів Спис.2 таб.IV) «Пе-реліку наркот. засобів, псі-хотроп. речовин та прекур-сорів»№26956020.06.2013Державна Служба Україны по контролю за наркотиками20.06.2018
Опис:
Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
Використання джерел iонiзуючого випромiнюванняОВ-05031211.05.2011Державний комiтет ядерного регулювання України. Пiвденно-схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радi11.05.2016
Опис:
Лiцензiя необхiдна ПАТ "ЗАлК" для лабораторiї, яка у виробництвi використовує прилади для iонизуючого випромiнювання. Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсової пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiїАГ №58285221.02.2012Мiнiстерство освiти i науки України01.07.2014
Опис:
Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.