ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Котюк Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00194122
4. Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м.Запоріжжя, 69032, вул.Південне шосе, буд.15
5. Міжміський код, телефон та факс (061)212-24-27, (061)212-23-36
6. Електронна поштова адреса zalk@zalk.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

82(1835) , бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.zalk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2014

(дата)