ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публічне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (до 1990 р. "Днiпровський алюмiнiєвий завод") спецiалiзується на виробництвi спецiальних марок алюмiнiю первинного, легiрованих алюмiнiєвих сплавiв для автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування, алюмінієвої катанки.
Будiвництво алюмiнiєвого заводу було розпочато в 1930 роцi. У 1933 роцi одержано перший Запорiзький алюмiнiй. Завод працював на привiзному глиноземi та анодах.
У 1934 роцi був пущений глиноземний цех. У 1941 роцi в зв`язку з припиненням подачi електроенергiї на заводi приступили до демонтажу та евакуацiї обладнання на Урал. Разом з обладнанням були вивезеннi всi залишки металу та сировини. По закiнченнi Великої Вiтчизняної вiйни розпочата вiдбудова Днiпровського алюмiнiєвого заводу. Перший пiслявоєнний метал завод видав 22 липня 1949 роцi.
У 1990 роцi на Днiпровському алюмiнiєвому заводi розпочата корiнна реконструкцiя. В тому ж роцi завод перетворений в Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат.
ПАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.93 р. № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.94 р. № 61/97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi". У 2011 році згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» і за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАлК» (Протокол № 15 від «20» квітня 2011 року) найменування Відкритого акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» змінено на Публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат ».
Реєстрацiя ПАТ "ЗАлК" здiйснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв № 275р.
В 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовiй бiржi 25 % пакету акцiй, що належав державi в особi ФДМ України, була завершена приватизацiя ПАТ "ЗАлК", таким чином на цей час в статутному фондi товариства вiдсутня державна частка.
У 2011 році відбулася зупинка електролізного виробництва через нерентабельність виробництва у зв`язку з високими тарифами на електроенергію і була сформіровона група зберігання законсервованого устаткування, в яку включені зупинені виробничі потужності: електролізний і глиноземний цеху, ливарні дільниці 1,2, цех пиловловлення, автотранспортний цех, теплоелектроцентраль, ремонтні та будівельні цехи. У 2012 році проведена переоцінка основних фондів комбінату. З 23 жовтня звітного року Залізничний цех переданий в оренду ПАТ «Укрграфіт». У січні 2013 року почалися роботи по витяганню незавершеного виробництва з електролізного виробництва. Інших важливих подій не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Загальні збори акціонерів – вищий орган управління Товариством.
- Наглядова рада Товариства - орган Товариства, який захищає права акцiонерiв та представляє їхнi iнтереси в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, а також контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До складу якої входять 7 осiб.
- Ревiзiйна комiсiя - орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. До складу якої входять 4 особини.
Одноосібним виконавчим органом ПАТ «ЗАлК» є Генеральний директор, який здійснює керівництво поточною дiяльнiстю Товариства, якому пiдпорядкованi підрозділи комбінату:
- відділ охорони праці та промислової безпеки;
- юридичний відділ;
- прес-служба;
- відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
- бухгалтерія (зовнішні сумісники).
Дирекція з екології та якості, до складу якої входять:
- відділ екології та якості;
- лабораторія охорони навколишнього середовища;
- центральна заводська лабораторія;
- ділянка шламоудаления.
Фінансова дирекція, до складу якої входять:
- фінансово-економічний відділ;
- відділ управління власністю та корпоративних відносин;
- служба замовника по ІТ (зовнішні сумісники).
Комерційна дирекція, до складу якої входять:
- відділ матеріально-технічного постачання;
- відділ відвантаження продукції та митного оформлення;
- група зберігання основних фондів залізничного цеху;
- цех складського господарства.
Дирекція з персоналу, до складу якої входять:
- відділ праці та заробітної плати;
- відділ кадрів;
- відділ розвитку та підготовки персоналу;
- адміністративно-господарська служба;
- база відпочинку «Надія» (зовнішній сумісник);
- дiлянка соцiальних об’ектiв.
Дирекція з захисту ресурсів, до складу якої входять:
- служба захисту ресурсів;
- розплідник службового собаківництва;
- група транспортного забезпечення;
- бюро перепусток.
