ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
В розділі основні відомості про емітента замість серії і номеру свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи вказано данні Виписки з ЄДРПОУ. До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі та відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії не вказується, оскільки акції Товариства державі не належать та не передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється, оскільки емiтент є акцiонерним товариством. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдстутня, оскiльки Емiтент не входить до будь яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не проводило рейтингову оцiнку емiтента та цiнних паперiв емiтента. Посада корпоративного секретаря на Товаристві вiдсутня. Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. За результатами звітнього та попереднього років рішення про виплату дивідендів не приймалося. Iнформацiя щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду не виникала. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск iнших ЦП емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв розкривається у разi надання гарантiї третьою особою щодо виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв, за яким надано такi гарантiї вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. Інформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відсутня, оскільки фінансов звітність емітента була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Відомості про аудиторський висновок (звіт) не надається, оскільки Товариство є публічним акціонерним Товариством. У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому "Звіт про корпоративне управління" не заповнюється. У розділі «Текст аудиторського висновку» не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня, оскiльки цiльовi облiгацiї не випускались.