Дирекція з виробництва, до складу якої входять:
- група планування виробництва;
- основна виробнича ливарна дільниця;
- диспетчерська служба;
- група розвитку виробничих систем;
- група зберігання законсервованого устаткування;
- група законсервованого виробництва.
Технічна дирекція, до складу якої входять:
- відділ головного механіка;
- відділ головного енергетика;
- відділ нагляду і ремонту будівель та споруд;
- ділянка з технічного обслуговування та ремонту механоустаткування;
- ділянка з технічного обслуговування та ремонту електроустаткування;
- електротехнічна лабораторія;
- ділянка тепловодогазопостачання;
- ділянка контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (зовнішній сумісник);
- ділянка експлуатації КПП,СП;
- монтажна дільниця.
До складу ПАТ "ЗАлК" також входять:
1. Вiдокремленi структурні пiдроздiли без права юридичної особи:
1.1 Придніпровське виробниче управління ВАТ "ЗАлК" (м. Світловодськ, Кіровоградська область, вул. Обсерваторна, 5), що виготовляє вироби з алюмінієвого профілю (вікна, двері, вітражі, кіоски, перегородки, декоративні решітки та інше), різні металеві конструкції;
До складу ППУ входять:
- керівництво управління;
- персонал управління;
- сторожова охорона.
На протязі 2013р. відбулися зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом :
Виключено:
Дирекція з персоналу:
- санаторій-профілакторій (зовнішній сумісник).
Створено:
Дирекція з захисту ресурсів:
- бюро перепусток.
Дирекція з персоналу:
- дiлянка соцiальних об’ектiв.
Дирекція з виробництва:
-група законсервованого виробництва.
Перспектив розвитку - у разі поліпшення кон'юнктури ринку можливе виробництво алюмінієвих профілів та алюмінієвих конструкцій для виробничих і побутових потреб.
Інших дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; За звітний період - протягом 2013 року:
- середньооблікова чисельності штатних працівників облікового складу (осіб) - 265 осіб.;
- середня чисельності позаштатних працівників і осіб, які працюють за сумісництвом та за ці вільно-правовим договорами – 18 осіб;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб;
- фонд оплати праці, усього (тис. грн.) – 18094,4 тис. грн.
- факти змін розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно минулого року – зменшення відносно 2012 року на -3284,8 тис. грн. (-15,4%) за рахунок скорочення штату у т.ч. виведення у аутсорсинг служби охорони дирекції з захисту ресурсів та передача у оренду основних фондів залізничного цеху комерційний дирекції.
У ПАТ «ЗАлК» існує й розвивається система безперервної підготовки й розвитку персоналу в рамках діючих на комбінаті положень:
1. Положення про професійну підготовку персоналу у ВАТ «ЗАлК»
2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працівників у ВАТ «ЗАлК» з питань охорони праці
3. Положення про проведення оцінки персоналу та затвердженні цілей діяльності у ВАТ «ЗАлК»
4. Положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ПАТ «ЗАлК».
У рамках вимог інтегрованих систем менеджменту (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001) на підприємстві діє стандарт підприємства «Порядок організації й проведення процесу навчання персоналу на комбінаті».
Професійна підготовка персоналу здійснюється як безпосередньо на підприємстві, так і в зовнішніх організаціях і установах, що мають відповідні дозвільні документи та ліцензії. Підготовка персоналу відбувається в трьох напрямках: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації й охоплює робітників, фахівців, службовців і керівників. Існує також система формування, навчання й стажування кадрового резерву підприємства й підготовки зовнішнього резерву.
У 2013р. пріоритетним напрямком у підготовці персоналу було підвищення кваліфікації робітників, а так само підвищення кваліфікації керівників і фахівців, розвиток їх базових і специфічних компетенцій, перепідготовка робітників за новими професіями. За 2013р. професійною підготовкою у ПАТ «ЗАлК» було охоплено 259 співробітників, тобто майже всі працюючі на підприємстві. За рік проведено 1313 людино – курсів, що свідчить про те, що переважна кількість працівників навчались на протязі року декілька разів за різними напрямками навчання. У системі професійно-технічного навчання було навчено 197 робітників (100%), з них 144 були охоплені різними формами підвищення кваліфікації та 53 навчені основним або другим (суміжним) професіям. 27 працівників за рік отримали нову професію і підвищували кваліфікацію за однією з професій та/або з охорони праці.Підвищили кваліфікацію 62 співробітника з числа керівників, фахівців і службовців, з них 2 особи підвищували кваліфікацію за кордоном. Усі працівники підприємства мали можливість підвищити свою кваліфікацію шляхом активного використання системи дистанційного навчання Департаменту Корпоративний університет РУСАЛ, фактично скористалися цією можливістю 257 працівників, які опанували 868 дистанційних курсів навчання, а також шляхом інтерактивного участі в тематичних вебінарах.
Охоплено оцінкою методом ассессмент-центр 7 керівників і фахівців з числа кадрового резерву підприємства, за підсумками оцінки були розроблені індивідуальні програми розвитку. Щоквартальної оцінкою персоналу по цілям діяльності охоплені всі керівники та майже всі фахівці.
На підприємстві діє програма «Зовнішній резерв» - система організаційно-методичних та навчальних заходів, спрямована на формування зовнішнього кадрового резерву з числа студентів профільних вузів, коледжів та професійних училищ. У 2013р. цією програмою було охоплено понад 15 студентів профільних навчальних закладів.
Щоквартальна оцінка за результатами діяльності охоплює 48 працівників з числа керівників.
В 2013 проведено традиційний конкурс професійної майстерності за 3 робітничими професіями и за напрямом менеджменту.
Роботу з підготовки й розвитку персоналу на підприємстві організує й координує дирекція з персоналу - відділ розвитку й підготовки персоналу.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С.
На підприємстві розроблена і затверджена наказом генерального директора облікова політика підприємства. Дані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами.
Метод нарахування амортизації лінейний. Запаси оцінюються середньозваженим методом. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про облікову політику не передбачений.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основні види продукції, що їх виробляє Товариство - катанка алюминія. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) в 2013р. становлять 17 975 т катанки алюминієвої на суму 351856 тис.грн. Середньореалізаційні ціни - 19 853 грн. за тонну. Сума виручки в 2013 р. склала 458507 тис. грн. Загальна сума укспорту 11669 тис.грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів - 2,5%. Країни, у яких Товариством отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік відсутні.
Перспективність виробництва полягає в виробництві алюмінієвої катанки. Залежності від сезонних змін у діяльності Товариства немає.
Основні ринки збуту це галузі споживання катанки- кабельна і металургійна промисловості. У 2013 роцi основними споживачами товарної продукцiї, яка виробляється комбiнатом були: ПАТ "Завод" Південкабель ", ТОВ фірма" Крок Г.Т. ", ТОВ" Електротехніка ", ПАТ" Запорізький кабельний завод ", ВАТ" Одескабель ", ТОВ" Кабельний завод "Енергопром", ТОВ "Інтеркабель Київ", ТОВ "Катех-Електро ", ТОВ" ТФ Кабель Україна ", ТОВ" Харцизький кабельний завод "Енерго", ТОВ "Кабельний завод" м. Кам`янець-Подільський, ТОВ "Техпровод", ПрАТ "Торговий альянс" Норд ", ТОВ" Сбитресурс ", ПАТ "Укрелектроапарат", ТОВ "ТД" Бердянський кабельний завод ", ЗАТ" Азовкабель". Протягом 2013р., зовнішньоекономічна діяльність ПАТ «ЗАлК» в основному була спрямована на імпорт сировини і матеріалів для забезпечення власних виробничих потреб комбінату, а також імпорт готової продукції російських заводів, що входять в структуру ОК «РУСАЛ», з метою подальшої реалізації цих товарів на території Україні.
У зв`язку зі значним зниженням обсягів виробництва товарної продукції на комбінаті, частка експорту товарної продукції ПАТ «ЗАлК» в структурі зовнішньоекономічної діяльності, значно знизилася.
Експорт товарної продукції комбінату здійснювався до Республіки Білорусь і Росію.
Основними ризиками в дiяльностi емiтента та проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента є виробничо-технологiчнi, а саме: зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання. Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:
1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн);
2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання);
3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента);
4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);
5) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй.
У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення використовиваючих у виробництвi основних засобiв, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.
Заходи захисту своєї діяльності: оптимізація структури капіталу; мінімізація фінансових зобов'язань шляхом нарощування оборотного капіталу за рахунок збільшення прибутку від усіх видів діяльності; розширення ринку збуту. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: підвищення оперативності виконання замовлень покупців, збереження якості продукції на відповідність міжнародним стандартам ISO 9001.ISO 14001/ OHSAS 18001.
Канали збуту та методи продажу: комбінат відвантажує продукцію в автомобільний транспорт покупців на умовах передоплати.
Основною транспортною схемою, по якiй ПАТ "ЗАлК" вiдправляє продукцію на експорт є залiзничний транспорт у напрямi Росiї, Білорусія. В перiод навигацiї на рiчцi Днiпро алюмiнiй за замовленням покупця автомобiльним транспортом вiдвантажується в Запорiзький рiчний порт з подальшим вантаженням на рiчковi судна.
Основним технологiчним видом сировини, для забезпечення власних виробничих потреб, в 2013 р. був алюміній первинний нелегований, що поставляється залiзничним транспортом у тому числi i власним рухливим складом з правом виходу, на спiльну мережу залiзниць; автомобiльним транспотом комбiнату.
Джерела сировини: сировина надходить з Росії, проблем з придбанням сировини комбінат не має. Основними постачальниками Товариства за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання є: компанія RS International GmbH, Baarerstrasse 22, 6300 Zug, Switzerland– алюміній первинний. Динаміка цін на сировину: у звітному періоді, по відношенню до рівня цін в 2012р., відбулося зниження світових цін на високосортних алюміній та склала $1845 за т – на 8,6% менше відносно аналогічного періоду минулого року.
В Українi алюмiнiєва промисловiсть представлена двома великими пiдприємствами ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод". ПАТ "ЗАлК" спеціалізується з виробництва первинного алюмiнiю та продукції з нього, ТОВ "МГЗ" займається виробництом металургiйного глинозему. Ринок виробництва катанки на Україні зайнятий конкурентами, зокрема підприємством «ПАР» (колишнє ТОВ «Експометалл» м. Донецьк), що пропонує споживачам більш гнучкі умови оплати і поставки.
Інформація про конкуренцію в галузі: ринок виробництва катанки на Україні зайнятий конкурентами, зокрема підприємством «ПАР» (колишнє ТОВ «Експометалл» м. Донецьк), що пропонує споживачам більш гнучкі умови оплати і поставки. В свiтi конкурентами комбiнату є великi виробники алюмiнiю, якi розташованi в РФ, Європi, США та Китаї. Це достатньо великi (за обсягом виробництва) пiдприємства або компанiї, якi мають обсяги виробництва алюмiнiю первинного вiд 100 до 600 тис. тонн i бiльше. Положення на ринку стабільне, комбінат є найбільшим виробником катанки в Україні. За звiтнiй перiод емiтент не впроваджував нових технологiй. Особливості продукції емітента - продукція комбінату відповідає міжнародним стандартам якості ISO 9001.ISO 14001/ OHSAS 18001.
У якостi перспектив щодо планiв розвитку виробництва емiтентом планується забезпечити достатнiй рiвень виробництва основної продукцiї по вiдношенню, до звiтного перiоду. Але подальше збiльшення обсягiв виробництва яке безпосередньо пов`язане iз залученням значних фiнансових iнвестицiй емiтентом не планується.
Основними постачальниками емiтента за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання є: компанія RS International GmbH, Baarerstrasse 22, 6300 Zug, Switzerland– алюміній первинний.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом 2009-2013 року емiтентом не здiйснювалось будь якого значного придбання або вiдчудження активiв.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2009 роцi складав 1173711 тис.грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2009 роцi були пов`язанi iз відчудженням та списанням основних засобiв на суму 11799 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 389 тис.грн.; машини та обладнання на суму 6478 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 2443 тис.грн.; iншi на 1097 тис.грн.; невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 10 тис.грн.; машини та обладнання на суму 80 тис.грн; iншi на суму 45 тис.грн. Придбано основних засобів в 2009 році на суму 388 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2010 роцi складав 1039483 тис грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2010 роцi Були пов`язанi iз відчудженням та списанням основних засобiв на суму 1874 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 147 тис.грн.; машини та обладнання на суму 414 тис.грн.; транспортн iзасоби на суму 1046 тис.грн.; iншi на 184 тис.грн.; невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 10 тис.грн.; машини та обладнання на суму 60 тис.грн; iншi на суму 13 тис.грн. Придбано основних засобів в 2010 році на суму 1312 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2011 роцi складав 1009897 тис грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2011 роцi були пов`язанi iз відчудженням та списанням основних засобiв на суму 28115 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальн iпристрої на суму 17 тис.грн.; машини та обладнання на суму 27534 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 357 тис.грн.; iншi на суму 34 тис.грн.; невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 137 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.; iншi на суму 36 тис.грн.
Придбано основних засобів в 2011 році на суму 885 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2012 роцi складав 545414 тис грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2012 роцi були пов`язанi iз відчудженням та списанням основних засобiв на суму 14213 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальн iпристрої на суму 685тис.грн.; машини та обладнання на суму 13163 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 300 тис.грн.;iншi на суму 65 тис.грн.; невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.; iншi на суму 0 тис.грн.
Придбано основних засобів в 2012 році на суму 1683 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2013 роцi складав 437190 грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2013 роцi були пов`язанi iз відчудженням та списанням основних засобiв на суму 0 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальн iпристрої на суму 0тис.грн.; машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;iншi на суму 0 тис.грн.; невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.; iншi на суму 0 тис.грн.
Придбано основних засобів в 2013 році на суму 367 тис.грн.
Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов`язані з його господарською діяльністю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку протягом звітного періоду не укладалися.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Вартість ОЗ, що взяті в операційну оренду складає 4719 тис.грн, а саме: 1.Державне пiдприємство «ЗАФ»: електровантажники, договiр оренди до 01.04.2014р., вартiсть - 1718 тис.грн.; 2. ТОВ СЦ "Металург": основнi засоби виробничого призначення, офiсне обладнання, договiр оренди до 31.12.2014р., вартiсть - 2991тис. грн. Значних правочинів Товариства щодо них у 2013р. не було.
Для виробництва алюмінієвої катанки ОЗ використовуються на 13,5%, для виробництва алюмінію сирця,глинозему та технічного кремнію ОЗ не використовуються. Виробничі потужності: виробництво алюмінієвої катанки в рік – 21,3 тис.т; передача ОЗ в оренду – 29420 кв.м. Ступінь використання обладнання - 13,5 %. Спосіб утримання активів - задовільний.
Змiни в загальному розмiрi активiв ПАТ "ЗАлК", що трапились протягом 2013 року:
Списано або вiдчужено основних засобiв на суму 0 тис.грн. у тому числi:
1. Виробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 0 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 0 тис.грн.
2. Невиробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 0 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 0 тис.грн.
Придбано основних засобiв на суму 367 тис.грн. у тому числi:
1.Виробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 365 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на 2 тис.грн.
2.Невиробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 0 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 0 тис.грн.
Нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 26721 тис.грн.
Мiсцезнаходження основних засобiв: 69032, м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд.15. Умови користування ОЗ задовільні. Обмеження права власностi на основнi засоби ПАТ "ЗАлК" вiдсутнi. Суттєвих змін у вартості ОЗ не було. Оформленi у заставу основні засобiв вiдсутнi..
Емiтент не має планiв щодо капiтального будiвництва, не планує розширювати, удосконалювати основнi засоби. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: У 2013 році перевищень нормативів викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище і лімітів розміщення відходів на промислових полігонах допущено не було. Екологічні штрафи на комбінат не накладалися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2013 році склали 8,494 тонни, що в порівнянні з 2012 роком менше на 2,114 тонн.
Укладено договір з підприємством «Центр Екопомощі» на розробку матеріалів, що обгрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин від джерел викидів профілакторію комбінату. На 31.12.2012 року всі матеріали узгоджені Департаментом екології в Запорізькій області, отримані необхідні висновки Запорізького обласного лабораторного центру держсанепідслужби України, матеріали подані в дозвільний центр для отримання дозволу. Термін отримання дозволу на викиди від котлів профілакторію - січень 2014 року.

проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основні проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента - виробничо технологiчнi (зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання).
Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:
1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн);
2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання);
3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента);
4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);
5) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй.
Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - високий. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення використовиваючих у виробництвi основних засобiв, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У звітному році штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента - підприємство аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами. У разі недостатньої або надмірної ліквідності Підприємство перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності. Комбінат використовує власний робочий капітал для поточних потреб без залучення кредитних ресурсів. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента - реструктуризація непрофільних активів підприємства.вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Загальний пiдсумок вартостi укладенних але ще не виконанних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтнього перiоду складає 14 342 тис.грн. Очiкуваний прибуток вiд виконанняцих договорiв 2 200 тис. грн.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік: плани щодо діяльностіемітента на найближчий та наступні декілька років щодо розширення виробництва, реконструкцій, поліпшення фінансового стану, істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є поки що невизначеними.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Досліджень та розробок у звітному році Товариством не проводилось.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, стороною в яких виступав емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи в 2013 році:
Дата відкриття провадження у справі 08.01.2013 р. Сторони - громодянин Ляшенко О.І. до ПАТ «ЗАлК». Про стягнення моральної шкоди (профзахворювання). Розмір позовних вимог 100000,00 грн. Загальна сума задоволена судом 25000,00 грн. Справа розглядалась Ленінський районний судом м. Запоріжжя. На даний час 13.05.2013 позов задоволено частково. Рішення суду виконано 05.09.2013.
Дата відкриття провадження у справі 07.02.2013 р. Сторони - громодянин Акулов В.В. до ПАТ «ЗАлК». Про стягнення моральної шкоди (профзахворювання). Розмір позовних вимог 80000,00 грн. Справа розглядалась Орджонікідзевським районним судом м. Запорожжя. На даний час 18.02.2013 г. позов залишено без розгляду.
Дата відкриття провадження у справі 19.03.2013 р. Сторони - громодянин Соломка В.Г. до ПАТ «ЗАлК». Про стягнення моральної шкоди (профзахворювання). Розмір позовних вимог 100000,00 грн. Справа розглядалась Орджонікідзевським районним судом м. Запорожжя. На даний час 18.07.2013 позов задоволено частково 10000,00грн.
Дата відкриття провадження у справі 10.06.2013 р. Сторони - громодянин Лісовий Ю.Г. до ПАТ «ЗАлК». Про стягнення моральної шкоди (профзахворювання). Розмір позовних вимог 209901,00 грн. Загальна сума задоволена судом 15000,00 грн. Справа розглядалась Ленінський районний судом м. Запоріжжя. На даний час 24.10.2013 позов задоволено частково.
Дата відкриття провадження у справі 29.07.2013 р. Сторони - Державна екологічна інспекція в Запорізькій області до ПАТ «ЗАлК». Про стягнення збитків за наднормові викиди. Розмір позовних вимог 267230,59 грн. Загальна сума задоволена судом 15000,00 грн. Справа розглядалась Ленінський районний судом м. Запоріжжя. На даний час 24.10.2013 позов задоволено частково. Розгляд касаційної скарги перенесено на 16.04.2014 р.
Дата відкриття провадження у справі 28.01.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до ПП "НВФ "ЮНА". Про заборгованість по оренді. Розмір позовних вимог 26253,34 грн. Справа № 908/427/13-г розглядалась Господарським судом Запорізької області. На даний час 25.03.2013 г. позов задоволено. Рішення суду на виконанні в Ленінському відділі державної виконавчої служби Запорізького міського управління юстиції.
Дата відкриття провадження у справі 30.01.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до СГНІ. Про скасування податкових повідомлень-рішень(далі -ППР) 0000540026, 0000530026 от 10.10.2012 р. Вимоги - ППР набудуть статусу узгоджених, ПАТ «ЗАлК» втратить право на відшкодування ПДВ у сумі 1080 261грн., а також зобов'язане буде сплатити до бюджету 1841739грн. ПДВ і 1461000 грн. штрафних санкцій.. Справа № 808/1396/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 06.03.2013 г. позов задоволено. 02.04.2013 г. розгляд апеляційної скарги відповідача в Дніпропетровькому апеляційному адміністративному суді (далі- ДААС ) призначено на 20.08.2014.
Дата відкриття провадження у справі 07.03.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до СГНІ. Про скасування податкових повідомлень-рішень №№0000430026,0000440026,0000450026,0000460026 от 14.09.2012 г.. Вимоги: 1) зобов'язане буде сплатити до бюджету 25988 185грн. ПДВ і 8268 086,25 грн. штрафних санкцій; 2) втратить право на відшкодування ПДВ у сумі 20662 574грн. і зобов'язане буде сплатити штрафні санкції у розмірі 1079 146,50 грн;. 3) втратити право на використання в обліку від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у сумі 743306 718грн.4) втратити право на використання в обліку від'ємного значення ПДВ у сумі 359 152грн. Справа № 808/2737/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 03.07.2013г. Позов задоволено в повному обсязі. 10.10.2013 г. Розгляд апеляційної скарги призначено на 27.08.2014 р.
Дата відкриття провадження у справі 12.03.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до СГНІ, ДНІ Орджонікідзевського району. Про визнання протиправними дій та зобов'язати вчинити певні дії (пеня). Розмір позовних вимог - протиправні дії: по нарахуванню пені за рахунок бюджетних відшкодувань - 130 687,40 грн.; пені за 31.01.2009 по 31.12.2010 - 264 911,92 грн. Справа № 808/2993/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 30.05.2013 г. Позов задоволено в повному обсязі.
Дата відкриття провадження у справі 12.03.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до СГНІ. Про скасування ППР № 0000740026 від 22.11.2012 р. Розмір позовних вимог - 34,41 грн. Справа № 808/2986/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 22.04.2013 г. провадження по справі призупинено до набрання законної сили Рішення по справі № 808/2737/13-а.
Дата відкриття провадження у справі 26.03.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до СГНІ. Про визнання недійснеми та скасування податкових повідомлень-рішень №0000830026 от 17.12.2012 г. Розмір позовних вимог - 114,7 грн. Справа № 808/3337/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 16.05.2013 г. Позов задоволено в повному обсязі. Повідомлення від 25.07.2013 р. матеріали апеляційної скарги направлено в ДААС.
Дата відкриття провадження у справі 29.03.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до СГНІ. Про визнання протиправною бездіяльності та стягнення бюджетного відшкодування ПДВ грудні 2009 - квітень 2010. Розмір позовних вимог - 7562326,41 грн. Справа № 808/3337/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 18.09.2013 г. Позов задоволено в повному обсязі. Розгляд апеляційної скарги призначено на 08.07.2014 р.
Дата відкриття провадження у справі 29.03.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до СГНІ. Про визнання протиправною бездіяльності та стягнення бюджетного відшкодування ПДВ грудні 2009 - березень 2010. Розмір позовних вимог - 2017752,41 грн. Справа № 808/3450/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 16.07.2013 р. провадження по справі призупинено до набрання законної сили Рішення по справі № 2а - 0870/1822/11.
Дата відкриття провадження у справі 04.04.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до ПрАТ "ЕЛАН". Про заборгованість по оренді. Розмір позовних вимог - 5322,58 грн. Справа № 908/1230/13 розглядалась Гоподарський суд Запорізької області. На даний час 16.07.2013 р. провадження по справі призупинено до набрання законної сили Рішення по справі № 2а - 0870/1822/11.
Дата відкриття провадження у справі 18.09.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до СГНІ. Про скасування податкового повідомлення-рішення (Р) від 07 червня 2013 року №0000022214/72. Справа № 808/7510/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 07.10.2013 г. Позов задоволено в повному обсязі. Розгляд апеляційної скарги призначено на 08.10.2014 р.
Дата відкриття провадження у справі 24.12.2013 р. Сторони - ПАТ «ЗАлК» до уповноваженої особи НКЦПіФР Мигуль Е.В. Про визнання протиправними та скасування рішення і розпорядження. Справа № 808/10232/13-а розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом. На даний час 19.02.2014 г. Позов задоволено в повному обсязі.
.

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в товариствi, на сайтi НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайтi пiдприємства www.zalk.pat.ua. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.